Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta - toimenpideohjelma, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-004704
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 448 §

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman ohjeellisena noudatettavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma on kaupungin kiertotaloustyötä ohjaava asiakirja tavoitteiden, toimenpiteiden määrittelyn, ohjelman seurannan ja ohjauksen sekä ohjelman päivityksen osalta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.5.2020 § 268 Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan ohjeellisena noudatettavaksi. Kiertotalouden toimintaympäristö on kehittynyt nopeasti ja on tarpeen päivittää tiekarttaa. Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelmasta on karsittu joitakin kiertotalouden teemoja, joita kuitenkin on tarpeen edistää. Päivityksen yhteydessä kierto- ja jakamistalouden tiekartta muutetaan kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaksi, mikä on linjassa ympäristönsuojelun muiden osa-alueohjelmien kanssa ja kuvastaa paremmin asiakirjan luonnetta.

Päivitys toteuttaa kaupunkistrategian tehtävänantoa kierto- ja jakamistalouden tiekartan kunnianhimoisesta toteuttamisesta. Se on linjassa kansallisen kiertotalouden edistämisohjelman, päivitettävänä olevan ympäristöpolitiikan linjausten sekä syksyllä 2020 Helsingin allekirjoittaman, ICLEIn koordinoiman Euroopan kaupunkien kiertotalousjulkilausuman kanssa.

Päivitetyn toimenpideohjelman painopistealueet ovat rakentaminen, hankinnat sekä ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen. Päivityksen tavoitteena on tarkentaa tiekartan olemassa olevaa sisältöä nykytilanteen pohjalta sekä laajentaa sitä kattamaan paremmin kaupungin eri toimintoja ja kiertotalouden teemoja.

Toimenpideohjelman aikajänne ulottuu vuoteen 2035 siten, että kullekin painopistealueelle on asetettu kiristyvät kiertotaloustavoitteet kausille 2022–2025, 2026–2030 ja 2031–2035. Tavoitteiden saavuttamisen tueksi ohjelmaan on kirjattu nyt yhteensä 23 toimenpidettä, joita täydennetään tarpeen mukaan.

Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman toimenpiteiden etenemistä seurataan Kiertotalousvahti-palvelun avulla ja toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kaupungin ympäristöraportissa.

Toimenpideohjelman kunkin toimenpiteen osalta on arvioitu suuntaa antavasti kustannuksia, resurssitarpeita sekä ympäristöhyötyjä. Uusien toimintatapojen kehittäminen ja omaksuminen vaatii resursseja ja on usein aluksi kallista, mutta tuottaa parhaimmillaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. Resurssien tehokkaamman hyödyntämisen ja uudelleenkäytön avulla voidaan myös saavuttaa kustannussäästöjä.

Kunkin toimenpiteen elinkaaren aikaiset taloudelliset ja ympäristövaikutukset tulee arvioida tarkemmin ennen toimenpiteen täytäntöönpanoa. Toimenpiteitä edistetään kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojelu- ja ohjaus -yksikön koordinoimana yhdessä eri toimenpiteiden vastuutahojen sekä kaupungin kiertotalousverkoston asiantuntijoiden kanssa. Toimenpideohjelmaluonnos on esitelty kiertotalousklusterin ohjausryhmälle 16.5.2022 sekä toimialojen johtoryhmille syksyllä 2022.

Ohjelmaesityksen käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 25.4.2023 käsitellessään ohjelmaehdotusta kannustaa käyttämään tontinluovutusta ja kaavoitusta rakentamisen kiertotalouden edistämisessä niiltä osin kuin tämä ohjaus ei tule katetuksi rakennusten elinkaarisen hiilijalanjäljen ohjauksella. Lisäksi lautakunta päätti korostaa, että joustavat käyttötarkoitusten muutokset ja kaavamerkinnät, jotka mahdollistavat muutoksen käytössä, tukevat osaltaan kiertotalouden tavoitteita ja rakennusten pitkäaikaista käyttöä.

Sulje

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 432

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.04.2023 § 224

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan päivittämisen toimenpideohjelmaksi ja päivitetyn ohjelman ohjeellisena noudatettavaksi. Toimenpideohjelma on kaupungin kiertotaloustyötä ohjaava asiakirja tavoitteiden, toimenpiteiden määrittelyn, ohjelman seurannan ja ohjauksen sekä ohjelman päivityksen osalta.

Kaupunkiympäristölautakunta kannusti käyttämään tontinluovutusta ja kaavoitusta rakentamisen kiertotalouden edistämisessä niiltä osin kuin tämä ohjaus ei tule katetuksi rakennusten elinkaarisen hiilijalanjäljen ohjauksella.

Lautakunta myös korosti, että joustavat käyttötarkoitusten muutokset ja kaavamerkinnät jotka mahdollistavat muutokset käytössä, tukevat osaltaan kiertotalouden tavoitteita ja rakennusten pitkäikäistä käyttöä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ympäristötarkastaja Leona Silberstein. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisätään ehdotukseen seuraavat kappaleet: "Kaupunkiympäristölautakunta kannustaa käyttämään tontinluovutusta ja kaavoitusta rakentamisen kiertotalouden edistämisessä niiltä osin kuin tämä ohjaus ei tule katetuksi rakennusten elinkaarisen hiilijalanjäljen ohjauksella."

"Lautakunta myös korostaa, että joustavat käyttötarkoitusten muutokset ja kaavamerkinnät jotka mahdollistavat muutokset käytössä, tukevat osaltaan kiertotalouden tavoitteita ja rakennusten pitkäikäistä käyttöä."

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

18.04.2023 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 36883

leona.silberstein@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi