Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, perheiden erityispalvelut, sosiaaliohjaaja, työavain SOTE-01-67-23

HEL 2023-003933
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut, työavain SOTE-01-67-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 049748, toimintayksikkö 395140, työpiste 100010) 24.4.2023 lukien 2744,15 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika ********** on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisteriotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka tuli avoimeksi 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu sosiaaliohjaajan tehtävät monialaisessa tehostetussa iltapäivätuessa perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakkaille, neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus, yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, verkostotyön osaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä neuropsykiatrista osaamista.

Eduksi tehtävää täytettäessä luettiin kokemus ja taitoa työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa sekä alakouluikäisten lasten perheiden kanssa.

Eduksi luettiin lisäksi ruotsinkielen hallitseminen.

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssi 049748) on ollut julkisesti haettavana ajalla 31.1.-24.2.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Määräajassa hakemuksen jätti 6 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 4 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 1 hakija.

Haastattelu pidettiin 6.3.2023.

Haastattelun suoritti johtava sosiaaliohjaaja ********** ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja ja hänellä on sosionomin ammattioikeus. Hänellä on kokemusta iltapäivätoiminnan tiimivastaavan ja varajohtajan tehtävästä yhteensä 11 vuotta sekä kehitysvammaisten toisen opetusasteen vastaavana opettajana toimimisesta noin 9 vuotta. Hän on suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja hallitsee erinomaisesti ruotsin kielen asiakastyössä.

Valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota hakijan työkokemukseen ja osaamiseen perheiden kanssa tehtävästä työstä, neuropsykiatriseen osaamiseen, vuorovaikutus- ja verkostotyön taitoihin sekä ruotsin kielen hallitsemiseen.

Hakemusten perusteella ********** oli hakijoista ainoa, jolla on vahva neuropsykiatrinen osaaminen ja kokemusta erityisen tuen lasten ja heidän perheiden kanssa työskentelystä sekä taito työskennellä myös ruotsin kielellä. Haastattelussa hän osoitti erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja osaamista toimia monialaisissa verkostoissa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Taru Paavilainen, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 57769

taru.paavilainen@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.