Helsingin kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin 2023

HEL 2023-001710
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 39 §

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

 • toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2023 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
 • toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2023 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
 • hyväksymään yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 • nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
 • kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että  

   Päätös on ehdotuksen mukainen.

   Sulje

   Hallituksen jäsenten nimeäminen

   Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen liitteen 1 mukaisesti.

   Nimeämisehdotusten valmistelussa on otettu huomioon kuntalain ja konserniohjeen määräyksiä sekä soveltuvin osin tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden linjaukset hallituksen kollektiivisista osaamisvaatimuksista. Liitteessä 1 ei nyt esitetä em. osaamisvaatimuksia, koska omistajastrategioiden päivitykset ovat juuri hyväksyttävänä kaupunginhallituksessa.

   Kaupungin tytäryhteisöihin nimettäviä pyydetään ehdokkuuden yhteydessä täyttämään oman osaamisen arviointia koskeva kartoitus- ja suostumuslomake. Edelleen erityisesti muiden kuntien kanssa yhdessä omistettujen yhtiöiden hallitusnimitysvalmistelussa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä muiden osakkaiden kanssa hallituksen kollektiivisen osaamisen varmentamiseksi. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallitusnimitykset valmistelee erillinen nimitystoimikunta. Näitä koskevat yhtiökokousten toimiohjepäätökset tuodaan erikseen konsernijaoston päätettäväksi.

   Hallitusjäsenten palkkiot

   Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen, jonka mukaisesti määritetyt tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet ilmenevät liitteestä 2.

   Tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista käy ilmi, mihin palkkioluokkaan kukin yhteisö kuuluu.

   Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan liitteessä 1 mainituissa yhteisöissä ja säätiöissä.

   Tilintarkastajien nimeäminen

   Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilin- tarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

   Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

   Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 17.6.2019 hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä. Ohje on tällä hetkellä juuri päivitettävänä konserniohjeen päivittäminen huomioon ottaen ja tuodaan konsernijaostoon käsiteltäväksi kevätkaudella 2023.

   Hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin kaupunkikonsernin päivitetyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt, jotka toimivat pohjana kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen yhtiöjärjestyksille ja säätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti konserniyhteisön yhtiöjärjestys ja säätiön säännöt olisivat mallien mukaisia huomioiden kuitenkin kunkin yhteisön ja säätiön erityispiirteistä mahdollisesti johtuvat poikkeukset. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin omistuksessa, huomioidaan osakkaiden yhdenvertaisuus kaupungin mallien mukaisten yhtiöjärjestysmääräysten osalta. Näin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta käydään muiden osakkaiden kanssa yhteiseen näkemykseen pyrkivä keskustelu, minkä johdosta syntynyt kompromissi tuodaan yhtiön yhtiökokoukselle päätettäväksi.

   Hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen päivityksen yhteydessä tullaan päivittämään myös näitä malliyhtiöjärjestyksiä ja -sääntöjä erityisesti huomioiden osakeyhtiölain muuttunut säännös yhtiökokouksen järjestämisestä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

   Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen vastuulla on yhdessä yhteisön tai säätiön toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 2023 aikana.

   Kaupunginkanslia koordinoi yllä mainittua päivitystyötä sekä avustaa yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden tunnistamisessa.

   Sulje

   Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

   OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

   Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

   Oikaisuvaatimusoikeus

   Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

   • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
   • kunnan jäsen.
   Oikaisuvaatimusaika

   Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

   Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

   Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

   Oikaisuvaatimusviranomainen

   Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

   Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

   Sähköpostiosoite:
   helsinki.kirjaamo@hel.fi
   Postiosoite:
   PL 10
    
   00099 HELSINGIN KAUPUNKI
   Käyntiosoite:
   Pohjoisesplanadi 11-13
   Puhelinnumero:
   09 310 13700

   Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

   Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

   Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

   Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

   • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
   • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • oikaisuvaatimuksen tekijä
   • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
   • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
   Pöytäkirja

   Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

   Sulje

   Esittelijä

   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna

   Lisätietojen antaja

   Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

   atte.malmstrom@hel.fi

   Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

   miia.aho@hel.fi