Virkasuhteen täyttäminen, Aurinkolahden peruskoulu, erityisluokanopettaja, pidennetyn oppivelv. erityisluokka, yksilöll. oppivelv., KASKO-01-1231-22

HEL 2023-002348
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Aurinkolahden peruskoulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1231-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Aurinkolahden peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokka, yksilöllistetty oppivelvollisuus viran (vakanssinumero 001205).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 001205) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokka, yksilöllistetty oppivelvollisuus tehtävät Aurinkolahden peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan, pidennetty oppivelvollisuus, yksilöllistetty oppivelvollisuus viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi osaamisen teknologiakasvatuksen osalta

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Vaadittua kelpoisuutta hakijalla ei ollut.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Nordström, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 71995

katja.nordstrom@hel.fi

Päättäjä

Erja Ursin
rehtori