Valtuustoaloite, aloitteiden määrärahakäytäntö

HEL 2023-003750
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 263 §

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite valtuustoaloitteiden määrärahakäytännöistä

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 33 muuta valtuutettua ehdottavat aloitteessaan, että kaupunginhallituksen tulisi selvittää valtuustoaloitteiden täytäntöönpanoa ja määrärahakäytäntäntöjä.

Aloitteessa todetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain aloitteita, joiden toimeenpano edellyttää taloudellisia voimavaroja. Jos hyväksyttyyn aloitteeseen ei sisälly erillistä rahoituspäätöstä, aloitteen rahoittaminen jää siitä vastaavan lautakunnan tehtäväksi ja se näin ollen leikkaa muusta toiminnasta. Jos aloite on saanut erillisen rahoituspäätöksen, aloitteen toimeenpano toteutetaan tuon rahamäärän asettamissa rajoissa.

Tämä menettely sivuuttaa kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon, sillä on mahdollista, että "jopa valtuuston aloitteen hyväksymistä koskevan talousarvioaloitteella vahvistetun päätöksen toimeenpano on lopetettu lautakunnan talousarvion täytäntöönpanoa koskevalla päätöksellä".

Aloitteessa esitetään, että kaupunginhallituksen tulisi selvittää valtuutettujen aloitteiden määrärahakäytäntöjä sekä sitä, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta kaupunginvaltuuston hyväksymien aloitteiden toteuttaminen tapahtuisi myös tosiasiallisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei erillisiin selvityksiin aloitteessa esitetyistä seikoista ole tarpeen ryhtyä.

Aloite on mekanismi, jolla valtuutettu ehdottaa kaupunginhallitukselle ryhtymistä tiettyihin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus vastaa valtuustolle kertomalla, mihin toimenpiteisiin se aikoo asiassa ryhtyä, vai katsooko se, ettei toimenpiteitä tarvita.

Valtuusto käsittelee kaupunginhallituksen antamaa vastausta ja katsoo lopulta aloitteen loppuun käsitellyksi. Valtuusto ei hyväksy aloitetta tai päätä kaupunginhallituksen vastauksessaan kertomista toimenpiteistä. Aloitteen katsominen loppuun käsitellyksi ei ole aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä koskeva päätös. Toimenpiteet, joihin mahdollisesti ryhdytään aloitteen myötä muodostavat omat asiansa, joista toimivaltaiset tahot tekevät muutoksen­haku­kelpoiset päätökset.

Aloitevastaus valmistellaan aina strategian ja talousarvion mukaisesti, joten näiden kanssa ristiriidassa olevia toimenpiteitä ei ehdoteta aloitevastauksessa. Lähtökohta on, että aloitevastauksessa esitetyt linjaukset huomioidaan kaupungin toiminnassa. Pääasiaratkaisun toimenpiteistä kuitenkin tekee aina toimivaltainen viranomainen, joka useimmiten on muu viranomainen kuin kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustoon tai muuhun toimielimeen käsiteltäväksi tuleva aloitevastaus ei siis ole pääasiapäätös, jota aletaan täytäntöönpanna.

Talousarvioaloite puolestaan on erityinen aloitemuoto. Aloite on talousarvioaloite, jos se koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon. Nämä aloitteet käsitellään kaupunginvaltuustossa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Aloitteissa esitetyt toimenpiteet tulevat harkittavaksi talousarviovalmistelun rinnalla. Valtuusto hyväksyessään talousarvion katsoo loppuun käsitellyksi talousarvioaloitteet, joihin annetut kaupunginhallituksen vastaukset ovat samalla hyväksyttävän talousarvion mukaiset.

Talousarvion laatimisohjeissa määrätään, että lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa. Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin ja sisältyvätkö nämä muutokset talousarvioehdotukseen.

Kaupunginvaltuuston alaisilla viranomaisilla kaupunginhallituksesta alkaen on velvollisuus panna täytäntöön valtuuston päätökset. Päätöksestä, jolla aloite on katsottu loppuun käsitellyksi, ei synny välittömästi täytäntöön pantavaa ratkaisua. Kaupunginhallituksen aloitteeseen antama vastaus saattaa kuitenkin sisältää sellaisia toimenpiteitä, joilla on taloudellisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset on otettava huomioon taloussuunnittelussa.

Kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet tulee taloussuunnittelussa ottaa huomioon oikealla tasolla suhteessa toimenpiteiden vaatimiin resursseihin. Tarvittaessa kaupunginhallituksen on esitettävä toimenpiteiden vaatima määräraha valtuustolle talousarvioon hyväksyttäväksi. Vähemmän resursseja vaativissa tilanteissa lautakunnan tai johtokunnan on otettava toimenpiteiden vaativat resurssit huomioon ohjatessaan organisaationsa toimintaa ja taloutta. Keskeistä on taloussuunnittelutasosta riippumatta, että kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet tulevat toteutetuiksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sulje

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 661

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

30.10.2023 Pöydälle

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi