Kaupunkiympäristötoimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa vuonna 2023

HEL 2023-001922
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 38 §

Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun:

 • tilaomaisuus-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden palvelutilojen ja muiden osaketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa
 • asunto-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa lukuun ottamatta niitä yhtiökokouksia, joissa käsitellään yhtiön hallituksen tai tilintarkastajan valitsemista ja kaupungilla on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä yhtiön hallitukseen tai tilintarkastajaksi
 • tilaomaisuus-yksikön ja asunto-yksikön tarvittaessa nimeämään yhtiökokouksessa hallitukseen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhtiöjärjestyksen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin omistamat erilaisten asuinhuoneistojen, palvelutilojen ja muiden osaketilojen hallintaan oikeuttavat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ovat olleet kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa.

Tilaomaisuus-yksikkö on edustanut kaupunkia edellä mainituissa yhtiöissä 8.2.2021 § 12 kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaisesti. Päätös on liitteenä 1. Edustusoikeutta on tarpeen muuttaa vastaamaan nykyistä paremmin tilat-palvelun organisaatiorakennetta.

Jatkossa kaupunkiympäristön toimialalla on edustusoikeus yhtiöissä siten, että asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden yhtiökokousedustus on asuinhuoneistojen hallinnan mukaisesti tilat-palvelun asunto-yksikössä. Palvelutilojen ja muiden osaketilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden yhtiökokousedustus jää tilat-palvelun tilaomaisuus-yksikköön.

Joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksissa on määräyksiä, joiden mukaan kaupungilla on oikeus nimetä henkilö tai henkilöitä yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi. Näissä tapauksissa kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustaa kaupunkia yhtiökokouksessa hallintosäännön 12 luvun 5 § 2 momentin perusteella.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi tilaomaisuus-yksikön ja asunto-yksikön omistajahallinnossa on sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä kaupungin edustuksesta yhtiön hallintoelimissä. Näiden yhtiöiden osalta kaupungin yhtiökokousedustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, mikäli kaupungin edunvalvonta yhtiössä on sitä vaatinut ja kaupungin yhtiökokousedustaja on tullut valituksi tehtävään yhtiökokouksessa.

Liitteenä 2 ja 3 ovat ajantasaiset ja jatkossa täydentyvät luettelot asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä palvelutilojen ja muiden osaketilojen sekä asuinhuoneistojen osalta. Edellä mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksissa tilaomaisuus-yksikkö ja asunto-yksikkö ovat tämän päätöksen perusteella oikeutettuja edustamaan kaupunkia ja tarvittaessa nimeämään jäseniä niiden hallituksiin. Tilaomaisuus-yksikkö ja asunto-yksikkö pitävät luettelot ajan tasalla ja toimittavat ne kaupungin kirjaamoon edelleen kaupunginkanslian konserniohjaus-yksikölle, oikeuspalveluille ja kaupunkiympäristön toimialan kaupunginsihteereille.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi