Hankinta, digitaaliset peruspalvelut DigiHelsinki Oy:ltä tarkastusvirasto, keskushallinto

HEL 2023-003220
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 35 §

Digitaalisten peruspalvelujen hankinta DigiHelsinki Oy:ltä tarkastusvirastolle 1.1.2023 alkaen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

-
hankkia DigiHelsinki Oy:ltä digitaalisia peruspalveluja liitteenä olevan liityntäsopimuksen mukaisesti.
-
oikeuttaa tarkastusjohtajan allekirjoittamaan tarkastusviraston liityntäsopimuksen (liite 1) ja tekemään liityntäsopimukseen merkitykseltään vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki on tehnyt DigiHelsinki Oy:n kanssa puitesopimuksen digitaalisten peruspalveluiden hankinnasta (kansliapäällikkö 23.12.2022 § 258). Tarkastusvirasto liittyy puitesopimuksessa sovittuun hankintaan oheisella liityntäsopimuksella. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Liityntäsopimukseen sisältyvien palvelujen laajuutta voidaan muokata kirjallisesti puitesopimuksessa sovitun muutosprosessin kautta.

Kaupungin sisäisten digitaalisten peruspalvelujen tuottamista varten on perustettu yhtiö, DigiHelsinki Oy (kaupunginvaltuusto 1.6.2022, 142 §). Yhtiön perustaminen on jatkoa vuonna 2021 toteutetulle toimialojen ja keskushallinnon digitaalisten peruspalvelujen keskittämiselle (digitaalinen perusta). Digitaalisen perustan toiminnot siirrettiin 1.1.2023 lukien DigiHelsinki Oy:lle.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on noin 35 000 euroa (alv 0 %) vuodelle 2023. Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on noin 150 000 euroa (alv 0%) vuosille 2023-2026. Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan tarkastusjohtaja päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Tämän hankinnan ennakoitu arvo vuosille 2023–2026 ylittää tarkastusjohtajan hankintavaltuuden.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.