Sivutuoteasetuksen mukainen rekisteröinti ja hyväksyntä, Pääkaupunkiseudun Eläintuhkaamo PET Oy

HEL 2023-002380
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Päätös laitoksen hyväksymiseksi sivutuoteasetuksen mukaiseksi polttolaitokseksi/Pääkaupunkiseudun Eläintuhkaamo PET Oy

Kaupungineläinlääkäri

Hakija ja hakemus

Hakija

Pääkaupunkiseudun Eläintuhkaamo PET Oy, Koetilantie 1, 00790 Helsinki.

Polttolaitos

Polttolaitos sijaitsee osoitteessa Akkutie 10, 00770 Helsinki.

Hakemus

Hakija on 5.2.2023 päivätyllä hakemuksellaan hakenut polttolaitoksen hyväksymistä sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 artiklan 24 mukaiseksi suuren kapasiteetin polttolaitokseksi. Laitoksessa poltetaan koirien, kissojen, jyrsijöiden, jäniseläinten sekä matelijoiden raatoja, jotka ovat peräisin eläinten omistajilta eläinten lopetuksen tai kuoleman jälkeen.

Päätös ja perustelut

Päätös

Kunnaneläinlääkäri hyväksyy Pääkaupunkiseudun Eläintuhkaamo PET Oy:n polttolaitoksen sivutuoteasetuksen mukaiseksi polttolaitokseksi. Laitoksen hyväksyntänumero on FI-091-PO-1-2023.

Perustelut

Kunnaneläinlääkärin laitokseen 4.4.2023 tekemän tarkastuksen perusteella laitos täyttää sivutuoteasetuksen mukaiset hyväksynnän edellytykset.

Laitos lisätään Ruokaviraston ylläpitämään Suomessa hyväksyttyjen ja rekisteröityjen laitosten ja toimijoiden luetteloon

Toiminnan olennaiset muutokset

Kertaalleen hyväksytyn toiminnan olennaisen muutoksen täytyy olla hyväksytty ennen muutetun toiminnan aloittamista.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hyväksymisen peruuttaminen

Valvontaviranomaisen on kokonaan tai määräajaksi peruutettava hyväksyminen, jos hyväksymisen edellytyksissä tarkastuksessa tai muutoin havaittua puutetta ei kehotuksesta huolimatta ole korjattu, laitoksen toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, toiminnasta on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet hyväksymiseen, tai laitoksen toiminta on lopetettu.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

Oikeusohjeet

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EY) 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus), artiklat 24 ja 47.

Sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 142/2011 artikla 6 ja liite III.

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 § 33, 35, 36, 73

Maksullisuus

Sivutuotelaitoksen hyväksyntätarkastus ja hyväksyntä ovat maksullisia. Maksun suuruus määräytyy kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1587/2015 mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Ristiniemi, ell.nro 1117, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Päättäjä

Minna Ristiniemi
kaupungineläinlääkäri