Kokoonpanon muutos, Ami-säätiö sr, hallituksen varsinaisen jäsenen nimeäminen

HEL 2023-005022
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 58 §

Jäsenen nimeäminen Ami-säätiö sr:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Ami-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Hannu Hyytisen ja varajäseneksi Ville Salon säätiön sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaosto nimesi 6.3.2023 § 39 Johannes Hirvelän kaupunginkanslian elinkeino-osastolta Ami-säätiön hallitukseen kaudeksi 2023 - 2025. Johannes Hirvelä on eronnut kaupungin palveluksesta ja ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä. Konsernijaoston on nimettävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen Hirvelän tilalle. Hannu Hyytinen on toiminut Hirvelän varajäsenenä ja hän jatkaa varsinaisena jäsenenä Hirvelän sijasta. Varajäseneksi nimetään Ville Salo. Molemmat ovat kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Ami-säätiö sr auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä menestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantuntemusta työn ja työelämän kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Säätiön päättävä elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi jäsentä, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Nykyinen jäsen nimetään kuluvan toimikauden loppuun, ja samalla hänelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2025 pidettävään vuosikokoukseen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi