Virkasuhteen täyttäminen, Aurinkolahden peruskoulu, lehtori: liikunta ja terveystieto, KASKO-01-1249-22

HEL 2023-002304
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Aurinkolahden peruskoulu, lehtori (liikunta, terveystieto), työavain KASKO-01-1249-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Aurinkolahden peruskouluun sijoitetun lehtorin (liikunta, terveystieto) viran (001380).

Päätöksen perustelut

Lehtorin (liikunta ja terveystieto) virka (001380) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on lehtorin (liikunta, terveystieto) tehtävät Aurinkolahden peruskoulussa.

Lehtorin (liikunta, terveystieto) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi osaaminen teknologiakasvatuksessa.

Määräajassa hakemuksen jätti 8 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 4 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska hakemusten ja haastatteluiden perusteella virkaan ehdotetut henkilöt peruivat hakemuksensa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Ahvio, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 71997

mari.ahvio@hel.fi

Päättäjä

Erja Ursin
rehtori