Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, kansliapäällikkö

HEL 2023-003963
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 528 §

V 13.9.2023, Kansliapäällikön virkaan ottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri Jukka-Pekka Ujulan kansliapäällikön virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan. Viran palkkaus määritellään myöhemmin johtajasopimuksessa, josta päättää kaupunginhallitus.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esitetään kansliapäällikön virkaan Sami Sarvilinnaa ja muutetaan hänen nimensä kaikissa kohdissa valinnan osalta Ujulan tilalle ja julkiseksi niissä kohdissa, jossa nyt ei ole julkinen.

Lisäksi muutetaan kappale 38 muutetaan muotoon:

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Sami Sarvilinnalla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Sarvilinna pärjäsi parhaiten sekä haastatteluissa että henkilöarvioinneissa. Kun huomioidaan kansliapäällikön tulevan kauden sisäiset ja ulkoiset haasteet, katsotaan, että Sarvilinnan kokemus ja laaja organisaation sekä hallinnon tuntemus tuo parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Sarvilinna osoitti hakuprosessin aikana erinomaista kykyä johtaa strategisesti monimutkaista ja laajaa kaupungin hallintoa sekä Helsingin kaupungin organisaation ja konsernin tuntemusta. Hän on osoittanut kykyä kehittää kaupunkiorganisaation toimintatapoja haastavien tilanteiden johdosta. Sarvilinnan erinomainen hallinnon osaaminen ja rauhallisen analyyttinen ote sekä keskusteleva ja asioihin keskittyvä johtamistapa tuo tarvittavaa selkeyttä ja pitkäjänteisyyttä poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 9
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Johanna Laisaari, Tuulia Pitkänen, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Kasper Kivistö, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9–6.

Katso äänestystulos taulukkona

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kansliapäällikön virka

Kaupunginhallitus on 17.4.2023, 237 § kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään kansliapäällikön viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn nykyisen kansliapäällikön määräaikaisen virkasuhteen päättyessä 14.10.2023.

HL 51 §:n nojalla korjattu päivämäärä ja pykälä

Kaupunginhallitus on 3.4.2023, 218 § kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään kansliapäällikön viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn nykyisen kansliapäällikön määräaikaisen virkasuhteen päättyessä 14.10.2023.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kansliapäällikön virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö toimii kaupunginkanslian päällikkönä. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Kansliapäällikkö suorittaa pormestarin määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi ja hänen kanssaan tehdään johtajasopimus. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.

Kansliapäällikön virka oli julkisesti haettavana 24.4.–10.5.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Joblyssa, Duunitorilla, Oikotiellä ja Helsingin kaupungin LinkedIn-työpaikoissa. Rekrytoinnin markkinoinnissa käytettiin lisäksi Helsingin Sanomien diginostoa ja ilmoitus näkyi myös Helsingin Sanomien Mobiiliparaatilistauksessa. Virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook- ja Instagram-tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn-tilillä. Lisäksi hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 30.4.2023 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Finland Oy:n suorahakupalvelua.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla tulee olla vahva kokemus ja hyvät näytöt suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Johtamiskokemus voi olla julkiselta tai yksityiseltä sektorilta. Henkilön tulee olla toimeenpanokykyinen ja tuloshakuinen. Julkinen toimintaympäristö tulee olla tuttu, ja henkilön tulee omaksua kaupungin toimintaa ohjaavat normit ja prosessit. Hakijan tulee nähdä ympärillään mahdollisuuksia toimia yhdessä paremman Helsingin hyväksi, ja johtaa ihmisiä selkeästi ja linjakkaasti.

Johtamisessa tulee myös näkyä Helsingin kaupungin johtamisen kulmakivet (näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky). Valittavan henkilön tulee hahmottaa kansliapäällikön tehtävän monitahoinen toimintakenttä, ja julkisten esiintymisten on oltava luontevia. Hänen tulee olla taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, hänellä on oltava kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja hänen on nähtävä tiivis työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä tarvitaan myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 9 henkilöä. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Hakemuksia arvioivat pormestari Juhana Vartiainen, henkilöstöpolitiikan johtaja Petri Lumijärvi, rekrytoinnin kehittämispäällikkö Heli Lappi-Rantanen, Boyden Oy:n edustaja, Managing Partner Carita Lahti sekä pormestarin erityisavustaja Antti Leino.

Hakemusten perusteella ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin neljä hakijaa. Haastatteluun valituilla henkilöillä oli hakemuksen jättäneistä selkeästi vaativimman tason johtamiskokemusta ja heidän osaamisensa vastasi parhaiten ilmoituksessa esitettyjä kriteerejä.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 25.5.–26.5.2023. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat pormestari Juhana Vartiainen, henkilöstöpolitiikan johtaja Petri Lumijärvi, rekrytoinnin kehittämispäällikkö Heli Lappi-Rantanen, Boyden Oy:n edustajana managing partner Carita Lahti sekä pormestarin erityisavustaja Antti Leino.

Jukka-Pekka Ujula on suorittanut kauppatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 2016 ja valtiotieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Turun yliopistossa vuonna 1999. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master of Business Administration (EMBA)- tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 2014. Ujula on toiminut vuodesta 2009 Porvoon kaupungin kaupunginjohtajana ja tätä aikaisemmin Porvoon apulaiskaupunginjohtajana vuodesta 2008 vuoteen 2009. Ennen työuraansa Porvoon kaupungilla Ujula on työskennellyt Huittisten kaupungilla elinkeinojohtajana vuosina 2003–2005 ja myöhemmin kaupunginjohtajan viransijaisena vuosina 2005–2007. Lisäksi aiempaa työkokemusta Ujulalla on muun muassa Satakuntaliitosta hallintopäällikön viransijaisena (2000–2003) ja Rauman kaupungin elinkeinoasiamiehenä (1999–2000).

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Ujulalla on vahva kokemus ja hyvät näytöt suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Ujulan kansliapäällikön tehtävään vahvimmin meriittiä antava kokemus on hänen 14 vuoden virkauransa Porvoon kaupunginjohtajana, missä hän on johtanut 50 000 asukkaan kaupunkia. Ujula on tehnyt lähes koko työuransa kuntasektorilla, minkä vuoksi hänellä on erittäin hyvä osaaminen kaupungin toimintaa ohjaavista normeista ja prosesseista. Hänellä on vahva kokemus kaupunginhallituksen esittelijänä ja toimialajohdon esihenkilönä toimimisesta sekä luottamushenkilöiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hän on johtanut useita merkittäviä muutosprosesseja, joista viimeisin on ollut sote-uudistuksesta johtuva Porvoon kaupungin organisaation strateginen ja operatiivinen muutosprosessi. Ujula on pitkäaikaisen kaupunkiorganisaation johtotehtävissä toimimisen kautta vahvasti verkostoitunut erilaisiin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kaupunkipolitiikan ja elinvoiman edistämisen eri verkostoihin.

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1994. Hän on toiminut vuodesta 2020 **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahva johtamiskokemus ja hyvät näytöt suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Hänen johtamiskokemuksensa sijoittuu etenkin valtionhallintoon ********** Kunnallishallinnosta hänellä ei kuitenkaan ole aiempaa kokemusta.

********** on suorittanut oikeustieteen lisensiaatin tohtoritutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2012. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahva johtamiskokemus ja hyvät näytöt suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. **********

********** on suorittanut filosofian maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999. Lisäksi hän on suorittanut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahva johtamiskokemus sekä yksityisellä sektorilta että Helsingin kaupunkikonsernista. Hänellä on hyvä tietämys kaupungin toimintaa ohjaavista normeista ja prosesseista ja kokonaisuudessaan Helsingin kaupungista toimijana. **********

Kaikki haastatteluun osallistuneet hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset. Kaikilla arvioitiin olevan kokemusta ja näyttöä vaativissa johtotehtävissä toimimisesta. Vaikka hakijoiden työkokemus ja osaaminen vaihtelevat, heillä kaikilla on osaamista usealla viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella. Kaikilla haastatteluun osallistuneilla on myös tarvittava kielitaito sekä tarvittava taito ja kyky pitää yllä ja edistää monenlaisia verkostoja. Kuitenkin tehtävän edellyttämä laaja-alainen strateginen johtamisosaaminen sekä kyky välittää sanomansa ja strategiset näkemyksensä vaikuttavasti organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän parhaiten ********** ja Jukka-Pekka Ujulassa. Heidät kutsuttiin henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy kesäkuun 2023 alussa. Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 20.6.2023 pormestari Juhana Vartiainen, rekrytoinnin kehittämispäällikkö Heli Lappi-Rantanen, Boyden Oy:n edustaja Carita Lahti ja pormestarin erityisavustaja Antti Leino.

Toisessa haastattelussa kaikki haastatellut osoittivat hyviä, keskenään osin erilaisia johtamisvalmiuksina. Hakijoista ********** ja Ujulan vahvuuksina nähtiin aiemman kunnallisen johtamiskokemuksen kautta saatu vahva osaaminen. **********

Ujula taas nähtiin tavoitteellisena, analyyttisena ja päämäärätietoisena johtajana, joka pystyy viemään määrätietoisesti toimintaa eteenpäin myös muutostilanteissa.

********** vahvuuksina nähtiin hänen johtamiskokemuksensa erilaisista haastavissa tilanteissa olevista organisaatioista. Myös hänen ihmisten johtamisen kykynsä nähtiin hänen erityisenä vahvuutenaan. Kuitenkin se, että ********** ei ole lainkaan kunnallisen sektorin kokemusta, nähtiin puutteena kansliapäällikön tehtävän onnistuneen haltuun ottamisen kannalta, ottaen huomioon kansliapäällikön kriittisen roolin kaupungin hallinnon ja päätöksenteon prosesseissa. Näin ollen hakuprosessissa päätettiin jatkaa ********** ja Jukka-Pekka Ujulan kanssa.

Valtuustoryhmillä oli mahdollisuus haastatella kahta kärkihakijaa prosessin tässä vaiheessa.

Arviointi

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa keskushallintoa, toimia kaupunginkanslian päällikkönä ja toimialajohtajien esimiehenä sekä suorittaa pormestarin määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** ja Jukka-Pekka Ujulan välillä.

Kansliapäällikön virkaan kuuluva johtamistyö on erittäin laaja-alaista ja vaativaa, ja siinä yhdistyy vaatimus normien ja prosessien puitteissa toimimisesta toimitusjohtajamaiseen ihmisten johtamiseen. Siksi on tärkeää, että kansliapäälliköllä on vankkaa kokemusta ja näyttöä onnistuneesta organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Molemmilla kärkihakijoilla nämä vaatimukset toteutuvat. Kummallakin on pitkä johtamiskokemus kaupunkiorganisaatiossa. Molempia voi pitää kuntajohtamisen huippuammattilaisena. Ujula on Helsinkiä pienemmän kaupungin pitkäaikaisena johtajana päässyt perehtymään laaja-alaisesti kuntaorganisaation asioiden koko kirjoon. ********** Molemmilla on monia onnistumisia ja näyttöjä johtamisessa, mm. laajoja strategisia uudistuksia, joita on toteutettu onnistuneesti.

Rekrytointiprosessissa haettiin toimeenpanokykyistä, tuloshakuista sekä selkeää ja linjakasta johtamisotetta käyttävää johtajaa. Kummankin kärkihakijan johtamisotteessa on nähtävissä erinomaiset tason valmiudet strategiseen ajatteluun ja kokonaisuuksien hallintaan, mikä edesauttaa onnistunutta toiminnan johtamistyötä.

********** toimeenpanokyvyn ja tuloksellisuuden katsotaan perustuvan ennen kaikkea hänen johdonmukaiseen ja analyyttiseen tapaansa johtaa ja hakea kärsivällisesti ja asiakeskeisesti kestäviä ratkaisuja. Hakuprosessissa edellytetyt johtamisen selkeys ja linjakkuus ovat selkeästi hänen vahvuuksiaan. Asioita johdetaan ihmisten kautta. Ihmisten johtajana ********** katsottiin yhdistyvän asiatason hallinta sekä inhimillinen ja diplomaattinen, tilaa antava ote.

Jukka-Pekka Ujulan toimeenpanokyvyn ja johtamisen tuloksellisuuden puolestaan katsotaan perustuvan hänen vahvasti tavoitteelliseen, määrätietoiseen ja varmaotteiseen tapaansa johtaa. Ujula on yritteliäs ja vie asioita päättäväisesti eteenpäin. Ihmisten johtajana hän on tavoitteisiin nojaava, asiakeskeinen, rakentava ja joustava. Hänen kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä, ja rekrytointiprosessin perusteella myös hän täyttää johtamisen selkeyden ja linjakkuuden vaatimuksen.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi valittavan kansliapäällikön tulee olla luonteva esiintyjä myös julkisuudessa, ja myös erilaisissa johtamistilanteissa vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat. ********** on osoittanut olevansa luonteva esiintyjä. Hänellä on keskusteleva ja kuunteleva tapa viestiä. Jukka-Pekka Ujula on viestinnässään vähäeleisen vakuuttava ja asiakeskeisempi. Molemmat ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia ja esiintymiskykyisiä johtamisammattilaisia. Molemmat ovat osoittaneet myös erinomaista kykyä toimia yhteistyössä eri poliittisten ryhmien kanssa ja ymmärrystä poliittisessa ympäristössä toimimisesta.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Jukka-Pekka Ujulalla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Kun huomioidaan kansliapäällikön tulevan kauden sisäiset ja ulkoiset haasteet, katsotaan, että Ujulan määrätietoinen ja toimeenpaneva johtamisote tuo parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Kansliapäälliköltä haettiin prosessi- ja normituntemuksen lisäksi kykyä viedä läpi muutoksia, toimitusjohtajamaista toimeenpanokykyä ja tuloskeskeisyyttä sekä ihmisten johtamista tavalla, joka tukee näitä tavoitteita. Katsotaan, että Ujula toisi virkaan juuri tätä ulottuvuutta. Helsingin kaupunki on monien suurten haasteiden edessä, ja Ujulan muutoksia pelkäämättömän, dynaamisen otteen katsotaan olevan suureksi hyödyksi, kun haasteisiin haetaan yhdessä virkakunnan ja poliittisten toimijoiden kanssa kestäviä ratkaisuja.

Muuta

Kaupunginhallitus päättää myöhemmin valittavan kansliapäällikön kanssa tehtävästä johtajasopimuksesta. Johtajasopimus täydentää hallintosäännön ja viranhoitomääräyksen sisältöä. Siinä tarkennetaan kansliapäällikön ja pormestarin työnjakoa sekä sovitaan tavoitteiden asettamisesta, toteutumisen arvioinnista ja seurannasta. Johtajasopimuksessa on tarkoitus sopia myös vapaaehtoisen irtisanoutumisen ehdoista tilanteessa, jossa kansliapäällikön toimintaan kohdistuisi vakava luottamuspula.

Pormestari ja kansliapäällikkö sopivat keskenään tarkemmasta vastuunjaosta tehtävien hoidossa. He myös viestivät asiasta organisaatiolle.

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Sulje

Kaupunginhallitus 03.04.2023 § 218

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn kansliapäällikön viran täyttämiseksi.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena muutoksenhakutieto korjataan muotoon muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.