Virkasuhteen täyttäminen, johtava sosiaalityöntekijä, perheoikeudelliset asiat, työavain SOTE-01-954-22

HEL 2023-001905
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Perheoikeudelliset asiat, työavain SOTE-01-954-22

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, aikaisemman kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 049154, toimintayksikkö 395140, työpiste 100040) 1.3.2023 lukien 3839,09 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Virkaan otettavan terveydentilasta on saatu selvitys jo aiemmin.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.12.2022 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Perheoikeudelliset asiat -alayksikkö kuuluu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuteen ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen, vanhemmuuden selvittämisiin sekä adoptioon liittyviä asioita.

Kaupunginhallitus on 7.11.2022 perustanut johtavan sosiaalityöntekijän viran, joka sijoittuu toiseksi esihenkilöksi lastenvalvojatyöryhmään. Lastenvalvojatyöryhmässä on 17 lastenvalvojaa, kolme sosiaaliohjaajaa, kolme toimistosihteeriä sekä lakimies. Johtavat sosiaalityöntekijät toimivat ammatillisina ja hallinnollisina esihenkilöinä työryhmälle.

Lastenvalvojat hoitavat vanhemmuuden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimuksia. Myös tapaamispaikka-asiat kuuluvat työryhmän tehtäviin.

Johtavan sosiaalityöntekijän työhön sisältyy vaativan asiakas- ja asiantuntijatyön ammatillinen ohjaus ja neuvonta, työryhmän työn organisointi, kehittäminen ja perehdytys sekä työhön liittyvät hallinnolliset päätökset.

Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu perheoikeudellisten asioiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin palveluihin ja niitä koskevan lainsäädännön laaja-alaista tuntemusta sekä aikaisempaa kokemusta lastenvalvojan työstä tai sosiaalityöstä. Lisäksi edellytetään sosiaalipalvelujen ja sosiaalilainsäädännön tuntemusta. Esihenkilötehtävässä edellytetään taitoa johtaa vaativaa asiantuntijatyötä tekevää työryhmää, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä paineensietokykyä.

Tehtävässä luetaan eduksi eropalveluiden hyvä tuntemus ja kokemus yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 049154) on ollut julkisesti haettavana 30.11.-15.12.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ja työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto virkaa hakeneista on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli molemmilla hakijoilla.

********** ja ********** kutsuttiin haastatteluun 17.1.2023.

Haastattelijoina toimivat perheiden erityispalvelujen päällikkö ********** ja perheoikeudellisten asioiden päällikkö **********

********** on valmistunut Helsingin yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2011 pääaineenaan sosiaalityö. Hän on suorittanut lisäksi johtamisen approbatur-opinnot Helsingin avoimessa yliopistossa vuonna 2015. **********

********** on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1989 ja oikeustieteen maisteriksi vuonna 2003. Hän on suorittanut tuomioistuinharjoittelun Raaseporin käräjäoikeudessa ajalla 1.2.2006-31.1.2007, josta hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Hän on lisäksi osallistunut Åbo Akademin oikeuspsykologian erikoistumisohjelmaan vuosina 2017–2019, koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. ********** Hänellä on lisäksi kokemusta työuransa alussa järjestötyöstä tiedottajan, koulutusasiamiehen ja liittosihteerin tehtävistä. Johtamiskokemusta hänellä on tältä ajalta kaksi vuotta ja neljä kuukautta.

Hakijoista ********** on kokemusta lastenvalvojatehtävästä vuodesta 2006 alkaen. ********** on monipuolista kokemusta lastensuojelutehtävistä vuodesta 2010 alkaen. ********** on kokemusta asiantuntijatyöstä eropalveluiden järjestösektorilla.

********** esihenkilökokemus on työuran alkuvaiheesta. ********** on toiminut lastenvalvojatyöryhmän esihenkilötehtävässä puolen vuoden ajan 2017-2018 ja on tämän jälkeen toiminut työryhmän esihenkilön sijaisena.

Täytettävän johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien kannalta ********** on parhaiten tehtävään soveltuva työkokemus lastenvalvojatehtävistä. Hänellä on lisäksi laajaa eropalveluiden tuntemusta sekä kokemusta yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa. Hänellä on kokemusta lastenvalvojatyöryhmän esihenkilötehtävistä vuorotteluvapaan sijaisena sekä edelleen säännöllisesti työryhmän esihenkilön sijaisena.

Molemmat haastatellut täyttävät tehtävän kielitaitovaatimuksen.

Koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen perheoikeudellisten asioiden lastenvalvojien työryhmässä.

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 09 310 43420

katja.niemela@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.