Valtuustoaloite, Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden uusimisesta

HEL 2023-003747
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 571 §

Kaupunkiympäristölautakunnan vastaus valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteeseen koskien Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimista sekä suunnitelman laatimista ulkoalueiden siivouksen tehostamisesta

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimista sekä suunnitelman laatimista ulkoalueiden siivouksen tehostamisesta.

Toimenpiteet roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisen osalta

Valtuustoaloitteen perusteella on kartoitettu tilanne kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitoyksikön koordinoimana yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n ja Rakentamispalveluliikelaitos Staran Itä-Helsingin yksikön kanssa. Huomioitavaa on, että aseman lähistöllä vastuu roska-astioiden ja tuhkakuppien uusimisesta jakautuu kaupunkiympäristön toimialan ja Kaupunkiliikenne Oy:n kesken. Liitteessä 1 on esitetty kartta Kaupunkiliikenne Oy:n vastuualueella olevista roska-astioista Vuosaaren metroasemalla. Kartoituksen tuloksena kaupunkiympäristön toimiala ja Kaupunkiliikenne Oy vaihtavat tai korjaavat tarvittavilta osin Vuosaaren ja Rastilan metroasemien kuluneet ja osittain rikkoutuneet roska-astiat valtuustoaloitteen mukaisesti.

Roskaantumisen hillintä

Vuosaaren ja Rastilan metroasemien ympäristöjen yleisten alueiden puhtaanapidon suunnittelu on osa alueurakkasopimusten mukaista toimintaa. Kaupunkiympäristön toimiala toimii tilaajana, ja palveluntuottaja toimii urakkaohjelman ja tuotekorttien mukaisesti. Palveluntuottajat laativat vuosittain päivitettävän puhtaanapitosuunnitelman. Laatuvaatimukset ja tarkennukset urakkaohjelmaan arvioidaan sopimuskausittain, seuraavan kerran 1.10.2024 alkavan Vuosaaren alueurakan valmistelun yhteydessä. Kaupunkiliikenne Oy vastaa omalla vastuualueellaan olevista roska-asioista ja niiden tyhjennysvälistä.

Alueiden puhtaanapito perustuu puhtaanapitoluokitukseen ja kunnossapidon tuotekorteissa määriteltyihin laatu- ja työmenetelmävaatimuksiin. Puhtaanapitoluokituksessa Helsinki on luokiteltu 5 eri puhtaanapitovyöhykkeeseen, joilla on omat puhtaanapidon vaatimustasonsa. Vuosaaren metroaseman ympäristön yleiset alueet ovat puhtaanapitovyöhykettä PV2 – Kantakaupunki ja aluekeskukset. Rastilan metroaseman ympäristön yleiset alueet ovat puhtaanapitovyöhykettä PV3 – Asuinalueet. Kunnossapidon tuotekorttien mukaisesti roska-astioiden tulee olla käytettävissä ja mahdollisimman hajuttomia.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla on laadittu roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma 2022 - 2025. Ohjelman tavoitteena on koota parhaat ideat käytännön toimenpiteiksi roskaantumisen hillitsemiseksi, puuttua lisääntyvään roskaantuneisuuteen ja sen aiheuttamiin ympäristö- ja terveyshaittoihin, lisätä tietoa ja tietoisuutta roskaantumisen ongelmasta sekä ohjata roskaantumisen hillitsemiseksi tehtävää työtä. Yksi toimenpideohjelman kärkihankkeista on roskaantumiselle alttiiden alueiden kartoittaminen ja tulosten hyödyntäminen jäteastioiden sijoittamisessa.

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 15.3.2023 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden uusimisesta

"Ehdotan valtuustoaloitteella, että Vuosaaren ja Rastilan metroasemien kuluneet ja osittain rikkoutuneet roska-astiat ja asemien ulkopuolella olevat tuhkakupit uusitaan viipymättä. Astioiden huono kunto ja niiden ympäristön sotkuisuus vaikuttaa ikävästi koko asemaseutujen viihtyvyyteen. Samalla laaditaan suunnitelma, miten näiden asemien ulkoalueiden siivousta voidaan tehostaa ja roska-astioiden riittävän tiivistä tyhjentämisestä huolehtia."

Toimivalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle tai johtokunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu.

Aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu kaupunkiympäristölautakunnan tai sen alaisen viranomaisen toimivaltaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Aaron Koskela, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 52268

aaron.koskela@hel.fi

Antti Takkunen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 26554

antti.takkunen@hel.fi