Määrärahan myöntäminen, projektialueiden esirakentaminen vuonna 2023, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-003994
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 306 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden esirakentamiseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden esirakentamiseen vuoden 2023 talousarvioon varatut määrärahat kokonaisuudessaan luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdan 8 08 01 Esirakentaminen, alakohdista määrärahoja yhteensä 46,4 milj. euroa seuraavasti:

Ta-alakohta
Euroa
8 08 01 02 Länsisatama
11 400 000
8 08 01 03 Kalasatama
8 400 000
8 08 01 04 Kruunuvuorenranta
8 300 000
8 08 01 05 Pasila
3 800 000
8 08 01 06 Kuninkaankolmio
1 500 000
8 08 01 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
900 000
8 08 01 08 Malmi
12 100 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa esirakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2023 talousarviossa projektialuekohtaiset esirakentamismäärärahat yhteensä 46,4 miljoonaa euroa on varattu talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, alakohdassa 8 08 01 Esirakentaminen. Lisäksi toimialalle on myönnetty vuoden 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 3,2 miljoonaa euroa.

Esirakentamismäärärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2023 on seuraava:

Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 02 Länsisataman esirakentaminen, on vuodelle 2023 varattu 11,4 miljoonaa euroa.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty noin 206,0 milj. euroa. Vuosina 2024-2033 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 110,0 miljoonaa euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2023 kohdistuu mm. Ahdinaltaan ja Melkinlaiturin alueiden esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on talousarviomääräraha 11,4 miljoonaa euroa.

Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 03 Kalasatama, on vuodelle 2023 varattu 8,4 miljoonaa euroa.

Kalasataman esirakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 201,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 215,0 miljoonaa euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2023 kohdistuu mm. Verkkosaaren pohjoisosan ja Nihdin maaperän kunnostamiseen sekä Suvilahden tapahtumakentän toteuttamiseen ja Kaasutehtaankadun esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 10,4 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen mukaisesti.

Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 04 Kruunuvuorenranta, on vuodelle 2023 varattu 8,3 miljoonaa euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty n. 36,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2030 Kruunuvuorenrannan esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 30,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2023 kohdistuu mm. Kruunuvuoren ja Koirasaarten esirakentamiseen sekä Stansvikinkallion ja keskus- ja palvelukortteleiden esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 8,3 miljoonaa euroa.

Pasilan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 05 Pasila, on vuodelle 2023 varattu 3,8 miljoonaa euroa.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty yhteensä 49,5 miljoonaa euroa. Pasilan esirakentamistöihin on vuosina 2024-2033 suunniteltu tarvittavan yhteensä 40,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2023 kohdistuu mm. Ratapihakortteleiden esirakentamiseen sekä hulevesien imeytysjärjestelmään ja yhteiskäyttötunneliin liittyvään suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 2,25 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset muiden projektialueiden käytettäväksi tehdään ylitystarpeen mukaisesti.

Talousarviokohdan määräraha 3,8 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Kuninkaankolmio

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 06 Kuninkaankolmio, on vuodelle 2023 varattu 1,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 loppuun mennessä on Kuninkaankolmion esirakentamiseen käytetty yhteensä 20,0 miljoonaa euroa. Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on vuosina 2024-2025 suunniteltu tarvittavan yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2023 kohdistuu mm. Lammenrannan asemakaava-alueen, Ellen Thesleffin puiston ja Palettilammen esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on talousarviomääräraha 2,3 miljoonaa euroa. Tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muista talousarviokohdista tehdään ylitystarpeen tarkentuessa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen on vuodelle 2023 varattu 0,9 miljoonaa euroa.. Vuosina 2024-2033 on määrärahaa suunniteltu tarvittavan yhteensä n. 266,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2023 kohdistuu mm. Koivusaaren alueen ja Läntisen bulevardikaupungin suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on talousarviomääräraha 0,9 miljoonaa euroa.

Malmin esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 08 Malmin esirakentaminen on vuodelle 2023 varattu 12,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 loppuun mennessä on Malmin esirakentamiseen käytetty yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 määrärahaa on suunniteltu tarvittavan yhteensä 150,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2023 kohdistuu mm. maakaasurunkoputken siirtoon ja kaavojen toteutettavuuden ja pohjanvahvistustarpeiden suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 12,1 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan määräraha haetaan kokonaisuudessaan.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää määrärahaa projektialueiden esirakentamista varten yhteensä 46,4 miljoonaa euroa vuoden 2023 talousarvion kohdasta 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Toimialajohtajan kirje_esirakentaminen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.