Virkasuhteen täyttäminen, perheiden erityispalvelut, lapsiperheiden sosiaaliohjaus, sosiaaliohjaaja (2 kpl), työavain SOTE-01-63-23

HEL 2023-004174
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Perheiden erityispalvelut / Lapsiperheiden sosiaaliohjaus työavain SOTE-01-63-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomit ********** ja ********** sosiaaliohjaajien virkoihin (vakanssit 039736 ja 039733, toimintayksikkö 395140, työpiste 100010) 1.4.2023 lukien 2744,15 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

********** ei aseteta koeaikaa, koska valittu on ollut vastaanvanlaisessa tehtävässä Helsingin kaupungilla vähintään viimeisen 6 kuukauden ajan.

Koeaika ********** on 5 kuukautta ja 2 viikkoa, koska valittu on aloittanut vastaavanlaisessa tehtävässä sosiaaliohjaajan viransijaisena 15.3.2023 alkaen.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettujen terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetut ovat esittäneet rikosrekisterinotteen. Otteet on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virat vapautuivat 1.1.2023 ja 28.2.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja osaamista lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, hyviä organisointi-, koordinointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä työn kehittämismyönteisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Eduksi tehtävää täytettäessä luettiin sosiaalihuollon prosessien tuntemus sekä kokemus neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä.

Sosiaaliohjaajan virkoihin (vakanssinumerot 039736 ja 039733) on ollut haettavana 30.1.-17.2.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 9 hakijalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joista kaksi perui hakemuksensa haastattelun jälkeen.

Haastattelut pidettiin 21.2.2023 ja 6.3.2023. Haastattelut suorittivat johtava sosiaaliohjaaja ********** ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta lapsiperheiden sosiaaliohjaajan, ohjaajan ja perheohjaajan tehtävistä yhteensä 3 vuotta ja 8 kuukautta. Lisäksi hänellä on kokemusta sosiaaliohjaajan tehtävästä terveydenhuollossa, palveluohjaajan tehtävästä ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa, lastenhoitajan ja esiopetuksen ohjaajan tehtävästä.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta lastensuojelun sosiaaliohjaajan tehtävästä 4 vuotta ja 4 kk. Lisäksi hänellä on kokemusta vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan tehtävästä 7 kuukautta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta perhesosiaalityön sosiaaliohjaajan tehtävästä 1 vuosi ja 6 kk. Lisäksi hänellä on kokemusta ryhmänohjaajana toimimisesta vaativan erityisen tuen ryhmässä vajaa 4 vuotta ja henkilökohtaisena avustajana toimimisesta noin 10 kuukautta. Lisäksi hän on työskennellyt keikkaluontoisesti lastensuojelun intensiiviyksikössä ohjaajana noin 10 kuukauden ajan.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta perheohjaajan, ohjaajan ja lastensuojelun sosiaaliohjaajan tehtävistä yhteensä 2 vuotta 2 kuukautta. Lisäksi hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana noin 10 kuukautta ja leikkipuistotoiminnan sosiaaliohjaajana ja tiiminvetäjän yli 8 vuotta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta ohjaajan ja sosiaaliohjaajan tehtävistä lapsiperheiden palveluissa vuosi ja 2 kuukautta. Lisäksi hänellä on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä noin 9 kuukautta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta perheohjaajan tehtävästä noin kuukausi ja nuoriso-ohjaajan tehtävästä lähes 10 vuotta.

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota työkokemukseen ja osaamiseen perheiden kanssa tehtävästä työstä sekä hakijan vuorovaikutustaitoihin ja kykyyn työskennellä itsenäisesti. Eduksi luettiin valmiudet työskennellä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheiden kanssa, sosiaalihuollon prosessien tuntemus ja toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen taito ja eri kulttuurien tuntemus.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta ja osaamista vaaditusta tehtävästä.

********** ja ********** osoittivat hakemuksissa ja haastatteluissa vahvinta sosiaaliohjauksen asiakastyön sisällöllistä osaamista, sosiaalihuoltolain ja sosiaaliohjauksen prosessien tuntemusta sekä Apotti-asiakastietojärjestelmän osaamista. Molemmilla valituilla on kokemusta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheiden kanssa työskentelystä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** ja ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 28.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Taru Paavilainen, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 57769

virpi.kaitala@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.