Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, paikkatietoinsinööri, työavain KYMP-03-90-22

HEL 2023-004125
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kartat ja paikkatiedot -yksikön paikkatietoinsinöörin viran täyttämättä jättäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti kunnallisesta viranhaltijasta lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää kartat ja paikkatiedot -yksikön paikkatietoinsinöörin viran (060087) täyttämättä.

Samalla kaupungingeodeetti päätti, että virka julistetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Paikkatietoinsinöörin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 31.10.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana ajalla 10.2.-10.3.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Paikkatietoinsinöörin tehtävänä on osaltaan vastata Helsingin kaupunkimittauspalveluiden kaupunkimalli- ja paikkatietoaineistojen tuotannon sekä jakelun toimivuudesta sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Tehtävä sisältää vastuullisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä, projektiluonteisia töitä ja sidosryhmätyöskentelyä.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen sujuva, englannin kielen hyvä ja ruotsin kielen tyydyttävä kielitaito. Lisäksi tehtävässä edellytetään useamman vuoden aiempaa työkokemusta maanmittaus-/paikkatietoalalta sekä kokemusta paikkatiedon rajapintapalveluiden tuottamisesta. Eduksi katsotaan asiantuntemus kaupunkimalli- ja paikkatietoaineistoista sekä näiden tuotanto- ja julkaisujärjestelmien hallintataito sekä kokemus projektipäällikkö tehtävistä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 6 henkilöä, joista kolme täytti kelpoisuusehdot. Haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa haastattelun jälkeen. Soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi virka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä, ja julistaa myöhemmin uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 30.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista, Työavain KYMP-03-90-22, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.