Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, erityisluokanopettaja, KASKO-01-1395-22

HEL 2023-002113
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, erityisluokanopettajan virka, työavain KASKO-01-1395-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran (005856).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 005856) on ollut julkisesti haettavana ajalla 05.01.2023 - 30.01.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää kahden alayksikön peruskoulussa rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi hyvät yhteistyö-, digi- ja viestintätaidot, kokemus inklusiivisista ja joustavista opetusjärjestelyistä ja kokemus työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa, joista kaksi täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin Vilma Mäkelä ja Elisa Suitiala. Mäkelä perui hakemuksensa ja myös haastatteluun 8.2.2023 osallistunut Suitiala perui hakemuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Piia Uotinen, Virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 29160

piia.uotinen@hel.fi

Päättäjä

Leena Hiillos
rehtori