Virkasuhteen täyttäminen, Pasilan peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, liikunta, työavain KASKO-01-1321-22

HEL 2023-001933
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Virkasuhteen täyttäminen, Pasilan peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, liikunta, työavain KASKO-01-1321-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan (liikunta) virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan (liikunta) virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Pasilan peruskoulu.Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö. Viranhaltijan tehtävänä on liikunnan päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Pasilan peruskoulussa.Päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus työskentelystä inklusiivisessa perusopetuksessa sekä Urhea-painotuksesta.Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 22 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 19 hakijalla. Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin neljä (4) hakijaa, joilla oli vähintään neljän vuoden kokemus liikunnan opetuksesta peruskoulussa. Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kaksi (2) hakijaa: ********** Hakijat osoittivat videohaastattelussa osaamista inklusiivisesta opetuksesta sekä Urhea-painotuksesta liikunnassa yhtenäisessä peruskoulussaYksilöhaastattelut suorittivat ajalla 6.3.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

Molemmilla haastatellulla on pitkä kokemus liikunnan opettajan tehtävistä sekä kokemusta Urhea-opintolinjasta. Tehtävässä eduksi luettua kokemusta inklusiivisessa koulussa työskentelystä on molemmalla hakijalla. Molemmat haastatellut osoittivat haastattelussaan hyvää ammatillista osaamista.

**********

**********

Päätoimisen liikunnan opettajan tehtävässä korostuu liikunnan opettamisen ammatillinen hallitseminen inklusiivisessa yhtenäisessä peruskoulussa sekä Urhea-osaaminen yhdessä muiden opettajien kanssa. Opettaja vastaa liikunnan opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti kaikille sopivassa koulussa. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta, osaamista ja vahvuutta kyseisen aineen opetuksesta, pedagogiikasta, monialaisuudesta ja tiimityöstä. Aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Uutaniemi, rehtori, puhelin: 09 310 84410

maira.uutaniemie@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3