Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, turvallisuus- ja valmiustiimi, valmiuspäällikkö, työavain KANSLIA-08-39-22

HEL 2023-002666
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkistrategiayksikön valmiuspäällikön virkasuhteen täyttäminen

Strategiapäällikkö

Päätös

Strategiapäällikkö päätti ottaa turvallisuuspäällikkö, tradenomi (YAMK) Kaarlo Haarion valmiuspäällikön virkaan 1.4.2023 lukien 4686,84 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Valmiuspäällikön virka tuli avoimeksi 16.8.2022. alkaen. Virka oli julkisesti haettavana 21.11.—9.12.2022 kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden, Joblyn ja Duunitorin työnhakusivustoilla. Näiden lisäksi rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin Duunitorin tehokampanjaa.

Valmiuspäällikön virka sijoittuu kaupunginkanslian strategiaosaston strategiayksikön turvallisuus- ja valmiustiimiin. Kaupunginkanslian toimintasäännön (2023) 5. luvun 5.1. kappaleen mukaan turvallisuus- ja valmiustiimin tehtäviin kuuluu turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoinen ohjaaminen. Valmiuspäällikkö vastaa Helsingin kaupungin varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta sekä huolehtii kaupungin kokonaisvalmiuteen ja kriisinhallintaan tähtäävien varautumisjärjestelyjen ohjaamisesta ja kehittämisestä kaupunkitasoisesti. Valmiuspäällikön virassa toimitaan kokonaisturvallisuuden asiantuntijana, kaupunkitasoisten varautumisaiheisten työryhmien puheenjohtaja- ja asiantuntijatehtävissä sekä kaupungin turvallisuusviranomaisten yhteyshenkilönä varautumisasioissa. Valmiuspäällikön tehtäviin kuuluu myös akuuttien turvallisuusasioiden ja häiriötilanteiden hoitaminen sekä toiminnan koordinointi. Valmiuspäällikkö huolehtii kaupungin kokonaisvalmiuden ja varautumisen ohjaamisesta sekä näihin liittyvistä yhteistoimintakysymyksistä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Virkaan nimitetystä teetetään turvallisuusselvitys. Hakuilmoituksen mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta varautumisen tehtävistä sekä ymmärrystä valmiuden merkityksestä kaupungin toiminnan jatkuvuudelle kriisitilanteissa. Hakijalta edellytetään osaamista liittyen laajojen varautumista ja turvallisuutta koskevien kokonaisuuksien koordinoimiseen, tehokasta projektinhallintaa ja päätöksentekokyvykkyyttä. Lisäksi ilmoitettiin katsottavan eduksi kokemus turvallisuusalan tehtävistä ja riskienhallinnasta. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu kykyä toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tehtävän eri osa-alueilla sekä hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 18 henkilöä. Kelpoisuusvaatimukset täytti viisitoista hakijaa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Hakemusten perusteella Recright-videohaastatteluun kutsuttiin seitsemän virkaa hakenutta hakijaa, koska heillä kaikilla arvioitiin olevan hakemuksen perusteella täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän laaja-alainen kokemus viranhoidon kannalta relevanteista tehtävistä. Recright-videohaastatteluihin annettiin vastausaikaa 22.—31.12.2022. Kaksi Recright-videohaastatteluun kutsutuista jättäytyi pois hakuprosessista ennen videohaastattelun määräajan sulkeutumista. Videohaastatteluiden perusteella arvioitiin jatkoon kolme hakijaa, jotka kutsuttiin seuraavaan haastatteluun. Haastattelut suoritettiin 17. ja 18.1.2023. Haastattelijoina toimivat strategiajohtaja Markus Kühn, strategiapäällikkö Reetta Sariola ja turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Minna Liimatainen.

Hakija 1

********** on suorittanut vuonna 2018 Groningenin yliopistossa Master of Arts (International Relations) -tutkinnon pääaineena Global governance, international organisations and international security. Hän on suorittanut myös vuonna 2009 Helsingin yliopistossa johtamisen sivuaineopinnot ja Groningenin yliopistossa vuonna 2013 Bachelor of Arts (International Relations) -tutkinnon pääaineena Law, Economics, Political Science, History.

Hän työskentelee tutkijana ja omistajana Change in Momentum-yrityksessä, jossa työtehtävät keskittyvät toimijoiden väliseen yhteistyön kehittämiseen kokonaisvaltaisen turvallisuuden, kriisinhallinnan ja varautumisen kehyksessä. Työtä tehdään laajassa yhteistyössä tutkijoiden, elinkeinoelämän, ministeriöiden ja esimerkiksi finanssialan toimijoiden kesken. Ennen tätä hän toimi projektipäällikön tehtävissä Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksella, jossa tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä kehittämisprojektia liittyen omavalvontaan ja laadunhallintaan. Kokonaisuuteen liittyi olennaisesti tietojohtamisen kokonaisuudet, tiedon analysointi, organisaation systeemitason kehittäminen sekä yhteistyö niin laitoksen sisällä kuin muiden laitosten ja yhteistyötahojen välillä. Tätä aikaisemmat työtehtävät ovat olleet projektipäällikön ja vastaavan tehtäviä Suomen Punaisella Ristillä ja Kriisinhallintakeskuksella (nyk. Pelastusopisto).

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hakijalla on hyvä kokemus monitoimijaisessa yhteistyössä tehtävästä varautumistyöstä. Hänellä on osaamista toimia strategisella tasolla ja hän on työotteeltaan kehittämiseen pyrkivä ja innovatiivinen.

Hakija 2

********** on suorittanut kauppatieteen maisterin (2016) ja kauppatieteen kandidaatin (2014) tutkinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Maisteritutkinnon pääaineena on ollut yrittäjyys ja innovaatiojohtaminen sekä markkinointi.

Hän on vuodesta 2017 toiminut projektipäällikön tehtävässä Raide-Jokeri (v. 2017—2019) sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeissa (2020-). Projektipäällikkönä hänen tehtäviinsä on kuulunut toiminta osana allianssin projektiryhmää sekä muut omistajaohjauksen tehtävät mm. hankkeen kilpailutus, projektin johtaminen, projektin laajuudenhallinta, turvallisuusjohtaminen, projektin riskienhallinta, kustannusten seuranta, vastuullisuusjohtaminen, laadunhallinta, raitiotien käyttöönotto, allianssin toiminnan kehittäminen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hän hallitsee erinomaisesti moniulotteisen projektiluontoisen työn johtamisen ja omaa hyvät yhteistyötaidot, sekä tuntee turvallisuuden alan. Työotteeltaan hän on pedantti ja vaikuttavuuteen pyrkivä.

Hakija 3

********** on suorittanut tradenomin (YAMK) tutkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2015. Lisäksi hän on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2007 turvallisuusalan koulutusohjelmassa. Hän on toiminut vuodesta 2018 Helsingin kaupungilla Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan turvallisuuspäällikkönä päävastuualueena organisaatioturvallisuuden, varautumisen ja riskienhallinnan kehittäminen toimialalla. Tätä ennen hän toimi HUS Kiinteistöt Oy:ssä turvallisuusasiantuntijana. Työtehtävissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa vastuulle kuului turvallisuussuunnittelu, riskienarvioinnit, koulutukset ja erilaiset turvallisuuteen liittyvät konsultointitehtävät.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista ja laajaa kokemusta kaupungin varautumiseen liittyen, vahva tuntemus kaupungin organisaatiosta sekä toimintaympäristöstä, jossa työtä tehdään. Työ-otteeltaan hakija on ratkaisukeskeinen ja omaa hyvät yhteistyötaidot.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuen on katsottava, että Kaarlo Haariolla on parhaat edellytykset valmiuspäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Haariolla arvioitiin hänen taustastaan johtuen olevan parhaat edellytykset vastaamaan Helsingin kaupungin varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kaupunkitasoisesta koordinoinnista. Arvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitetty keskeisen varautumisen ja valmiuden osaamisen ja kokemuksen laajuuteen. Haariolla on osoitettua kyvykkyyttä kaupunkiorganisaatiossa varautumisen tehtävissä toimimisesta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta varautumisen tehtävistä sekä ymmärrystä valmiuden merkityksestä kaupungin toiminnan jatkuvuudelle kriisitilanteissa. Valmiuspäälliköltä edellytetään osaamista liittyen laajojen varautumista ja turvallisuutta koskevien kokonaisuuksien koordinoimiseen, tehokasta projektinhallintaa ja päätöksentekokyvykkyyttä. Kaarlo Haarion valintaa puoltaa hänen hakijoista vahvin osaamisensa kaupungin varautumiseen ja valmiuteen liittyen, sekä aikaisempi työkokemus turvallisuusalan tehtävistä.

Haario omaa ymmärryksen pääkaupungin varautumiseen liittyvästä toimintaympäristöstä, ajantasaisista uhkakuvista ja niiden vaatimista toimenpiteistä valmiuden kehittämisen näkökulmasta sekä on esittää konkreettisia kehittämiskohteita Helsingin valmiusasioihin liittyen.

Päätös tullut nähtäväksi 02.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Liimatainen, valmiuspäällikkö, puhelin: 09 310 34840

minna.liimatainen@hel.fi

Päättäjä

Reetta Sariola
strategiapäällikkö
Minna Liimatainen
valmiuspäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.