Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2026

HEL 2023-005156
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 257 §

Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024–2026

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteen 1 mukaiset Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevat päätökset vuosille 2024–2026.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto käsitteli asian suljetussa kokouksessa.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti, että kaupunginvaltuusto panee asian pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esitti kokouksessaan 3.10.2023 kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle liitteenä 1 olevien Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevien päätösten hyväksymistä vuosille 2024–2026. Lautakunnan huomiot palvelutasopäätökseen käyvät ilmi päätöshistoriasta.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) mukaisesti aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) mukaan Helsingin kaupungin valtuusto käyttää kuntalaissa tarkoitettua ylintä toimivaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä. Sisäministeriön asetuksella (1225/2022) on säädetty tarkemmin palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista. Uuden asetuksen mukaiset palvelutasopäätökset on oltava hyväksyttyinä viimeistään 1.12.2023.

Sisäministeriön palvelutasopäätösasetuksen perustelumuistiossa tarkennetaan, mistä aluevaltuuston (Helsingissä kaupunginvaltuuston) tulee päättää kunkin palvelun kohdalla. Liitteelle 1 on koottu palvelutasopäätökseen sisältyvät palvelutasoa koskevat päätökset, joista kaupunginvaltuusto tekee päätöksen. Asetuksen mukaisesti palvelutasopäätöksessä on myös muuta sisältöä, josta kaupunginvaltuusto ei tee päätöstä. Palvelutasopäätös kokonaisuudessaan on liitteenä 2, ja se sisältää myös johdannon, keskeiset linjaukset, päättyvän palvelutasopäätöskauden arvioinnin, riskianalyysin tulokset ja johtopäätökset sekä kehittämissuunnitelman. Lisäksi kustakin palvelusta esitetään myös palvelutason nykytilan kuvaus, tarpeet ja tavoitteet sekä kehittämistarve. Palvelutasopäätöksen julkinen versio julkaistaan kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen.

Sulje

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 654

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaiset Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevat päätökset vuosille 2024–2026.

30.10.2023 Pöydälle

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 03.10.2023 § 191

Esitys

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle liitteenä 1 olevien Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevien päätösten hyväksymistä vuosille 2024–2026.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että pelastuslaitoksen rekrytointivaikeuksien helpottamiseksi on tärkeää turvata Helsingin pelastuskoulun jatkuvuus. Valtion on myös taattava riittävä rahoitus, jotta pelastuslaitos pystyy toteuttamaan aluehallintoviraston edellyttämät toimet toimintavalmiusaikojen parantamiseksi.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että Helsingin ydinkeskustan liikennesuunnitelman muutokset tulee huomioida tulevissa riskianalyyseissa.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan nuorisoedustaja Rosa Saarinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Johtava tutkija Kari Paasonen ja riskienhallintapäällikkö Pekka Itkonen olivat kutsuttuina asiantuntijoina.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään esitysehdotukseen toinen kappale: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että pelastuslaitoksen rekrytointivaikeuksien helpottamiseksi on tärkeää turvata Helsingin pelastuskoulun jatkuvuus. Valtion on myös taattava riittävä rahoitus, jotta pelastuslaitos pystyy toteuttamaan aluehallintoviraston edellyttämät toimet toimintavalmiusaikojen parantamiseksi.

Kannattaja: puheenjohtaja Daniel Sazonov

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen siten, että esitysehdotukseen lisätään tekstikappale seuraavasti: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että Helsingin ydinkeskustan liikennesuunnitelman muutokset tulee huomioida tulevissa riskianalyyseissa.

Kannattaja: puheenjohtaja Daniel Sazonov

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen Ahto Apajalahden vastaehdotuksen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan esitys syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 2
Ahto Apajalahti, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 9
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Laura Korpinen, Matti Niiranen, Nea Nättinen, Mikko Paunio, Emmi Piippo, Daniel Sazonov, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Touko Niinimäki, Meri Valkama

Poissa: 0

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi jäsen Laura Korpisen vastaehdotuksen äänin 9 - 2 (tyhjä 2).

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti esittää hyväksyttyjen vastaehdotusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Kari Paasonen, johtava tutkija, puhelin: 310 30025

kari.paasonen@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto 21.09.2023 § 10

Esitys

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto esitti sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle liitteenä 1 olevien Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevien päätösten hyväksymistä vuosille 2024–2026.

Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Johtava tutkija ********** oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä pelastuskomentaja Jani Pitkänen muutti esitystään siten, että liitteeseen 2 lisätään liitteen 3 mukainen lisäys. Liite 2 ja esittelijän muutos ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24.1 § 8 kohdan mukaisesti.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Kari Paasonen, johtava tutkija, puhelin: 310 30025

kari.paasonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.11.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 8 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 8 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.