Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2026

HEL 2023-005156
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 10 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston esitys sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2024–2026

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Esitys

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto esitti sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle liitteenä 1 olevien Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevien päätösten hyväksymistä vuosille 2024–2026.

Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Johtava tutkija ********** oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä pelastuskomentaja Jani Pitkänen muutti esitystään siten, että liitteeseen 2 lisätään liitteen 3 mukainen lisäys. Liite 2 ja esittelijän muutos ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24.1 § 8 kohdan mukaisesti.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto esittää sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle liitteenä 1 olevien Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevien päätösten hyväksymistä vuosille 2024–2026.

Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Sulje

Johtava tutkija ********** on kutsuttuna asiantuntija läsnä asiaa käsiteltäessä.

Palvelutasopäätöksen laatimisesta on säädetty laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021). Sisäministeriön asetuksella (1225/2022) on säädetty tarkemmin palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista. Uuden asetuksen mukaiset palvelutasopäätökset on oltava hyväksyttynä viimeistään 1.12.2023. Uusi asetus ohjaa palvelutasopäätöksen rakennetta aiempaa tarkemmin ja edellyttää merkittävästi yksityiskohtaisempaa sisältöä.

Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös on valmisteltu asiantuntijatyönä alueen pelastustoimessa pelastuskomentajan johdolla. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johto on osallistunut palvelutasopäätöksen valmisteluun.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 2a §:n 1 kohdan mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto tekee sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esityksen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää pelastustoimen järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetusta pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Pelastusjaoston esityksen jälkeen palvelutasopäätös etenee sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kautta kaupunginhallitukseen ja sen kautta kaupunginvaltuustoon päätettäväksi.

Sisäministeriön palvelutasopäätösasetuksen perustelumuistiossa tarkennetaan, mistä aluevaltuuston (Helsingissä kaupunginvaltuuston) tulee päättää kunkin palvelun kohdalla. Liitteelle 1 on koottu palvelutasopäätökseen sisältyvät palvelutasoa koskevat päätökset, joista kaupunginvaltuusto tekee päätöksen. Asetuksen mukaisesti palvelutasopäätöksessä on myös muuta sisältöä, josta kaupunginvaltuusto ei tee päätöstä. Palvelutasopäätös kokonaisuudessaan on liitteenä 2, ja se sisältää johdannon, keskeiset linjaukset, päättyvän palvelutasopäätöskauden arvioinnin, riskianalyysin tulokset ja johtopäätökset sekä kehittämissuunnitelman, lisäksi esitetään kustakin palvelusta myös palvelutason nykytilan kuvaus, tarpeet ja tavoitteet sekä kehittämistarve.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätietojen antaja

Kari Paasonen, johtava tutkija, puhelin: 09 310 30025

kari.paasonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 8 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 8 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 8 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.