Lyhennysvapaan myöntäminen, Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola, Kalliolan setlementti ry

HEL 2023-004657
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 310 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle 15.4.2013, § 423 myöntämäänsä lainaan kahdentoista kuukauden pituisen lyhennysvapaan, vuoden 2023 toukokuun ja marraskuun lyhennyseriä koskien, laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen. Lainan numero on 3900001830 ja päätöstä koskevien lyhennyserien määrä on yhteensä 283 612,20 euroa. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola on Kalliolan Setlementti ry:n
pääosin omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa osoitteessa Sturenkatu 11 sijaitsevan Kalliolan setlementtitalon. Rakennuksen tontin omistaa Kalliolan Setlementti ry, joka on vuokrannut sen kiinteistöosakeyhtiölle. Talossa harjoitetaan Kalliolan kansalaisopiston toimintaa sekä muuta sosiaalista yhteisö-, kaupunki- ja kansalaistoimintaa.

Kaupunginhallitus myönsi 15.4.2013, § 423 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle 5 000 000 euron suuruisen lainan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseksi.

Pitkävaikutteiseen peruskorjausinvestointiin myönnetyn lainan lyhentäminen 15 vuoden laina-ajalla osoittautui yhtiölle liian haastavaksi. Kaupunginhallitus päätti 23.10.2017, § 950 myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle lyhennysvapaata 12 kuukauden ajaksi ja pidentää lainan laina-ajan 20 vuoden mittaiseksi.

Lisäksi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle on myönnetty koronaepidemian yhteydessä heikentyneestä lainanhoitokyvystä johtuen lyhennysvapaata seuraavasti:

Rahoitusjohtaja myönsi, kaupunginhallituksen myöntämin valtuuksin, yhtiölle lyhennysvapaata kuuden kuukauden ajalle vuosina 2020 ja 2021 (12.5.2020, § 31 ja 21.5.2021, § 25), laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen. Edelleen kaupunginhallitus myönsi 1.11.2021, § 788 yhtiölle lyhennysvapaata 12 kuukauden ajaksi laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen.

Kiinteistöosakeyhtiön tulot koostuvat avustuksista, vuokratuotoista ja satunnaisista tilavarausten varaustuotoista. Koronapandemia heikensi tuottoja, eivätkä ne ole vielä palautuneet aiemmille tasoille. Lisäksi yhtiö on viimein saanut kokonaisurakkana teetetyn peruskorjauksen riitatapaukseen hovioikeuden ratkaisun, jossa osa urakoitsijan vaatimuksista ja oikeudenkäyntikuluista korkoineen lankesi yhtiön maksettavaksi. Kulut maksetaan vuoden 2023 aikana, jolloin yhtiön ja konsernin lainanhoitokyky heikkenee huomattavasti. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola hakee kaupungilta lyhennysvapaata vuoden 2023 lyhennysten osalta.

Kaupungin Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle myöntämän lainan pääoma on päätöksentekohetkellä 4 106 753,81 euroa ja lyhennysvapaata koskevat lyhennyserät ovat yhteensä 283 612,20 euroa.

Vakuustilanne

Kaupungin lainan vakuutena ovat ensisijaiset, yhteensä 6 000 000 euron arvoiset, kiinnitykset tontin vuokraoikeuteen. Kiinteistön velaton markkina-arvo on puolueettoman ammattiarvioitsijan 3.9.2021 tekemän, tuottoarvolaskentaan perustuvan arvion, mukaan 8 500 000 euroa. Koska kaupungin vakuudet ovat parhaalla etusijalla, kaupungin vakuusasema on turvattu.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle esitetyn lyhennysvapaan johdosta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan lainaajan pidennys sisältää korkotukea lainansaajille. Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittavatko Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola ja sen vuokralaiset valtiontukisäännösten mukaista taloudellista toimintaa. Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola on Kalliolan Setlementti ry:n omistama kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola hallinnoi tonttia ja rakennusta, jolla on Kalliolan setlementtitalo. Talossa harjoitetaan mm.
Kalliolan kansalaisopiston toimintaa sekä muuta sosiaalista yhteisö-, kaupunki- ja kansalaistoimintaa. Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan antaman selvityksen mukaan kiinteistön tiloista noin 90 prosenttia on vuokrattu valtionosuuksilla rahoitettuun julkiseen koulutustoimintaan ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittamaan ei-taloudelliseen järjestötoimintaan. Näin ollen lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 28-29 ja 197).

Niiden tilojen osalta, joissa harjoitetaan valtiontukisäännösten mukaista taloudellista toimintaa, on varmistettava, että Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan Helsingin kaupungilta saama taloudellinen etu ei siirry kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten hyväksi. Tällaisessa tilanteessa kolmansille osapuolille vuokratuista tiloista tulee periä markkinahintaista vuokraa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi