Virkasuhteen täyttäminen, Kallion ala-asteen koulu, erityisopettaja, KASKO-01-1478-22

HEL 2023-002241
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Virkasuhteen täyttäminen, Kallion ala-asteen koulu, erityisopettaja,työavain KASKO-01-1478-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisopettajan virkaan (vakanssinumero 001138) ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan virka (vakanssinumero 001138) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023 – 30.1.2023. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kallion ala-asteen koulu.Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.Viranhaltijan tehtävänä on laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Kallion ala-asteen koulussa.Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 35 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 31 hakijalla. 3 hakijaa perui hakemuksensa hakuaikana.Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin seitsemän (7) hakijaa. Keskeinen valintaperustelu oli osoitettu työkokemus laaja-alaisen erityisopettajan tehtävässä. Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme (3) hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Hakijat valittiin hakemuksessa ja videohaastattelussa osoitettujen vahvuuksien pohjalta, jotka koskivat laaja-alaisen erityisopettajan monipuolista työnkuvaa. Virkaan haastateltiin kaksi (2) hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 15.2. – 17.3.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

Molemmilla haastatelluilla on ajanmukaista kokemusta laaja-alaisen erityisopettajan tehtävistä.

Erityisopettajan tehtävässä korostuu tuen toimintamallien hallinta ja aktiivinen yhteistyö verkostojen kanssa. Keskeistä on usein hyvin yksilöllisten oppilaan tuen tarpeiden tunnistaminen ja näihin tarpeisiin vastaaminen. Tehtävä edellyttää valmiutta aloitteelliseen työotteeseen ja koulun toimintarakenteiden jatkuvaan kehittämiseen.Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä hakemuksessa ja haastatteluissa ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Varasijalle valittiin **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 14.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Saaresaho, rehtori, puhelin: 09 310 82047

juha.saaresaho@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3