Yhtiökokoukset vuonna 2023, DigiFinland Oy

HEL 2023-004421
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 52 §

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan DigiFinland Oy:n vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

  • ilmoitetaan hallituksen jäseneksi toimialajohtaja Juha Jolkkonen sekä
  • yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen 20.6.2022 ja kaupunginhallitus hyväksyi osakemerkinnän 27.6.2022. DigiFinland Oy on pyytänyt ilmoittamaan hallituksen jäsenet yhtiökokoukselle, jotta yhtiökokous voi muodollisesti valita hallituksen jäsenet tulevaksi kaudeksi. Konsernijaosto nimesi 7.11.2022 yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi toimialajohtaja Juha Jolkkosen.

Varsinainen yhtiökokous

DigiFinland Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava:
8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä
käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 26.4.2023
2. Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
3. Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2022
4. Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2 DigiFinland Oyn palkitsemispolitiikka
5. Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2.1 Vuoden 2022 palkitseminen
6. Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 3 DigiFinlandin vastuullisuus yleisesti ja vastuullisuustavoitteet
7. Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 4 DigiFinland Oyn matkakustannusten korvausperiaatteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.