Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen asiakasohjaus, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-03-125-23

HEL 2023-004714
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, arviointitoiminta, pohjoisen asiakasohjaus, työavain SOTEPE-03-125-23

Asiakkuuspäällikkö

Päätös

Asiakkuuspäällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 010985, toimintayksikkö 397130, työpiste 100050) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 3.4.2023.

Viransijaisuus on ollut haettavana 23.2. - 13.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ja TE-palvelujen työpaikkasivustolla ajalle 3.4.2023 - 31.1.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa asiakkuuspäällikkö.

Sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaille laaditaan sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeenarvio, suunnitelma ja tehdään mahdolliset sosiaalihuoltolain mukaiset päätökset. Tehtävänä on yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin. Työyhteisömme on avoin ja toisiaan tukeva. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, asiakasohjaajia, asiakkuusvastaavat, asiakkuuspäällikkö sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää avointa ja innostunutta asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä ja dokumentaatio-osaamista sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Määränen, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 09 310 23317

elina.maaranen@hel.fi

Päättäjä

Heidi Pellinen
vs. asiakkuuspäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo SOTEPE-03-125-23

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.