Virkasuhteen täyttäminen ,sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, lännen nuorten sosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-74-23

HEL 2023-003507
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, lännen nuorten sosiaalityö, sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, työavain SOTE-01-74-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran (vakanssinumero 083110, toimintayksikkö 395620, työpiste 100070) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi määräajalle 1.3.-31.5.2023 viranhaltijan siirtyessä opintovapaalle.

Sosiaalityöntekijän (vakanssinumero 083110) viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana 2.2.-16.2.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Nuorten sosiaalityön sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia 16–29-vuotiaiden nuorten sosiaalihuoltolain mukaisesti erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten omatyöntekijänä. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja suunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely aikuisten ja heidän verkostojensa kanssa, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja muiden yksilöhuollon päätösten tekeminen sekä muu sosiaalityöhön kuuluva tuen tarpeen arviointi.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta nuorten tai aikuisten sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sujuvaa dokumentointiosaamista, avointa ja keskustelevaa työskentelyotetta sekä Helsingin tietojärjestelmien (Apotti) ja palveluiden tuntemusta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaan tuli yksi hakemus. Hakija veti hakemuksensa pois haastattelun jälkeen.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 14.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sonja Vimpari, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 41133

sonja.vimpari@hel.fi

Päättäjä

Sonja Vimpari
johtava sosiaalityöntekijä