Yhtymäkokoukset vuonna 2023, HUS-yhtymä

HEL 2023-002340
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 163 §

HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.3.2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä ollessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 15.3.2023.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

- tarkastuslautakunnan esitys HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinnasta BDO Audiator Oy:ltä, vastuunalainen tilintarkastaja JHT Minna Ainasvuori, tilikausille 2023-2024 ja optiosta tilikausille 2025-2026 sekä hankintaan liittyvistä tarvittavista valtuutuksista ja kehotuksista

- hallituksen esitys investointisuunnitelman 2024-2027 tarkentamisesta ja Tammisairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutoksesta enimmäishintaan 170 milj. euroa

- hallituksen esitys Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttamisesta ja hankehinnan korottamisesta kaupunginvaltuuston 1.2.2023 § 25 osaltaan tekemän päätöksen mukaisesti

- hallituksen esitys omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle kaupunginvaltuuston 1.2.2023 § 25 osaltaan tekemän päätöksen mukaisesti

- hallituksen esitys omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle

- hallituksen esitys lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntämisestä talousjohtajalle ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättämisestä

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 15.3.2023 (liite 1). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Yhtymäkokouksen asiakirjoista ilmenevän lisäksi todettakoon, että Helsingin kaupunginvaltuusto on 1.2.2023 § 25 osaltaan hyväksynyt kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisenä hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyt muutokset sekä hankehinnan korottamisen ja sitomisen rakennuskustannusindeksiin marraskuu 2019 (RKI2015=100 2019M11,104,4). Samalla hyväksyttiin hankkeelle myönnetyn lainatakauksen jatkaminen. Valtuuston päätös on oheismateriaalina. HUS-yhtymähallituksen päätösesitykseen liittyvä eriävä mielipide on liitteenä 5.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36024

hannu.hyttinen@hel.fi

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi