Yhtiökokoukset vuonna 2023, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

HEL 2023-002015
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 37 §

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan kokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan kokouksessa hyväksymään yhtiön kokonaisjakautumisen johdosta laaditun lopputilityksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti 20.6.2022 § 71 kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan ylimääräisissä yhtiökokouksissa hallitusten esitykset Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kokonaisjakautumiseen liittyen (liite 3).

Kokouksissa päätettiin Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kokonaisjakautumisesta selvitysmenettelyttä siten, että kaikki yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottaville yhtiöille eli Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle valtion korkotuella rahoitettujen nk. ARA-vuokra-asuntojen osalta ja Kiinteistö Oy Auroranlinnalle vapaarahoitteisen asunto-omaisuuden osalta. Helsingin kaupunki omistaa sekä jakautuneen että vastaanottavat yhtiöt kokonaan ja jakautumisvastikkeena kaupunki sai kaksi kummankin vastaanottavan yhtiön osaketta.

Järjestelyn tavoitteena oli konsernijaoston linjausten mukaisesti järjestää ja keskittää kaupungin asunto-omaisuutta tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla ja poistaa hallinnollista päällekkäisyyttä.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab jakautui 30.9.2022, mihin liittyen yhtiö on laatinut lopputilityksen ja tilintarkastajayhteisö on antanut siitä tarkastuskertomuksen. Yhtiö on niin ollen purkautunut ja jäljellä on enää osakeyhtiölain (624/2006) 17 luvun 17 §:n mukainen velvoite osakkeen omistajien kokoukselle hyväksyä yhtiön lopputilitys, minkä jälkeen se lähetetään rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Helsingin kaupunki on omistanut yhtiön kokonaan. Osakkeenomistajan kokous on kutsuttu koolle 15.3.2023. Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi yhtiön lopputilitys ja tilintarkastuskertomus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 15.3.2023
2. Kokouskutsu, kokous 15.3.2023, liite, lopputilitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.