Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, luokanopettaja, KASKO-01-1507-22

HEL 2023-002248
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1507-22

Rehtori

Päätös

Arabian peruskoulun rehtori päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 002612) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 002612) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Arabian peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Arabian peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kelpoisuutta opettaa evankelisluterilaista uskontoa.

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin mm. seuraavaa: ” Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Toivomme ratkaisukeskeistä työotetta, osaamista oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä intoa yhteisopettajuuteen.”

Määräajassa hakemuksen jätti 23 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kahdella hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, joilla oli vaadittu kelpoisuus:

**********

Haastattelun suorittivat ajalla 1.-2.2.2023 rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

Molemmilla haastatelluilla on luokanopettajan kelpoisuus ja kelpoisuus opettaa evankelisluterilaista uskontoa sekä kokemusta luokanopettajan tehtävän ja erityisopetuksen koulunkäynnin ohjaajan tehtävän hoitamisesta.

**********

**********

Arabian peruskoulun rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa haastattelussa esiin tuotu pedagoginen joustavuus eri ikäisten oppilaiden kanssa sekä haastattelussa esitetty selkeä ja jäsentynyt näkemys evankelisluterilaisen uskonnon opettamisesta ja uskonnon opetuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Hän toi haastattelussa esiin, millaisin konkreettisin keinoin hän luokan- ja uskonnonopettajana tukee oppilaiden, ryhmien ja koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä oppilaan maailmankuvan muodostamista.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Suokas-Laaksonen, Rehtori, puhelin: 09 310 87230

mari.suokas-laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Mari Suokas-Laaksonen
rehtori