Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallinen Sport Event Management Finland -hanke 2023

HEL 2023-005175
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallinen Sport Event Management Finland -hanke 2023

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin ja Lahti Region Oy:n välisen sopimuksen vuodelle 2023 koskien urheilun ja liikunnan suurtapahtumien kansallista Sport Event Management Finland -hanketta. Helsingin, Jyväskylän, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit muodostavat kaupunkiverkoston hankkeelle, jolla yhdistetään kaupunkien erilaista asiantuntijuutta ja vahvistetaan Suomen mainetta kansainvälisten urheilun suurtapahtumien järjestäjänä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lahti Region Oy. Hankkeen rahoittajina ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä viisi suurtapahtumakaupunkia. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä ovat mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö sekä Business Finland. Lisäksi yhteistyössä on mukana myös urheiluopistoja omalla erityisosaamisellaan.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kaupunginkanslian viestintäosasto vastaavat hankeyhteistyöstä.

Hankeyhteistyön vuoden 2023 arvonlisäveroton kokonaisarvo Helsingin kaupungille on 10000 euroa. Kaupunginkanslian viestintäosaston osuus 5000 euroa maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, sisäinen tilaus 1872000033, viestintäosaston brändi ja tapahtumat -yksikölle osoitetusta määrärahasta. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus kokonaisarvosta on myös 5000 euroa.

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa brändi ja tapahtumat -yksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen viestintäosaston osalta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki, joka parantaa kilpailuasemaansa suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Urheiluun ja liikuntaan linkittyvä tapahtumateollisuus on globaalisti merkittävää ja kasvavaa liiketoimintaa. Urheilu-, liikunta- ja hyvinvoinnin suurtapahtumat toimivat varsinaisen asiasisältönsä lisäksi alustana monenlaiselle toiminnalle ja innovaatioille, joilla voidaan edistää niin yhteiskunnan, kaupunkien, urheilun ja liikunnan kuin yritystenkin erilaisia tavoitteita. Näitä ovat mm. elinkeinotoiminta, maakuvatyö, liikunnan olosuhdekehitys ja matkailu, työllisyys sekä yhteisöllisyys.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten urheilu- ja liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Kansainväliset tapahtumat kasvattavat Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Kansainväliset tapahtumien vaikuttavuustutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat myös, että urheilutapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Vuonna 2019 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, Business Finlandin ja suurtapahtumakaupunkien kanssa toteutettu ”Kansallinen liikunnan ja urheilun suurtapahtumien selvitys- ja strategiatyö” osoittivat, että Suomi tarvitsee kansainvälisten urheilun arvokilpailujen ja suurtapahtumien hakemista ja järjestämistä koordinoivan yksikön. Yksikön tehtävänä olisi huolehtia valtion, kaupunkien ja urheilujärjestöjen yhdessä asettamien kansainvälisten urheilun arvokilpailujen ja suurtapahtumien strategisten tavoitteiden täyttämisestä, kansallisesta koordinaatiosta ja osaamisen kehittämisestä sekä kansantaloudellisten vaikuttavuuksien mittaamisesta ja saavuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta rakennettiin keväällä 2020 yhteistyössä suurtapahtumakaupunkien (Helsinki, Lahti, Tampere, Turku ja Jyväskylä) sekä Urheiluopistosäätiön ja Urheiluopistoyhdistyksen kanssa kansallisen yhteistyön Sport Event Management Finland -hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa kansallista liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategiaa sekä synnyttää pitkäjänteistä ja pysyvää osaamista ja toimintamallia, jota voidaan jatkossa skaalata laajemmallekin tapahtumateollisuuden alalle. Hanke luo tiekarttaa tuleville vuosille, jotta jatkossa Suomessa on pysyvä ja riittävän resursoitu ja kunnianhimoinen toimintamalli, jossa eri urheilun ja liikunnan toimijat ovat vastuussa käytössä olevien resurssien ja ydinosaamisensa kautta.

Hankevaiheen aikana synnytetään pysyvä toimintamalli, josta päätetään erikseen. Tulevan organisaatiomallin tavoite on toimia vaikuttavana kansallisena ja kansainvälisenä toimijana, joka yhteistyöverkoston kanssa kykenee edistämään edellä mainittuja tavoitteita ja generoimaan merkittävästi tarvittavaa kehittämisrahoitusta.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Sport Event Management Finland -sopimus 2023
2. Sopimusliite 1, Rahoituspäätös

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.