Hankinta, potilastietojärjestelmä, Työterveysliikelaitos

HEL 2023-002617
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 7 §

Työterveysliikelaitoksen potilastietojärjestelmän hankinta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä potilastietojärjestelmän hankintasopimuksen jatkamisen Vitec Acute Oy:n kanssa enintään 31.12.2024 asti. Sopimusta jatketaan 30.6.2023 voimassa olevan sopimuksen mukaisin ehdoin.

Lisäksi johtokunta päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan jatkosopimuksen työterveysliikelaitoksen ja toimittajan välillä. Sopimuskauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 620 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

KL-Kuntahankinnat Oy ja Vitec Acute Oy ovat 28.02.2011 solmineet puitesopimuksen työterveyshuollon tietojärjestelmäratkaisua koskevan järjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen toimittamisesta (Puitesopimus) sekä Työterveyskeskus ja Vitec Acute Oy ovat solmineet 19.11.2015 SaaS-palvelusopimuksen (Palvelusopimus). Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo oli 1 300 000 euroa.

Helsingin kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2022 julkaistiin 4.11.2021. Talousarvioehdotuksessa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus. Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti (HEL 2021-011035, 2.12.21 §27) keskeyttää potilastietojärjestelmän korvaavan uuden järjestelmän hankintaa koskevan kilpailutuksen H066-21 hankintaa tekemättä. Työterveyspalveluiden tulevasta laatukilpailutuksesta johtuen ei ollut tarkoituksenmukaista edetä hankinnassa.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti (HEL 2022-000111, 12.1.2022 §5) hyväksyä potilastietojärjestelmän hankintasopimuksen jatkamisen enintään 30.6.2023 asti perustuen arvioon, että laatukilpailutuksen kesto olisi noin 1,5 vuotta. Sopimusta jatkettiin alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.6.2022, että Helsingin kaupungin omana toimintana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen piiriin. Kilpailuttaminen on edennyt siten, että kansliapäällikkö päätti 2.9.2022 hyväksyä työterveyspalveluiden hankinnan osallistumispyynnön julkaisun, vs. kansliapäällikkö päätti 19.10.2022 valita kolme tarjoajaehdokasta neuvottelu- ja tarjouskilpailuvaiheisiin ja kansliapäällikkö päätti 13.1.2023 hyväksyä, että työterveyshuollon kilpailutuksen neuvotteluvaihe on päättynyt ja kilpailutuksessa siirrytään tarjousvaiheeseen. Kansliapäällikkö päätti 6.2.2023 keskeyttää työterveyspalveluiden laadullisen kilpailutuksen ja työterveyshuollon liikkeenluovutuksen hankintaa tekemättä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan työterveystoiminnan oli tarkoitus käynnistyä uuden toimijan kanssa syksyn 2023 aikana. Kaupunki on 6.2.2023 tiedottanut, että kilpailutuksen tilanteesta johtuen tämä aikataulu ei tule toteutumaan ja että tilannetta arvioidaan ja jatkotoimenpiteet päätetään seuraavien viikkojen aikana. Liikelaitos on yhdessä kaupunginkanslian kilpailutusprojektin kanssa arvioinut, että on tarpeen varautua jatkamaan liikelaitoksen toimintaa vuodelle 2024.

Työterveysliikelaitoksen potilastietojärjestelmänä on Vitec Acute Oy:n (1836942-0) Acute-järjestelmä. Laatukilpailutukseen liittyvän ylimenokauden ajan on tarkoituksenmukaista jatkaa potilastietojärjestelmän hankintaa nykyisen palveluntuottajan kanssa. Sopimusta jatketaan enintään siihen saakka, kunnes sopimus laatukilpailutuksen voittajan kanssa on astunut voimaan. Nyt sovittavalla sopimuskaudella varaudutaan mahdolliseen aikataulumuutokseen sekä tiedonsiirtoon.

Hankintalain 136 § 2 momentin 2 kohdan perusteella hankintayksiköllä on oikeus tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisäksi hankintalain 136 § 2 momentin 3 kohdan perusteella hankintayksiköllä on oikeus tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

Hankintalain 136 § 3 momentin perusteella 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta.

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi