Kokoonpanon muutos, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto, eroaminen

HEL 2023-003833
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 252 §

V 10.5.2023, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Kamal Palani Jafille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Tomi Raition jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta esittää Tomi Raitiota jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Kamal Palani Jafin (SDP) 2.8.2021 § 245 jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kamal Palani Jafi on 16.3.2023 pyytänyt eroa jaoston jäsenyydestä, koska hän on eronnut puolueestaan.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 230

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes
Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36207

asta.vennela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi