Lyhennysvapaan myöntäminen, Tuomarinkylän Talli Oy

HEL 2023-004295
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 282 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Tuomarinkylän Talli Oy:lle lyhennysvapaata lainan numero 2100000150 vuonna 2023 erääntyville, yhteensä 41 739,12 euron lyhennyserille. Laina-aikaa ei muuteta ja lyhennyserät lasketaan uudelleen nykyisen laina-ajan puitteissa. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tuomarinkylän Talli Oy on vuonna 1979 perustettu yhtiö, joka on rakennuttanut kaksi tallirakennusta Tuomarinkylään kaupungilta vuokraamalleen maa-alueelle. Yhtiö tarjoaa hevosten täyshoitoa ja mahdollistaa siten sujuvan ratsastusharrastuksen harjoittamisen alueella.

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 15.5.2013, 139 § Tuomarinkylän Talli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 700 000 euron lainan tallien korjaus- ja uudisrakennushankkeen osarahoitukseksi.

Rahoitusjohtaja myönsi, kaupunginhallituksen myöntämin valtuuksin, 21.5.2021, 25 § Tuomarinkylän Talli Oy:lle lyhennysvapaata kuuden kuukauden pituiseksi ajaksi. Tallin toimintaa vaikeutti tuolloin koronapandemia.

Tuomarinkylän Talli Oy on hakenut kaupungilta lyhennysvapaata vuoden 2023 lyhennysten osalta. Poikkeuksellisen voimakas kustannustason nousu aiheuttaa yhtiön taloudelle erittäin suuren haasteen. Asiakasmaksuja on nostettu jo kaksi kertaa, mutta siitä huolimatta yhtiön taloustilanne näyttää vuoden 2023 osalta heikolta. Ennusteen mukaan yhtiön kassavirtatilanne paranee vuonna 2024.

Kaupungin Tuomarinkylän Talli Oy:lle myöntämän lainan pääoma on päätöksentekohetkellä 417 391,29 euroa ja lyhennysvapaata koskevat lyhennyserät ovat yhteensä 41 739,12 euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Tuomarinkylän Talli Oy:lle esitetyn lyhennysvapaan johdosta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Tuomarinkylän Talli Oy:lle myönnettäväksi esitetty lyhennysvapaa sisältää korkotukea. Lyhennysvapaan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska lainansaajan laina on myönnetty sellaista urheilutilaa varten, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi