Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla pohjoisen aikuissosiaali-työn alayksiköiden päälliköille

HEL 2023-003742
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla pohjoisen aikuissosiaalityön alayksiköiden päälliköille

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös A

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti, että

Aikuissosiaalityö 1:n johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro 036658) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 036116)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 026542)

Aikuissosiaalityö 2:n johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro 026542) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 036658)
- johtava sosiaalityöntkeijä (vak.nro 036116)

Nuorten sosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro 036116) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 026542)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 036658)

Hakemusten vastaanoton johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro 037491) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 036725)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 084350)

Etuuskäsittely 1:n johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro 036725) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 084350)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 037491)

Etuuskäsittely 2:n johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro 084350) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 037491)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 036725)

Sosiaalineuvonnan johtavan sosiaaliohjaajan (vak.nro 024598) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- sosiaaliohjaaja (vak.nro 038293)
- sosiaaliohjaaja (vak.nro 037487)

Sosiaalisen luototuksen ja talousneuvonnan sosiaalisen luototuksen päällikön (vak.nro 026683 sijaisena toimii:
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 036658)

Samalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä alayksiköiden päälliköiden sijaisena toimii nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan
määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.3.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 65.

Päätös B

Asumisneuvonnan johtavan sosiaaliohjaajan (vak.nro 037032) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaaliohjaaja (vak.nro 049857)
- asumisneuvoja (vak.nro 031841)

Asumisneuvonnan johtavan sosiaaliohjaajan (vak.nro 049857) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- johtava sosiaaliohjaaja (vak.nro 037032)
- asumisneuvoja (vak.nro 031841)

Toimeentulotuen maksatus yhteiset toimeentulotuen maksupäällikön (vak.nro 026815) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- toimistoesimies (vak.nro 038192)
- toimistoesimies (vak.nro 038997)

Samalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä alayksiköiden päälliköiden sijaisena toimii nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan
määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.3.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 65.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön tai alayksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 21.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 12 § (Päätös A).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 12 § (Päätös B).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 74090

anne.qvist@hel.fi

Päättäjä

Henna Niiranen
vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja