Nimeämispyyntö, jäsenen nimeäminen Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön sr:n hallitukseen

HEL 2023-003566
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 47 §

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitusjäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi arkkitehti (SAFA) Mikko Ahon Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n hallitukseen hallituskaudelle, joka alkaa säätiön kevään 2023 vuosikokouksesta ja jatkuu vuoden 2026 vuosikokouksen loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr

Kaupunginhallitus on 8.11.2021 § 831 hyväksynyt Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n (säätiö) perustamisen valtion ja kaupungin keskinäisen sopimuksen perusteella. Säätiön ensimmäisen hallituksen tehtävänä on turvata tulevan arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelulle olosuhteet, joissa varmistetaan säätiömuotoinen toiminta kunnianhimoisella kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Säätiön hallituksen ensimmäiselle toimikaudelle valittiin seuraavat jäsenet:

 • Timo Laitinen, pääjohtaja, Valtiokonttori, hallituksen puheenjohtaja
 • Mikko Aho, arkkitehti SAFA
 • Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
 • Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen
 • Juha Lemström yhteiskunta- ja laatujohtaja, Senaatti-kiinteistöt
 • Leena Mörttinen alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
 • Mikael Silvanto, designjohtaja, Bang & Olufsen
 • Pauli Sivonen johtaja, Serlachius-museot
 • Anna Valtonen professori, Aalto-yliopisto, muotoilun laitos.

Jäsenet nimettiin säätiön sääntöjen mukaisesti vuosina 2023−2025 päättyviksi toimikausiksi kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen sopimuksen mukaisesti.

Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö perustaa uuden, kansainvälisesti korkeatasoisen ja pohjoismaisesti merkittävän arkkitehtuuri- ja designmuseon Helsingin Eteläsatamaan. Museo ja sille rakennettava uudisrakennus edustavat kansainvälistä huipputasoa laadultaan, näkyvyydeltään ja vaikuttavuudeltaan. Uuden museon toiminta tulee järjestää niin, että sillä on edellytykset täyttää valtakunnallisen vastuumuseon kriteerit

Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat perustaneet Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua edistävän Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n (kaupunginhallitus 20.6.2022 § 494).

Kiinteistö Oy ADM valmistautuu kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun käynnistämiseen vuoden 2023 aikana. Makasiininrannan alueesta järjestettiin kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, jonka voittajaksi valittiin 24.11.2022 Konsortium Gran -ryhmän kilpailuehdotus Saaret. Arkkitehtuuri- ja designmuseon hankesuunnitelma on tarkoitus esittää ehdollisten rahoittajien hyväksyttäväksi syksyllä 2023.

Säätiön hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu 5–7 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Säätiön hallitus on asiantuntijahallitus, jossa on oltava edustettuna korkeatasoinen sijoittamisen, varainhoidon ja varainhankinnan osaaminen, museoalan, arkkitehtuurin ja designin alojen riittävä tuntemus sekä muu museosäätiön menestyksellisyyden kannalta keskeinen osaaminen. Säätiön hallituksessa on oltava kansainvälistä, erityisesti pohjoismaista osaamista. Säätiön hallituksen työkieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Säätiön ensimmäisen hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan nimittävät säätiön perustajat, Helsingin kaupunki ja Suomen valtion puolesta opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tämän jälkeen Helsingin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö nimittävät kukin yhden jäsenen. Tämän lisäksi hallitus voi täydentää itseään 3–5 jäsenellä, kulloinkin parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella niin, että säätiön pääomittajien esittämät kompetenssiehdot sekä museon toimialojen, kokoelmien ja toimintaympäristön sisältöosaamisen ehdot täyttyvät.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vuosikokouksen päättymiseen. Noin kolmasosa hallituksen jäsenistä on joka vuosi erovuorossa. Helsingin kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön on nimitettävä säätiön hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle kuukautta ennen sitä vuosikokousta, jonka lopussa toimikausi päättyy. Sama henkilö saa olla hallituksen jäsenenä korkeintaan kolme kolmivuotiskautta peräkkäin.

Säätiön sääntöjen 13 §:n mukaan säätiön ensimmäisessä hallituksessa voi olla 5–9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikaudet päättyvät siten, että jäsenten 1–2 toimikausi päättyy vuoden 2023 vuosikokouksen päättyessä, jäsenten 3– 4 toimikausi päättyy vuoden 2024 vuosikokouksen päättyessä ja jäsenten 5–9 toimikausi päättyy vuoden 2025 vuosikokouksen päättyessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki määräävät ensimmäiseen hallitukseen nimitettyjen henkilöiden erovuoroisuusjärjestyksen säätiötä perustettaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupunki päättivät ensimmäiseen hallitukseen nimettyjen henkilöiden erovuoroisuusjärjestyksen erikseen tehtävällä sopimuksella. Hallituksen jäsenillä, jotka valitaan paikoille 1 ja 2, ensimmäistä toimikautta ei lasketa mukaan enimmäistoimikausien määrään. Ensimmäiseen hallitukseen nimettiin yhdeksän jäsentä, jotta säätiön käynnistämisessä on käytössä riittävän laaja ja paras mahdollinen osaaminen.

Jäsenen nimeäminen

Säätiön hallitukseen nimetyllä Mikko Aholla (arkkitehti SAFA) katsottiin olevan kaupunkiympäristön toimialan entisenä toimialajohtajana laajaa kokemusta kaavoituksesta ja sen reunaehdoista, kaupunkikehittämisestä, omaisuusjärjestelyistä, arkkitehtuurista sekä arkkitehtuurikilpailuista.

Mikko Aho toimii lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.6.2022 § 69 tekemän päätöksen mukaisesti Kiinteistö Oy ADM:n hallituksen varapuheenjohtajana, vuoden 2024 keväällä pidettävän yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Arkkitehtuuri- ja designmuseon hankesuunnitelman laatiminen on vielä alkuvaiheessa. Hankesuunnitelman huolellinen valmistelu edellyttää, että hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä kaikki mahdolliset toteutusmallit uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi on selvitetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankesuunnitelman suunnittelun ja valmistelun ohjaamisen jatkuvuuden näkökulmasta sekä vaihtoehtoisten toteutusmallien selvittämisen kannalta on perusteltua, että aiemmin nimetty jäsen jatkaa hallituksessa.

Erovuorossa olevaa Mikko Ahoa ehdotetaan säätiön hallituksen jäseneksi edelleen kaudelle, joka alkaa Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö sr:n vuoden 2023 vuosikokouksen jälkeen ja loppuu vuoden 2026 vuosikokoukseen. Aho on antanut tehtävään suostumuksensa.

Hallituksen palkkioissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen Kansallisoopperan hallitukselle kulloinkin vahvistamaa palkkiotasoa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön perustajilla on oikeus erottaa nimittämänsä jäsen kesken toimikauden. Mikäli Helsingin kaupungin tai opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä jäsen erotetaan, eroaa tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa kesken toimikauden, nimittäjätaho voi valita uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli hallituksen valitsema jäsen eroaa tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa kesken toimikauden, hallituksella on oikeus valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Nimeämispyyntö on liitteenä 1. Säätiön säännöt ovat liitteenä 2.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi