Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 - 2025

HEL 2023-005194
5. / 457 §

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2024-2026

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2024 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2024-2026.

Lautakunnan aiemmin asettamat tavoitteet joukkoliikenteen lippujen hinnoista edellyttävät HSL:n kuntaosuuden kasvattamista nyt esitetystä. Tarvittava summa tarkentuu syksyn kuluessa kun myös HSL:n talousennuste ja siten Helsingin ylijäämän koko tarkentuvat.

Lautakunta totesi yleisten alueiden ylläpidon laatu on keskeistä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta ja yleisten alueiden viihtyisyys on korkealla prioriteetilla myös kaupunkistrategiassa. Määrärahoihin tulee löytyä vähintään 4 miljoonan euron korotus tämän esityksen tasoon nähden.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, yksikön päällikkö Maria Sillanpää ja tiimipäällikkö Tuula Pipinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Anni Sinnemäki: Lautakunta päättää lisäksi lausua seuraavaa:

Lautakunnan aiemmin asettamat tavoitteet joukkoliikenteen lippujen hinnoista edellyttävät HSL:n kuntaosuuden kasvattamista nyt esitetystä. Tarvittava summa tarkentuu syksyn kuluessa kun myös HSL:n talousennuste ja siten Helsingin ylijäämän koko tarkentuvat.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Lisäys liitteessä 1 sivuilla 4 ja 6 sekä liitteessä 4: "Tavoitteenamme on, että liikenneturvallisuus ja -sujuvuus paranevat tehokkaalla ja kattavalla pysäköinninvalvonnalla ja asianmukaisilla väliaikaisilla liikennejärjestelyillä” perään lisätään: “Huomiota kiinnitetään erityisesti työmaa-aikaisten kävelyn ja pyöräilyn poikkeusjärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.”

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa yleisten alueiden ylläpidon laatu on keskeistä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta ja yleisten alueiden viihtyisyys on korkealla prioriteetilla myös kaupunkistrategiassa. Määrärahoihin tulee löytyä vähintään 4 miljoonan euron korotus tämän esityksen tasoon nähden.

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Otto Meri, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Katri Penttinen, Saana Rossi, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 9–4.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lautakunta toteaa yleisten alueiden ylläpidon laatu on keskeistä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta ja yleisten alueiden viihtyisyys on korkealla prioriteetilla myös kaupunkistrategiassa. Määrärahoihin tulee löytyy vähintään 4 miljoonan euron korostus tämän esityksen tasoon nähden.

Jäsen Valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koljonen, Olli-Pekka Ei valtuustoryhmää
Kuusela, Sami Ei valtuustoryhmää
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Penttinen, Katri Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rossi, Saana Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sivonen, Sameli Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 0 3 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2024 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2024-2026.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2024-2026 on laadittu kaupunginhallituksen 12.6.2023 antaman vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 laatimisohjeen mukaisesti.

Talousarvioehdotuksen raami 2024 ja laatimisohjeet perustuvat:

 • Yleiseen talouskehitykseen ja sotepe-muutoksen huomioimiseen kaupungin verorahoituksessa 2023-2026.
 • Kaupunkistrategian käyttötalouden vastuuperiaatteeseen sekä kokonaisinvestointien mitoittamisen tavoitteisiin (toiminnan ja investointien rahavirran taso sekä lainakannan kasvu).
 • Vuonna 2023 toteutuneen kustannustason muutoksen kiihtymisen huomioimiseen vuoden 2024 raamissa.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

 1. Kaupunkirakenne ja hallinto TA-kohta 3 10 01 (brutto) (aiempi nimi Kaupunkirakenne)
 2. Tilat ja rakennuttaminen TA-kohta 3 10 02 (netto) (aiempi nimi Rakennukset)
 3. Asuntotuotanto TA-kohta 3 10 03 (netto)
 4. HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet TA-kohta 3 10 04 (brutto)
 5. Tuki HKL-liikelaitokselle TA-kohta 3 10 06 (brutto)
 6. Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle TA-kohta 3 10 07 (netto) (aiempi nimi Joukkoliikenne)
 7. Palvelut ja luvat TA-kohta 3 10 08 (netto)
 8. Yleisten alueiden kunnossapito uusi TA-kohta 3 10 09 (brutto)

Esitys kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaksi on liitteenä 1.

3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto

Talousarviokohdan 3 10 01 toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioehdotuksen mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 447,1 milj. euroa (TA 2023 noin 437,4 milj. euroa) ja käyttömenot 74,1 milj. euroa (TA 2023 noin 71,5 milj. euroa). Menot nousevat noin 2,6 milj. euroa (3,6 %). Talousarvioehdotuksessa on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, muiden sopimusten (ml. tietohallinnon sopimukset) hintojen korotukset sekä muutokset toiminnassa ja sen painopisteissä, esimerkiksi investointihankkeiden suunnittelun resurssien vahvistaminen.

Hallinto- ja tukipalveluiden kustannusten vyörytysten uudistusta valmistellaan toimialalla. Valmistelun periaatteena on, että hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toimialan palvelukokonaisuuksien talousarviokohdille. Toimiala esittää, että ko. vyörytyksiä koskeva uudistus toteutetaan vuoden 2024 talousarviossa ja sitä jatkovalmistellaan yhdessä kanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa syksyn 2023 aikana.

Digitalisaation ja tiedolla johtamisen edellytysten parantamiseksi esitetään määrärahan kohdentamisen muutosta ICT-irtaimen investointimäärärahoista käyttötalouteen sekä tietohallinnon budjetin kokonaismuutosta kasvavien tietojärjestelmien sopimusvelvoitteiden kattamiseksi. Määrärahojen siirto käyttötalouteen parantaa digitalisaation edistämisen resursointia, sillä tietojärjestelmien osalta painopiste on siirtymässä omaan omistukseen hankkimisesta palveluiden ostamiseen.

Talousarviokohdan käyttötalous on esitetty liitteessä 5.

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

Talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate on 265,1 milj. euroa, kasvua noin 12,6 milj. euroa (5,0 %) verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.

Talousarvioehdotuksessa tuloja (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan toteutuvan 628,110 milj. euroa ja käyttömenoarvio on 363,051 milj. euroa.

Talousarvion keskeisimmät selittävät tekijät: indeksikorotukset huomioiden tilakannan muutokset (tulot ja toimintamenot), ylläpitovuokrien tasokorotukset, palkkojen sopimuskorotukset sekä ICT-menojen kasvu.

Asumisen palveluita sujuvoitetaan keräämällä kyseiset toimijat yhdeksi kokonaisuudeksi vuoden 2024 alusta alkaen. Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen perustettavaan uuteen palveluun sijoittuvat jatkossa Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden Asukas- ja yrityspalveluihin nykyisin kuuluva Asuntopalvelut -yksikkö sekä Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Tilat palveluun nykyisin kuuluva Asuntoyksikkö, joka samalla poistuu talousarviokohdasta 3 10 02.

Talousarviokohdan käyttötalous on esitetty liitteessä 5.

3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate on 6,543 milj. euroa (TA 2023 noin 6,487 milj. euroa). Tuloja arvioidaan toteutuvan 36,490 milj. euroa ja käyttömenoarvio on 29,947 milj. euroa. Toimintamenoissa on huomioitu rakennusaikaisten lainojen koronnousu. Henkilöstömenot on budjetoitu vuoden 2023 tasolle johtuen yhden tiimin aloituksen siirtymisestä myöhemmäksi rakennusalan vaikean suhdannetilanteen vuoksi.

Talousarviokohdan käyttötalous on esitetty liitteessä 5.

3 10 04, 3 10 06 ja 3 10 07 talousarviokohdat

Talousarviokohdat 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet, 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle ja 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle on esitetty liitteessä 5

3 10 08 Palvelut ja luvat

Talousarvioehdotuksen mukainen sitova toimintakate on 32,4 milj. euroa, kasvua noin 3,5 milj. euroa (12,1 %) vuoden 2023 talousarvioon nähden. Tuloja arvioidaan toteutuvan 148,9 milj. euroa (TA 2023 noin 77,9 milj. euroa) ja käyttömenoarvio on 116,5 milj. euroa (TA 2023 48,9 milj. euroa).

Keskeisimpiä muutoksia ovat TA-kohdalle perustettava uusi asuntopalvelu, pysäköintitunnusten tulojen kasvu, palkkojen sopimuskorotukset sekä ICT-menojen kasvu.

Asumisen palveluita sujuvoitetaan keräämällä kyseiset toimijat yhdeksi kokonaisuudeksi vuoden 2024 alusta alkaen. Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen perustettavaan uuteen palveluun sijoittuvat jatkossa Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden Asukas- ja yrityspalveluihin nykyisin kuuluva Asuntopalvelut -yksikkö sekä Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Tilat palveluun nykyisin kuuluva Asuntoyksikkö.

Talousarviokohdan käyttötalous on esitetty liitteessä 5.

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

Yleisten alueiden kunnossapito siirtyy 1.1.2024 alkaen 3 10 01 Kaupunkirakenne-talousarviokohdasta omaksi bruttobudjetoiduksi talousarviokohdakseen 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito.

Talousarviokohdan 3 10 09 toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvioehdotuksen mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 10,4 milj. euroa (TA 2023 noin 10,8 milj. euroa) ja käyttömenot 98,9 milj. euroa (TA 2023 noin 91,4 milj. euroa). Menot nousevat noin 7,4 milj. euroa (8,1 %).

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu muun muassa talvihoidon budjettivajeen korjaus 3 milj. euroa, palkkojen sopimuskorotukset sekä osuus toimialan ICT-kustannuksista.

Talvikunnossapidon 3,0 milj. euron lisämäärärahalla pystytään vastaamaan lumenkuljetustarpeisiin, mutta edelleen kustannushaasteita aiheuttavat peruspalveluiden hintaindeksiä nopeammin kasvavat urakkasopimusten kustannukset, ympäristömääräysten noudattamisen lisäkustannukset liittyen lumenkaatoon mereen sekä kaupunkilaisten liikkumistarpeita vastaaviin talvikunnossapidon laatutason nostoihin vastaaminen.

Investoinnit

Talousarvioehdotuksen investointiesitykset vuodelle 2024 perustuvat kaupunginhallituksen 12.6.2023 päättämään raamiin. Investointimenoista kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut talousarviokohdat 8 01 Kiinteä omaisuus, 8 03 Kadut ja liikenneväylät, 8 04 Puistot ja liikunta-alueet, 8 09 Kaupunkiuudistus sekä 8 10 Suuret liikennehankkeet on kaupunginhallituksen raamissa esitetty yhtenä kokonaisuutena. Muut investointimenot on esitetty raamissa talousarviokohdittain.

Kaupunginhallituksen käyttöön talousarviokohdalle 8 08 osoitetut määrärahat ehdotetaan siirrettäväksi kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön.

Digitalisaation ja tiedolla johtamisen edellytysten parantamiseksi esitetään määrärahan kohdentamisen muutosta ICT-irtaimen investointimäärärahoista käyttötalouteen. Määrärahojen siirto käyttötalouteen parantaa digitalisaation edistämisen resursointia.

Investointitulot

Vuonna 2024 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 85 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 4,25 milj. euroa. Erotuksena syntyvät 80,75 milj. euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto.

Vuonna 2024 rakennuksia ja osakkeita arvioidaan myytävän 20 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 8 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto.

Taloussuunnitelmavuosina 2025-2026 rakennusten ja osakkeiden myyntitulojen arvioidaan olevan 10 milj. euroa vuodessa, josta myyntivoittojen osuuden arvioidaan olevan 5 milj. euroa vuodessa.

Investointimenot

Talousarvioehdotuksessa esitetään kaupunkiympäristön käyttöön määrärahaa yhteensä 608,6 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 42,5 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä täydennyskorvaukset ja korjausinvestoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 15,4 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokotaan 8 02 Rakennukset uudis-, lisärakennus- ja korjaushankkeisiin, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 312,4 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 03 Kadut ja liikenneväylät uudisrakentamiseen, perusparannukseen sekä muihin investointeihin, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 97,5 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet, uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin sekä pääosin liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden peruskorjauksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 32,2 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta, kaupunkiympäristön toimialan käytettäväksi ehdotetaan talousarvioehdotuksessa 6,4 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytättäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 1 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 14,1 milj. euron määrärahaa.

Talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi esitetään talousarvioehdotuksessa 87,1 milj. euron määrärahaa.

Investointeja koskevat tarkemmat tiedot on esitetty liitteissä 6-15.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet mittareineen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan on esitetty liitteessä 3.

Toimialan muut toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia toiminnallisia tavoitteita täydentäviä tavoitteita, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.

Palvelukustannukset ja suoritteet

Palvelukustannukset ja suoritteet on esitetty liitteessä 2.

Toimialan henkilöstötoimikunnan lausunto

Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstötoimikunnan lausunto on liitteessä 17.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.09.2023 § 438

05.09.2023 Pöydälle

05.09.2023 Pöydälle

05.09.2023 Pöydälle

15.08.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841

leena.sutela@hel.fi

Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211

maria.sillanpaa@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.