Virkasuhteen täyttäminen, perheiden erityispalvelut / lapsiperheiden sosiaaliohjaus, sosiaaliohjaaja, työavain SOTE-01-46-23

HEL 2023-002639
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Perheiden erityispalvelut / Lapsiperheiden sosiaaliohjaus työavain SOTE-01-46-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssi 031194, toimintayksikkö 395140, työpiste 100007) 6.3.2023 lukien 2744,15 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta, koska valittu on ollut vastaanvanlaisessa tehtävässä Helsingin kaupungilla vähintään viimeisen 6 kuukauden ajan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka vapautui 16.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lapsille ja perheille suunnatuista sosiaalihuollon palveluista sekä sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta ja hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Eduksi luettiin Helsingin kaupungin lapsiperheiden palveluverkoston ja perhekeskustoiminnan tuntemus sekä kokemus lasten ja lapsiperheiden vanhempien kanssa työskentelystä.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä hyviä tiimityötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kokemusta Apotti asiakastietojärjestelmän käytöstä.

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 031194) on ollut haettavana 23.1.-6.2.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Vaadittu kelpoisuus oli kaikilla hakijoilla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastattelu pidettiin 9.2.2023. Haastattelun suorittivat johtava sosiaaliohjaaja ********** ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta 2 vuotta 2 kuukautta. Lisäksi hän on työskennellyt sosiaaliohjaajana ja ohjaajana varhaiskasvatuksessa leikkipuistossa 6 vuoden ajan, josta osan aikaa tiimivastaavana. Hänellä on kokemusta sekä lasten ja lapsiperheiden vanhempien kanssa työskentelystä 8 vuoden ja 2 kuukauden ajalta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa maaliskuusta 2022 lähtien. Lisäksi hänellä on kokemusta sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä ja sosiaaliohjauksesta lapsiperheiden palveluissa 2 vuotta ja neuvolan perheohjaajana 2 vuotta 2 kuukautta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa sosiaaliohjaajana elokuusta 2021 lähtien. Hänellä on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä perhetyöstä, sosiaaliohjauksesta sekä palvelutarpeen arviosta 1 vuoden 6 kuukauden ajalta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa sosiaaliohjaajana yhden vuoden ajan tammikuusta 2021 lähtien. Hän on työskennellyt aiemmin sosiaaliohjaajana ja perhetyöntekijänä yksityisellä sektorilla yhteensä 1 vuoden 9 kuukautta.

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin huomiota työkokemukseen ja osaamiseen lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä sosiaalihuoltolain mukaisessa suunnitelmallisessa sosiaaliohjauksessa. Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta ja osaamista vaaditusta tehtävästä.

********** osoitti hakemuksessa ja haastattelussa itsenäisen työotteen hallintaa, sosiaalihuoltolain ja sosiaaliohjauksen prosessien tuntemusta sekä erittäin vahvaa sosiaaliohjauksen asiakastyön sisällöllistä osaamista. Hänellä on kokemusta ja osaamista Apottiasiakastietojärjestelemästä. Hänellä on tehtävässä tarvittavaa työkokemusta lapsen eri kehitysvaiheiden tukemisesta, vanhemmuuden tukemisesta,

palvelutarpeen arvioinnista, palveluohjauksesta, ryhmänohjaamisesta sekä perhekeskusyhteistyöstä. Lisäksi hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä kehittävä ja ratkaisukeskeinen työote.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Laxström, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 41351

katja.laxstrom@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.