Kuntamallin jatkaminen tilapäistä suojelua saaville

HEL 2023-001860
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 155 §

Kuntamallin jatkaminen tilapäistä suojelua saaville

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tehdä jatkosopimuksen Luona Oy:n kanssa Helsingin kaupungin majoituspalvelun tuottamisesta Luona Oy:lle. Sopimuskausi on 5.3.2023 – 31.12.2023.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen Luona Oy:n kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Maahanmuuttoviraston valmisteleman kuntamallin tarkoituksena on ollut mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoittuminen siellä, mihin he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan. Kuntamalli kehitettiin vuonna 2022 tilanteeseen, jossa suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten sijaan muihin majoitusmuotoihin, kuten esimerkiksi yksityisten tahojen tarjoamaan majoitukseen. Kuntamallin lähtökohta on ollut mahdollistaa kuntiin jo asettuneiden tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden asumisen jatkuminen näissä kunnissa. Kaikkia tilapäisen suojelun oleskelulupia on jatkettu 4.3.2024 asti.

Kuntamallia toteutetaan Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten ja kuntien yhteistyönä. Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa. Lisäksi kunta järjestää henkilöille asumiseen liittyvää ohjausta. Vastaanottokeskus vastaa henkilöiden muiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä. Sopimus majoituspalvelun tuottamisesta solmitaan alueen vastaanottokeskuksen ja kunnan kesken. Maahanmuuttovirasto määrittelee, mikä alueella sijaitsevista vastaanottokeskuksista vastaa kunnan kanssa laadittavasta sopimuksesta. Helsingissä tästä toiminnasta vastaa Luona Oy.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 20.6.2022 tehdä sopimuksen Luona Oy:n kanssa Helsingin kaupungin majoituspalvelun tuottamisesta Luona Oy:lle (HEL 2022-008064). Sopimuskausi on ollut 1.5.2022 – 30.9.2022 sekä optiokausi 1.10.2022 – 4.3.2023.

Maahanmuuttovirasto on antanut vastaanottokeskuksille 20.2.2023 toimeksiannon, jonka perusteella vastaanottokeskukset voivat solmia kuntien kanssa jatkosopimuksen kuntamallista ajalle 5.3.2023 – 31.12.2023.

Toteutus ja kustannukset

Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia henkilöitä, joiden tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa sopimuksen tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaiksi. Kotikunnan saaneet henkilöt eivät kuulu kuntamallin mukaisen majoituksen piiriin. Helsingin kaupunki tekee majoittuvien henkilöiden lopulliset valinnat. Kaupunki pitää rekisteriä kuntamallissa majoittuvista henkilöistä ja vastaa tuottamiensa palveluiden laadusta ja asianmukaisuudesta.

Kuntamallin mukaisessa majoituspalvelussa käytetään Helsingin kaupungin suorassa omistuksessa olevia vapaarahoitteisia asuntoja. Kyseisiä asuntoja hallinnoi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden (RYA) asuntoyksikkö. Kaupungilla on tällä hetkellä varattuna yhteensä 113 asuntoa kuntamallia varten, ja näissä asuu 391 henkilöä (tilanne 23.2.2023).

Helsingille aiheutuvat kustannukset riippuvat siitä, kuinka monta kuntamallin piiriin kuuluvaa henkilöä asunnoissa majoittuu. Kuntamallissa Helsingin kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn asukasmäärään.

Helsingin kaupungin saama korvaus Luona Oy:ltä kuntamallin majoituksen järjestämisestä on henkilö- ja vuorokausiperusteinen ja se on suuruudeltaan 12,14 €/vrk/hlö. Nykyisellä asukaskapasiteetilla laskettuna arvioidut korvaukset ovat kuukausitasolla noin 140 000 €. Kuntamallin jatkosopimuksen ajaksi arvioidut tuotot olisivat tällöin 1 400 000 €, mikäli asukasmäärä säilyisi vakaana. Koska kuntamallista saatu korvaus on henkilö- ja vuorokausiperusteinen, tulee Helsingin kaupungille maksettava korvaus todennäköisesti pienenemään mallin loppua kohden, mikäli asukkaita poistuu kuntamallin piiristä ennen sopimuskauden päättymistä.

Kuntamallista aiheutuvat kustannukset koostuvat kalustevuokrasta, huoneistojen hoito- ja rahoitusvastikkeista, huoneistojen tyhjennyksestä, ylläpidosta, henkilöstökuluista sekä asiantuntijapalveluista. Kuntamallin jatkosopimuksen ajanjakson tulevat kustannukset on arvioitu tähän mennessä toteutuneiden kustannusten perusteella. Kalustevuokran kustannus Helsingin kaupungille on ollut 11 000 €/kk, joka tarkoittaa kuntamallin jatkon ajalle yhteensä 110 000 € kulua huoneistojen kalusteiden vuokrauksesta. Huoneistojen tulevat hoito- ja rahoitusvastikekustannukset on arvioitu nykyisten kustannusten perusteella, ja ne ovat arvioltaan noin 500 000 € jatkosopimuksen ajalta. Huoneistojen tyhjennyskustannukset ovat yhteensä 113 000 € (1000 €/asunto). Asuntojen ylläpidolliset kustannukset, jotka koostuvat esimerkiksi sähkön ja veden käyttökustannuksista, ovat tähän mennessä kuukausitasolla olleet noin 6 900 €. Nykyisten kustannusten perusteella kuntamallin ylläpidolliset kustannukset tulevat kuntamallin jatkon ajalta olemaan arviolta noin 69 000 €. Henkilöstökulujen osuus on yhteensä 100 000 €.
Kaikkia kuntamallista aiheutuvia kustannuksia seurataan erillisellä sisäisen tilauksen numerolla kaupunkiympäristön toimialalla.

Arvion mukaan nykyisellä asukasmäärällä laskettuna saatavat korvaukset kattavat kuntamallista aiheutuvat menot.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 82535

johannes.hirvela@hel.fi

Leena Pellilä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36134

leena.pellila@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kuntamallisopimus luonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.