Poikkeaminen, Kamppi, Köydenpunojankatu 2, Kiinteistö Oy Köydenpunojankatu 2, Asunto Oy Helsingin Kirjatalo

HEL 2023-001835
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 364 §

Kamppi, Köydenpunojankatu 2 a, poikkeamishakemus

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 175 tonttia nro 6 koskevan poikkeamishakemuksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta nro 8968 seuraavasti:

 • Rakennusalan rajan saa ylittää tiilimakasiinirakennuksen osalta.
 • Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 5 090 k-m² saadaan ylittää 7 038 k-m²:llä (138 %) 4.1.2023 päivättyjen viitesuunnitelmien mukaisesti. Muutokset tapahtuvat pääosin olemassa olevan rakennuksen sisäpuolella. Tontilla olevien rakennusten kerrosala on yhteensä 12 128 k-m² (6 571 k-m² ja 5 557 k-m²).
 • Asemakaavamääräystä ”jokaista asuinhuoneistoalan 60 m² kohti tulee rakentaa vähintään 10 m² virkistys- ja leikkitoimintoja palvelevaa piha-alaa istutuksineen ja kalusteineen” ei tarvitse noudattaa.
 • Asemakaavan mukaista 75 autopaikan vaatimusta ei tarvitse noudattaa, vaan tontin autopaikoiksi riittävät nykyiset kellarissa sijaitsevat 11 autopaikkaa.
 • Köydenpunojankadun puoleinen portti voidaan säilyttää nykyisellään eikä sen tarvitse saavuttaa ääneneristävyysvaatimusta 25 dB(A).
 • Asemakaavamääräystä ”päällysteen tulee olla vaaleasävyistä laattapäällystettä” ei tarvitse noudattaa ja piha-alueen päällystemateriaali tarkentuu pihasuunnittelun yhteydessä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisen seuraavilla ehdoilla:

 • Toimitilaa tulee olla yhteensä vähintään suunnitelmissa esitetty 15 % muutoksen kohteena olevan rakennuksen kerrosalasta ja maantasokerroksen tilat Köydenpunojankadun puolella tulee osoittaa liiketilaksi.
 • Asuntojen käyttöön tulee osoittaa riittävät yhteistilat, nykyisen laskentaohjeen mukaiset pyöräpaikat ja piha tulee kunnostaa asukkaiden yhteispihaksi. Suunnitelmassa pihajärjestelyt tulee päivittää ja pihan virkistys- ja leikkitoimintoja parannettava.
 • Autopaikkoja ei saa sijoittaa tontin piha-alueelle.
 • Tontin pihasiipi tullaan suojelemaan Kampin uudelleen kaavoituksen yhteydessä siten, että suojelutaso tulee vastaamaan sr-2-suojelumerkintää. Rakennuksen muutostoimenpiteet tulee olla sellaisia, että sisäpihan tiilimakasiiniosuuden suojeluarvot huomioidaan eikä niitä saa vaarantaa.
 • Kohteesta tulee laatia palotekninen suunnitelma rakennuslupavaiheessa ja hyväksyttää se pelastusviranomaisella.

Maksu

3 346,50 euroa

Hakija

Kiinteistö Oy Köydenpunojankatu 2 ja Asunto Oy Helsingin Kirjatalo

Rakennuspaikka

4. kaupunginosa (Kamppi) kortteli 175 tontti nro 6.

Hakemus

Hakija hakee lupaa palauttaa Kiinteistö Oy:n rakennuksen 2.–8. kerroksen toimitilat asunnoiksi poiketen voimassa olevasta asemakaavasta nro 8968 seuraavasti:

 • rakennusalan rajasta tiilimakasiinin alueella
 • kerrosalan määrästä
 • piha-alasta asuntohuoneistoalaa kohti
 • tontin autopaikkamäärästä tontilla
 • pihamaan portin ääneneristävyysvaatimuksesta vähintään 25 dB(A)
 • lattiapäällysteen vaaleasta väristä.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että käyttötarkoituksen muutos toimitiloista asunnoiksi 2.–8. kerroksissa mukailee voimassa olevan asemakaavan 8968 pääkäyttötarkoitusta. Poikkeamisia asemakaavasta haetaan pääasiassa jo toteutuneen tilanteen mukaisista ratkaisuista. Hankkeella pyritään edistämään rakennuksen tarkoituksenmukaista käyttöä ja suojelutavoitteiden toteutumista.

Toimitilan määrä tulee olemaan toteutettujen toimenpiteiden jälkeen 788 k-m² (15 %), tällä hetkellä 5 076 k-m² (97 %). Toimitilat jäävät edelleen Kiinteistö Oy:n (rak2) 1. kerrokseen.

Hakijan perustelut poikkeamiseen asemakaavasta:

 • Asemakaavassa rakennusalan rajassa ei ole huomioitu olemassa olevaa tiilimakasiinia, jolla on suojeluarvoja ja joka tullaan säilyttämään.
 • Asemakaavassa oleva kerrosalan määrä 5 090 k-m² ei perustu olemassa olevaan tilanteeseen. Nykyinen rakennettu kerrosala on esitetty alustavien viitesuunnitelman kerrosalalaskelmassa.
 • Suunnitelmassa pihajärjestelyt päivitetään ja pihan virkistys- ja leikkitoimintoja parannetaan. Pihan pinta-ala ei riita määräyksen täyttämiseen. Määräyksen mukaan jokaista asuinhuoneistoalan 60 m² kohti tulee rakentaa vähintään 10 m² virkistys- ja leikkitoimintoja palvelevaa piha-alaa istutuksineen ja kalusteineen.
 • Nykytilanteen mukainen autohalli säilytetään rakennuksen kellarissa, jossa on 11 autopaikkaa. Määräyksen mukaan autopaikkavelvollisuus on 1 ap/145 m² asuntokerrosalaa, 1 ap/150 m² asiakaspalvelukerrosalaa ja 1 ap/350 m² toimistokerrosalaa.
 • Nykytilanteen mukainen pihan rautaportti säilytetään, ja siten poiketaan portin äänieristävyydestä. Määräyksen mukaan rakennukset ja pihamaa on suojattava liikennemelulta siten, että katujen puoleisten ikkunaseinien ääneneristävyys on vähintään 35 dB(A) ja portin ja aidan vähintään 25 dB(A).  
 • Nykyinen tilanne säilytetään pihan kulkuväylillä, missä ei ole käytetty vaaleansävyistä laattapäällystettä. Määräyksen mukaan ne piha-alueet, joita ei ole istutettu tai järjestetty leikki- ja oleskelualueeksi, tulee päällystää vaaleansävyisillä laatoilla.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa kaupunkiympäristölautakunnan 29.11.2022 (§ 671) määräämä rakennuskielto nro 12812 asemakaavan muuttamiseksi. Kaupunkiympäristölautakunta pidensi kahdella vuodella (11.12.2024 asti) rajattua rakennuskieltoa asemakaavan muuttamiseksi, joka kohdistuu rakennusten maantaso- ja 1. kerroksissa sijaitsevien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamiseen asuinkäyttöön kantakaupungin kaupunginosissa 1.–8., 10.–14. ja 20.–22. (22.11.2022 päivätyssä rakennuskieltokartassa nro 12812 esitetyillä alueilla).

Helsingin yleiskaavassa 2016 rakennuspaikka on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (kantakaupunki C2), jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu.

Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyö, jonka lähtökohtana on mm. varmistaa kaupunkirakenteen ja rakennusten käyttötarkoitusten hallittu muuttaminen ja kehittäminen pitkällä aikavälillä sekä mahdollistaa yleiskaavan mukainen kehitys. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt 6.9.2022 (§ 447) Kampin alueiden ja Leppäsuon korttelin 411 asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Muutosluonnoksessa alue on osoitettu AL-korttelialueeksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Vähintään 1/3 tontin kerrosalasta tulee olla muiden kuin asukkaiden käytössä olevaa liike-, toimisto-, palvelu- ja/tai näyttelytilaa tai häiriötä aiheuttamatonta tuotantotilaa. Majoitustoimintaa ei sallita.

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 5.7.1985 hyväksytty asemakaava nro 8968. Asemakaavan mukaan rakennuspaikka on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Alueella saa liike-, toimisto- ja julkista palvelutoimintaa olevat tilat sijaita Lönnrotinkadun ja Köydenpunojankadun varrella pihatasoon ja muualla pihatason alapuolelle.

Asemakaavassa on osoitettu rakennusalan osa, jolle saa sijoitta liike- toimisto-, näyttely- ja niihin verrattavia huonetiloja vain 1.–3. kerrokseen, sekä rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa liike-, toimisto-, näyttely- ja niihin verrattavia huonetiloja kaikkiin kerroksiin.

Tontin kaksi rakennusta on merkitty sr-2-merkinnällä, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Lisäksi AK-korttelialueella määrätään, että

 • asuntojen keskipinta-ala on oltava väh. 60 m² huoneistoalaa
 • jokaista asuinhuoneistoalan 60 m² kohti tulee rakentaa vähintään 10 m² virkistys- ja leikkitoimintoja palvelevaa piha-alaa istutuksineen ja kalusteineen
 • autopaikkavelvollisuus on 1 ap/145 m² asuntokerrosalaa, 1 ap/150 m² asiakaspalvelukerrosalaa ja 1 ap/350 m² toimistokerrosalaa
 • ne piha-alueet, joita ei ole istutettu tai järjestetty leikki- ja oleskelualueeksi, tulee päällystää vaaleansävyisillä laatoilla
 • rakennukset ja pihamaa on suojattava liikennemelulta siten, että katujen puoleisten ikkunaseinien ääneneristävyys on vähintään 35 dB(A) ja portin ja aidan vähintään 25 dB(A)
 • ne piha-alueet, joita ei ole istutettu tai järjestetty leikki- ja oleskelualueeksi, tulee päällystää vaaleansävyisillä laatoilla.

Alue sisältyy maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin (Helsingin empirekeskusta ja kivikaupunki).

Otavan Kirjasäätiön hallinnoima asuin-, liike- ja toimistorakennus Kirjatalo sijaitsee Helsingin Kampissa osoitteessa Hietalahdenranta 17 / Köydenpunojankatu 2a. Kokonaisuus valmistui vaiheittain vuosina 1891–1895 ja 1929. Rakennus on jaettu kahteen taloyhtiöön, As Oy Helsingin Kirjataloon sekä Kiinteistö Oy Köydenpunojankatuun. Kirjatalon suunnittelivat rakennusmestari Emanuel Ikäläinen (1869–1947) ja arkkitehti Yrjö A. Waskinen (1892–1963). Rakennus edustaa 1920-luvun klassista arkkitehtuuria. Tonttiin liittyy lisäksi piharakennuksena säilynyt osa arkkitehtitoimisto Grahn Hedman & Wasastjernan vuonna 1895 suunnittelema teollisuusrakennus, jonka korttelissa toiminut Hietalahden höyrysaha oli rakennuttanut. Tämä rakennus on ainoa jäljellä olevista korttelin teollisesta historiasta viestivä rakennus.

Talon kerroksiin tuli asuntoja osakeyhtiön omistajien sekä työntekijöiden käyttöön ja sen alakertaan liiketiloja ja Köydenpunojankadun puolelle ulottuvaan osaan Otavan syväpaino. Toimitiloiksi suunniteltu pihasiipi on Kirjatalon korkein siipi. Se nousee portaittain kahdeksanteen kerrokseen. Kellariin sijoitettiin henkilöautojen pysäköinti, varastot ja tekniset tilat. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin liiketilat, toiseen toimistot ja 3.–7. kerrokseen asunnot. Pihasiipeen sijoitettiin teollisuus- ja varastotiloja ja sinne siirrettiin mm. uusi syväpaino-osasto. Kirjatalon pihasiipi rakennettiin kiinni tiiliseen kirjapainorakennukseen.

Sotien jälkeen tuotantotilat ja kirjapainotoiminta väheni tai loppui ja teollisuustiloja muutettiin osittain toimistotiloiksi.1980-luvun puolivälissä Otava myi Hietalahdenrannan korttelin muut tontit Kirjatalon tonttia lukuun ottamatta. Seuranneessa purkutyössä 1890-luvun teollisuusrakennuksista jäi jäljelle vain makasiini. Samalla Kirjatalon osa A-rapun vierashuoneista erotettiin yksiöiksi tai kaksioiksi liittämällä niihin toinen huone viereisistä asunnoista. 2010-luvuilla pihasiiven toimistoissa ja kadunpuolen liiketiloissa tehtiin tilajärjestelyjä ja asuntojakaumaa muutettiin samalla periaatteella kuin 1980-luvulla, eli A-rapun suurimmista asunnoista irrotettiin yksi tai kaksi huonetta erillisiksi yksiöiksi tai kaksioiksi.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun kirjeellä (28.2.2023). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Muistutuksia ei ole esitetty.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot kaupunginmuseolta ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (22.3.2023), että kadunvarsirakennus on asemakaavassa varustettu rakennussuojelumerkinnällä sr-2. Vuonna 1895 rakennettu pihasiipi on suojelematon eikä sille ole merkitty kaavassa rakennusalaa. Asemakaava on tässä rakennussuojelun osalta vanhentunut. Poikkeamispäätöshakemus ei ole ristiriidassa tontin rakennussuojelutavoitteiden kanssa. Kaupunginmuseo puoltaa hakemusta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ilmoitti, ettei sillä ollut lausuttavaa.

Päätöksen perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska poikkeamista haetaan pääasiassa jo toteutuneen tilanteen mukaisista ratkaisuista ja nykyinen asemakaava on suojelun osalta vanhentunut. Muutostöissä kohteen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot säilyvät, eikä julkisivuihin olla tekemässä muutoksia. Toimenpide edistää rakennuksen tarkoituksenmukaista käyttöä ja suojelutavoitteiden toteutumista. Hanke noudattaa myös alueella vireillä olevaa kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyötä, jonka lähtökohtana on mm. varmistaa kaupunkirakenteen ja rakennusten käyttötarkoitusten hallittu muuttaminen ja kehittäminen pitkällä aikavälillä sekä mahdollistaa yleiskaavan mukainen kehitys.

Tontti kuuluu Kampin asemakaavojen ajantasaistamistyöhön ja kaavaehdotukseen pyritään päivittämään toteutunut tilanne mm. käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden suhteen. Käyttötarkoitukset laaditaan vastaamaan tarkemmin rakennuslupien mukaista nykytilannetta sekä yleiskaavan määräyksiä. Kaikki nykyiset rakennusluvan mukaiset toiminnot sallitaan. Olemassa olevassa rakenteessa muutokset tehdään yleiskaavan ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Korttelialueilla mahdollistetaan joustoa työpaikkoja, palveluita ja muita monipuolisia toimitiloja varten. Ensimmäiset kerrokset tai maantasokerrokset tulee varata liike- ja toimitilakäyttöön. Majoitus- ja hotellitoimintaa on rajattu nykyisille sijainneille. Muutosluonnoksessa alue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).

Hanke edistää rakennuksen tarkoituksenmukaista käyttöä sekä vuonna 1895 rakennetun pihasiiven suojelun toteutumista. Yleiskaavan mukaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Lähiympäristöön on suunnitteilla ja jo kaavoitettu melko paljon uutta toimitilaa esimerkiksi Marian kasvuyrityskampukselle ja Kaartin lasaretin kortteliin, jolla pystytään vastaamaan tulevaisuuden toimitilakysyntään.

Asemakaavan kerrosalasta (5 090 k-m²) voidaan poiketa, sillä poikkeaminen ei lisää jo toteutuneen kerrosalan määrää. Rakennuksen nykyinen kerrosala on 12 128 k-m². Muutokset tapahtuvat pääosin olemassa olevan rakennuksen sisäpuolella.

Asemakaavamääräys ”jokaista asuinhuoneistoalan 60 m² kohti tulee rakentaa vähintään 10 m² virkistys- ja leikkitoimintoja palvelevaa piha-alaa istutuksineen” ei ole enää relevantti tilanteessa, jossa koko rakennus muuttuu asumiseen. Viitesuunnitelmassa asuinhuoneistoala tontilla tulee olemaan 8 110 m², ja sisäpihasta osoitetaan virkistys- ja leikkitoimintoja varten alue, jonka laajuus viitesuunnitelmassa on 120 m². Tarkempi pihasuunnitelma laaditaan myöhemmin. Sisäpihan laajuus kokonaisuudessaan on noin 330 m2 ilman porttikäytäviä.

Nykyiset autopaikat, joista 11 kellarin autohallissa ja 4 tontilla Köydenpunojankadun puoleisen rakennuksen seinustan vieressä, säilytetään. Asemakaavan mukaista autopaikkavaatimusta ei tarvitse noudattaa, koska rakennuksen asuinkäyttöön palauttamisen yhteydessä ei voimassa olevien Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden (kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015) mukaan edellytetä autopaikkanormin mukaisia autopaikkoja, mikäli niitä ei ole edellytetty rakennuksen rakennusaikana. Voimassa olevan asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus asuinrakennusten korttelialueella sijaitsevalla tontilla olisi 75 autopaikkaa.

Pihamaan portin äänieristävyysvaatimuksesta saa poiketa, sillä vanhaa rautaporttia ei ole tarkoituksenmukaista uusia.

Asemakaavanmääräystä, jonka mukaan ne piha-alueet, joita ei ole istutettu tai järjestetty leikki- ja oleskelualueeksi, tulee päällystää vaaleasävyisillä laatoilla, saa poiketa ja korvata sisäpihan laattapäällyste muulla päällysteellä. Tulevan leikki- ja oleskelualueen päällystemateriaali tarkentuu pihasuunnittelun yhteydessä.

Ehdot ovat kaupunkiympäristölautakunnan jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksymän Kampin alueiden ja Leppäsuon korttelin 411 asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostuksessa (päivätty 23.8.2022) suunnittelun mukaisia. Asemakaavaluonnoksessa (päivätty 23.8.2022) rakennuspaikka on osoitettu AL-korttelialueeksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kampin asemakaavojen ajantasaistamistyöhön ja kaavaehdotukseen pyritään päivittämään toteutunut tilanne mm. käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden ja suojelutarpeen suhteen.

Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö ja hyödyntäminen sekä suojelutavoitteiden edistäminen.

Haettu toimenpide ei päätöksessä asetetuin ehdoin aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom., 145, 171, 173 ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §
Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 15a
Rakennusvalvontataksa 2023, 6 §

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 22.3.2023

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 359 (Päätöskohdasta A), 360 (Päätöskohdasta A), 364 (Maksun osalta) ja 365 (Maksun osalta) §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Valitusosoitus

Pöytäkirjan 364 (Poikkeamispäätöksestä) ja 365 (Poikkeamispäätöksestä) §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa
 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Pirjo Ruotsalainen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37277

pirjo.ruotsalainen@hel.fi

Sinikka Lahti, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37478

sinikka.lahti@hel.fi