Virkasuhteen täyttäminen, Aurinkolahden peruskoulu, Luokanopettaja, KASKO-01-1236-22

HEL 2023-002306
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Aurinkolahden peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1236-22

Rehtori

Päätös

Aurinkolahden peruskoulun rehtori päätti valita luokanopettajan virkaan (006466) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (006466) on ollut julkisesti haettavana 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Aurinkolahden peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Aurinkolahden peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi osaaminen teknologiakasvatuksessa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 9 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 9 hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa: ********** Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on luokanopettajan työkokemusta peruskoulussa sekä osaamista teknologiakasvatuksessa. Haastattelun suorittivat ajalla 13.2.-17.2.2023 apulaisrehtorit.

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta luokanopettajan työtehtävistä monikulttuurisessa yhtenäisessä peruskoulussa. Viidellä kärkihaastatellulla on lisäksi kokemusta teknologiakasvatuksen soveltamisesta peruskoulussa.Luokanopettajan tehtävässä Aurinkolahden peruskoulussa korostuvat monikulttuuristen perheiden kanssa tehtävä (verkosto)yhteistyö, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä teknologiakasvatuksen yhteissuunnittelu ja toteuttaminen kaikilla vuosiluokilla kaikissa oppiaineissa ja lisäksi integraatioon ja inkluusioon liittyvät joustavat opetusjärjestelyt. Tehtävässä eduksi luettua kokonaisvaltaista tunne- ja vuorovaikutusopetusta sekä osaamista teknologiakasvatuksessa sekä useamman vuoden luokanopettajan työkokemusta monikulttuurisesta ja teknologiapainotteisesta peruskoulusta on hakijoilla **********

**********

Luokanopettajan tehtävässä Aurinkolahden peruskoulussa korostuvat monikulttuuristen perheiden kanssa tehtävä (verkosto)yhteistyö, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä teknologiakasvatuksen yhteissuunnittelu ja toteuttaminen kaikilla vuosiluokilla kaikissa oppiaineissa sekä integraatioon ja inkluusioon liittyvät joustavat opetusjärjestelyt. Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Ahvio, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 71997

mari.ahvio@hel.fi

Päättäjä

Erja Ursin
rehtori