Toivomusponsi, näkövammaisten järjestöt mukaan sääntöjen laatimiseen sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille

HEL 2023-002492
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 362 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta koskien mahdollisuutta ottaa näkövammaisten järjestöt mukaan sääntöjen laatimiseen sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa esitetään, että selvitetään mahdollisuutta ottaa näkövammaisten järjestöt mukaan sääntöjen laatimiseen sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille. Näkövammaisilta saatuja palautteita on jo valmistelussa hyödynnetty, ja jatkossakin on tarkoitus osallistaa vastaavia ryhmiä.

Viime kuukausina kaupunki on järjestänyt aiheesta kyselyjä, joilla on koottu asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Loppuvuoden 2022 kyselyssä oli aiheena sähköpotkulautailun turvallisuusnäkökohdat, ja kevään 2023 kyselyssä aiheena oli mikroliikkumisen pysäköintiuudistukset keskustassa.

Turvallisuuskyselyllä selvitettiin kaupunkilaisten mielipiteitä, näkemyksiä ja kokemuksia sähköpotkulautoihin liittyen. Kysymykset liittyivät mm. yleisiin kokemuksiin ja mielipiteisiin sähköpotkulaudoista sekä niiden aiheuttamiin vaaratilanteisiin ja pysäköinnin aiheuttamiin haittoihin. Kysely oli avoinna 2.11-30.11.2022. Kyselyyn vastasi 1544 henkilöä.

Näkövammaisten järjestöjen edustajat ilmaisivat kyselyn auettua, että näkövammaisten on vaikea vastata joihinkin kyselyn kohtiin karttamuotoisen esitystavan johdosta. Kaupunki päättikin räätälöidä heille oman erillisen, tekstimuotoisen kyselyn, joka avattiin alkuvuonna 2023 ja tietoa siitä jaettiin mm. näkövammaisten järjestöjen kautta. Tähän kyselyyn saatiin 58 vastausta.

Mikroliikkumisen (mm. sähköpotkulaudat) pysäköintiuudistuksen suunnittelun vuorovaikutuksessa hyödynnettiin kahta erimuotoista kyselyä: toinen toteutettiin karttapohjaisena Maptionnaire-kyselytyökalulla ja toinen näkövammaisten näytönlukijoille soveltuvana Microsoft Forms-kyselynä. Kyselyt olivat avoinna 15.2.–26.2.2023. Kyselyistä ja pysäköintiuudistuksesta tiedotettiin 15.2.2023 kaupungin tiedotteella ja lisäksi näkövammaisten, vanhusten ja vammaisten yhdistyksiä tiedotettiin myös erikseen. Esteettömyysasiamies on ollut mukana jakamassa tietoa tästä osallistumismahdollisuudesta näille kohderyhmille.

Pysäköintiuudistuksen karttakyselyyn saatiin yhteensä 1795 vastausta. Näkövammaisille suunnattuun kyselyyn saatiin 23 vastausta.

Näistä kyselyistä saatuja vastauksia on hyödynnetty mm. mikroliikkumisen pysäköintiuudistuksen suunnittelussa sekä operaattorien kanssa vapaehtoisesti sovittujen toimintaohjeiden kehittämisessä. Tarkoitus on myös jatkossakin osallistaa näkövammaisten, vanhusten ja muiden vastaavien liikkujaryhmien järjestöjä tulevissa kyselyissä ja muutenkin soveltuvin osin aiheeseen liittyvässä kehittämisessä. Alan yritykset ovat kaupungin tietojen mukaan myös omaehtoisesti tehneet yhteistyötä joidenkin edellä mainittujen erityisryhmien järjestöjen kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lisäksi valmistellut sähköpotkulautojen ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehtoja käsittelevän arviomuistion, johon kaupunginhallitus antoi lausunnon 3.4.2023. Myös esimerkiksi Näkövammaisten liitto ry on jättänyt lausunnon kyseiseen arviomuistioon.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toivomusponsi

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 15.02.2023 seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ottaa näkövammaisten järjestöt mukaan sääntöjen laatimiseen sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 15.08.2023 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 09 310 37220

ilari.heiska@hel.fi