Määrärahan myöntäminen, projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttaminen vuonna 2023, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-004045
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 308 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2023 talousarvioon varatut määrärahat kokonaisuudessaan luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdan 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet alakohdista, yhteensä 7,8 miljoonaa euroa määrärahoja seuraavasti:

Ta-alakohta
Euroa
 
 
8 08 03 02 Länsisatama
1 500 000
8 08 03 03 Kalasatama
1 400 000
8 08 03 04 Kruunuvuorenranta
1 600 000
8 08 03 05 Pasila
100 000
8 08 03 06 Kuninkaankolmio
2 500 000
8 08 03 08 Malmi
700 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen ja liikunta-alueiden suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2023 talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohtaan 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet, on varattu yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.

Puisto- ja liikunta-aluehankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2023 on seuraava:

8 08 03 02 Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 03 02 Länsisatama, on vuodelle 2023 varattu 1,5 miljoonaa euroa.

Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 22,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 35,0 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytetään vuonna 2023 mm. Hyväntoivonpuiston rakentamiseen. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on käytettävissä oleva 1,5 miljoonaa euroa.

8 08 03 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 03 03 Kalasatama, on vuodelle 2023 varattu 1,4 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 8,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 20,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään Kalasatamanpuiston ja Loviseholminpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 1,8 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset muilta talousarviokohdilta tehdään tarpeen tarkentuessa.

8 08 03 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 03 04 Kruunuvuorenranta, on vuodelle 2023 varattu 1,6 miljoonaa euroa.

Kruunuvuorenrannan puistojen rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 4,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 17,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään mm. Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston ja Saaristofregatinpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 1,6 miljoonaa euroa.

8 08 03 05 Pasila

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 08 03 05 vuodelle 2023 varattu 0,1 miljoonaa euroa.

Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 2,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 10,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 määrärahalla jatketaan Pohjoisen Postipuiston, Eteläisen Postipuiston ja Ratapihakortteleiden suunnittelua.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 0,29 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään tarpeen tarkentuessa.

8 08 03 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 08 03 06 vuodelle 2023 varattu 2,5 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 6,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 5,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään mm. Taidemaalarinpuiston, Avajaispuiston sekä Ellen Thesleffin puiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 2,7 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset muilta talousarviokohdilta tehdään tarpeen tarkentuessa.

8 08 03 08 Malmi

Malmin puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 08 03 08 vuodelle 2023 varattu 0,7 miljoonaa euroa.

Malmin puistojen suunnitteluun on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 0,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 20,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään mm. Nallerinteen ja Lentoasemankortteleiden sekä väliaikaista virkistyskäyttöä palvelevan ulkokuntoilupaikan rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 0,9 miljoonaa euroa. Määrärahan käyttöä seurataan ja tarvittavat siirtoesitykset muilta talousarviokohdilta tehdään tarpeen tarkentuessa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 7,8 miljoonan euron määräraha vuoden 2023 talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdasta 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi