Hakemus, kaivuluvan lasku, Rakennus K. Karhu Oy

HEL 2023-004011
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Muistutus kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä perittävistä maksuista

Yksikön päällikkö

Päätös

Alueiden käytön ja -valvonnan yksikön päällikkö päätti osittain hyväksyä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b §:n 3 momentin mukaisesta maksusta tehdyn muistutuksen laskusta nro 2830099603.

Muistutus hyväksytään siltä osin, kun alueenkäyttömaksun määrässä on vaadittu huomioitavaksi, että 140 m2 suuruinen katualuevaraus on päättynyt 11.2.2022. Alueenkäyttömaksu peritään 100 m2 mukaisesti ajalta 15.5.2022–30.11.2022.

Muistutus hylätään siltä osin, kun alueenkäyttömaksua on vaadittu kohtuullistettavaksi 100 m2 suuruisen kaivutöihin käytetyn alueen osalta ajalta 15.5.2022–30.11.2022.

Päätöksen perustelut

Muistutuksen kohteena oleva maksu

Rakennus K. Karhu Oy:lle on määrätty 23.2.2023 päivätty maksu (laskun nro 2830099603) kadun tai yleisen alueen käyttämisestä työmaana. Työstä vastaavana on ollut Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (Hoas), mutta maksu on osoitettu urakoitsijalle Rakennus K. Karhu Oy:lle 14.12.2021 päivätyn ilmoituksen mukaisesti.

Työ on suoritettu osoitteessa Yläkiventie 9 tunnusnumerolla KP2103272.

Muistutus

Kaupungille on saapunut ensimmäinen muistutukseksi tulkittava viesti 10.3.2023. Lasku on lähetetty vastaanottajalle sähköisesti 24.2.2023, joten muistutus on saapunut määräajassa. Kaupungille on lisäksi saapunut pidempi, muistutuksen täydennykseksi tulkittava kirjelmä 20.3.2023.

Työstä vastaava Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (Hoas) on 5.7.2023 päivätyllä valtakirjalla valtuuttanut Rakennus K. Karhu Oy:n hoitamaan puolestaan kiinteistöä Yläkiventie 9 koskevaa hallintoasiaa.

Kyse on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978, jäljempänä kunnossapitolaki) 14 b §:n 3 momentin perusteella määrätystä maksusta. Ennen muutoksen hakemista maksun määräämiseen maksuvelvollisen on kunnossapitolain 18 §:n 3 momentin mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa maksulipun saapumisesta muistutus maksun perimisestä päättävälle kunnan viranomaiselle.

Muistutuksen mukaan alueenkäyttömaksu 240 m2 suuruiselta alueelta ajalta 15.5.2022–30.11.2022 on virheellinen. Muistutuksessa kerrotaan, että työtä KP2103272 varten on ollut varattuna kaksi erillistä aluetta: kaivualueet 100 m2 ja katualuevaraus 140 m2. Katualuevaraukselle on haettu lisäaikaa 28.1.2022 ja rajattu päättymään 11.2.2022, ja lisäksi samalla kaivuutyöt ilmoitettu valmiiksi/toiminnalliseen kuntoon 28.1.2022.

Muistutuksessa vaaditaan laskun kohtuullistamista niin, että laskutettavan alueen pinta-ala tulisi olla 100 m2, koska katualuevaraus 140 m2 on päättynyt 11.2.2022. Lisäksi muistutuksen mukaan alueenkäyttömaksua tulisi kohtuullistaa ajalta 15.5.2022–30.11.2022, koska katualue on saatettu toiminnalliseen kuntoon 28.1.2022, jolloin alue on ollut liikennöitävässä kunnossa eikä urakoitsijalla ole ollut katualueella tämän jälkeen työtehtäviä. Katualue on asfaltoitu lopulliseen kuntoon 15.11.2022 rakennettavan tontin pihatöiden yhteydessä ja täten aiheutettu mahdollisimman vähän haittaa vilkkaasti liikennöidyllä katualueella.

Kunnan oikeus periä maksu

Kunta voi periä maksun, joka perustuu kunnossapitolain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä kunnossapitolain 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Kunnossapitolain 14 b §:n 3 momentin mukaan maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida.

Kunnossapitolain 14 a §:n 3 momentin mukaan työstä vastaavan on saatettava työmaana käytetty alue hyväksytyn työajan kuluessa työtä edeltäneeseen kuntoon.

Kunnossapitolakia koskevan hallituksen esityksen (281/2004) mukaan alueenkäyttömaksun tavoitteena on katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille varatussa yleisessä käytössä, kaivantojen lyhyt aukioloaika ja töiden yhteensovittaminen. Maksun on oltava määrältään kohtuullinen ja sen perusteena on kadun tilapäiseen käyttämiseen työmaana tarvittava aika.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on päättänyt 28.9.2018 § 176 kunnossapitolain mukaisesta taksasta ja maksujen määräämisen periaatteista lain 14 b §:n 2 ja 3 momenttien osalta.

Päätöksen mukaan kaupungin antamalla suostumuksella hyväksytään työstä vastaavan ilmoittama työaika, jonka kuluessa alue on saatettava työtä edeltäneeseen kuntoon. Mikäli työstä vastaava ei pysy ilmoittamassaan työajassa, tulee tämän ilmoittaa lisäaikatarpeesta kunnalle hyväksytyn työajan kuluessa. Mikäli työ valmistuu ilmoitettua aiemmin, tulee työstä vastaavan tehdä tästä ilmoitus kunnalle, jotta työ voidaan valvoa ja alueenkäyttömaksu periä toteutuneen työajan mukaisesti.

Yleisten alueiden käytöstä, tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja katutöistä annettujen pääkaupunkiseudun määräysten ja ohjeiden mukaan työ on suoritettava lupapäätöksessä määrätyssä ajassa tai työn vaatimassa ajassa. Lupapäätöksessä määriteltyyn aikaan voidaan myöntää lisäaikaa. Työaika päättyy, kun työ on hyväksytysti vastaanotettu.

Asiassa saatu selvitys

Työstä vastaava Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (Hoas) on 8.12.2021 päivätyllä valtakirjalla valtuuttanut Kahva Oy:n hakemaan puolestaan yleisen alueen käytön edellyttämiä päätöksiä ja sopimuksia.

Kahva Oy on 14.12.2021 tehnyt ilmoituksen yleisellä alueella tehtävästä työstä ajalle 3.1.2022–21.1.2022. Ilmoituksen mukaan lasku osoitetaan Rakennus K. Karhu Oy:lle. Työn laajuudeksi on ilmoitettu yhteensä 240 m2 sisältäen kaivutöiden tarvitseman pinta-ala on 100 m2 ja kadunvarsipysäköinnin kieltämisen tarvittavan pinta-alan 140 m2. Ilmoituksen johdosta on annettu päätös 15.12.2021.

Kaupungille on 21.1.2022 tehty ilmoitus yleisellä alueella tehtävän työn lisäajasta 28.1.2022 asti. Ilmoituksessa ei ole ilmoitettu, että työn vaatima pinta-ala olisi muuttunut. Ilmoituksen johdosta on annettu päätös 21.1.2022.

Kaupungille on 28.1.2022 tehty ilmoitus, jossa siirtokehotusalueen päättymispäiväksi on ilmoitettu 11.2.2022 ja kaivualue on ilmoitettu toiminnalliseen kuntoon 28.1.2022. Tämä ilmoitus on tuntemattomasta syystä jäänyt käsittelemättä kaupungilla.

Työalueella on tehty valvontakäynnit 2.3.2022, 17.5.2022, 15.6.2022 ja 8.7.2022, ja käynneistä on lähetetty ilmoittajalle raportit, joiden mukaan työalueen kunnossa on puutteita.

Kaupungille on 17.2.2023 tehty ilmoitus työn valmistumisesta niin, että valmistumispäiväksi on ilmoitettu 30.11.2022.

Perustelut koskien muistutuksessa esitettyjä asioita

Siirtokehotusalue

Muistutuksen mukaan kadun reuna-aluetta, jossa työn aikana oli tarpeen kieltää pysäköinti, ei ole käytetty 11.2.2022 jälkeen. Muistutuksen liitteenä on kaupungille 28.1.2022 tehty ilmoitus työn lisäajasta ja toiminnallisesta tilasta, mutta tämä ilmoitus on tuntemattomasta syystä jäänyt käsittelemättä kaupungilla. Ilmoituksessa ja muistutuksessa esitetyt asiat huomioidaan kuitenkin tämän päätöksen yhteydessä. Kadun 140 m2 suuruisen reuna-alueen käyttö katsotaan päättyneeksi muistutuksessa esitetyllä tavalla 11.2.2022, sillä tämän päivämäärän jälkeen otetuista valvontakäyntien kuvista ilmenee, että kadun reuna on ollut käytössä pysäköintiin.

Kaivutöihin käytetty alue

Muistutuksessa pyydetään kohtuullistamaan alueenkäyttömaksua ajalta 15.5.2022–30.11.2022. Muistutuksen mukaan katualue on ollut toiminnallisessa kunnossa 28.1.2022, jolloin alue on ollut liikennöitävässä kunnossa, eikä urakoitsijalla ole tämän jälkeen ollut katualueella työtehtäviä. Katualue on asfaltoitu lopulliseen kuntoon 15.11.2022 rakennettavan tontin pihatöiden yhteydessä, ja näin aiheutettu mahdollisimman vähän haittaa vilkkaasti liikennöidyllä katualueella.

Alueenkäyttömaksun veloitus alkaa, kun alue otetaan pois yleisestä käytöstä. Veloitus päättyy, kun työ on valmis, sen valmistumisesta on tehty kirjallinen ilmoitus ja alue on hyväksytysti vastaanotettu.

Kunnossapitolaki edellyttää työstä vastaavaa saattamaan alueen työtä edeltäneeseen kuntoon. Kaivualueen uudelleenasfaltointi ja muu ennallistaminen ovat olennainen osa kaivutyötä. Alueenkäyttömaksun kertyminen ei lähtökohtaisesti katkea siksi ajaksi, kun kaivualue odottaa ennallistamista. Alueen ei voida katsoa olevan tänä aikana kunnossapitolaissa tarkoitetulla tavalla yleisessä käytössä, sillä alueella on keskeneräinen työmaa eikä se ole käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Alueenkäyttömaksun kertymisen katkeaminen työaikana johtaisi myös kunnossapitolain tavoitteisiin nähden epätarkoituksenmukaiseen tilanteeseen, joka kannustaisi jättämään kaivutöiden jäljiltä kadut ja muut yleiset alueet keskeneräisiksi pitkiksikin ajoiksi.

Työn suorittajille on 15.5.2022 jälkeen lähetetty kolme valvontaraporttia (17.5.2022, 15.6.2022 ja 8.7.2022), joissa on kerrottu työalueella olevista puutteista, ja 17.5.2022 päivätyssä valvontaraportissa on lisäksi ohjeistettu alueenkäyttömaksun jatkumisesta, jos työtä ei hyväksytysti vastaanoteta. Alueenkäyttömaksua on peritty kunnossapitolain ja kaupungin taksapäätöksen mukaisesti siihen asti, kun alue on ennallistettu hyväksyttävällä tavalla. Aika, jolta alueenkäyttömaksua on peritty, ei näin ollen ole virheellinen, vaan se on perustunut työn tosiasialliseen kestoon. Asiassa ei ole tullut ilmi kunnossapitolakiin tai kaupungin taksapäätökseen perustuvia syitä alentaa tai jättää perimättä alueenkäyttömaksua kaivutöihin käytetyn 100 m2 suuruisen alueen osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 28.07.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katri Lindman, lakimies, puhelin: 09 310 28693

katri.lindman@hel.fi

Päättäjä

Laura Yrjänä
vs. yksikön päällikkö