Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 - 2025

HEL 2023-005194
12. / 136 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2024–2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteiden 1–3 mukaisesti.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohjeet (liite 4).

Lautakunta toteaa, että toimialan raamiin pitäisi tulla ehdotetun 8,8 miljoonan euron korotuksen päälle noin miljoonan euron lisäys, jotta kohonneet palkka- ja muut kustannukset pystytään kattamaan vuoden 2023 palvelutaso säilyttäen.

Tämän lisäksi talousarvioon tarvittaisiin lisärahoitusta, jotta koronasta palautumiseen osoitetuilla määrärahoilla aloitettuja ja onnistuneeksi todettuja hankkeita voidaan vakinaistaa.

Lautakunta katsoo, että koropalautumisvaroilla aloitettu koulunuorisotyö pitää vakinaistaa ja laajentaa useampaan kouluun. Tämä edellyttää 500 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2024 talousarvioon. Harrastamisen Suomen mallin nykyisen laajuuden turvaaminen edellyttää 400 000 euron lisärahoitusta ja kulttuurin kummilapsitoiminnan jatkaminen 350 000 euron lisämäärärahaa. Lisäksi ikääntyvien vapaaehtoistoimintaa on käynnistetty ja vahvistettu kulttuurissa ja liikunnassa koronapalautumisvaroilla, tämän säilyttäminen vaatisi 250 000 euron lisämäärärahan.

Koronapalautumisrahoilla korotettiin kulttuurin-, liikunnan- ja nuorityön avustuksia yhteensä miljoonalla eurolla. Jotta myös vuonna 2024 voidaan säilyttää avustukset samalla tasolla kuin 2022 ja 2023, tarvitaan miljoona euroa lisärahoitusta. Palkka- ja muiden kustannusten nousu kuitenkin hankaloittaa merkittävästi avustusta saavien taloudellista tilannetta, joten lautakunta katsoo, että vuoden 2023 tason säilyttämisen päälle pitäisi avustuksiin tehdä myös tasokorotus.

Lisäksi lautakunta katsoo, että kaupunkistrategian mukaisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kirjastojen tilojen ylläpidon tason nostamiseen ja aineistohankintojen tason vastaamaan asukasmäärää yhteensä 400 000 euroa. Kasvava nuorten määrä ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyminen edellyttää nuoriso-ohjaajien lisäämistä 300 000 eurolla. Taiteen perusopetuksen laajentaminen erityisesti niille alueille, joissa sitä on vähemmän tarjolla, edellyttäisi 700 000 euron lisämäärärahaa. Liikuntapaikkojen määrän lisääntyminen ja käytön kasvu edellyttää kunnossapitomäärien kasvattamista miljoonalla eurolla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Päätösesityksen loppuun kappaleen kaksi jälkeen:

Lautakunta toteaa, että toimialan raamiin pitäisi tulla ehdotetun 8,8 miljoonan euron korotuksen päälle noin miljoonan euron lisäys, jotta kohonneet palkka- ja muut kustannukset pystytään kattamaan vuoden 2023 palvelutaso säilyttäen.
Tämän lisäksi talousarvioon tarvittaisiin lisärahoitusta, jotta koronasta palautumiseen osoitetuilla määrärahoilla aloitettuja ja onnistuneeksi todettuja hankkeita voidaan vakinaistaa.
Lautakunta katsoo, että koropalautumisvaroilla aloitettu koulunuorisotyö pitää vakinaistaa ja laajentaa useampaan kouluun. Tämä edellyttää 500 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2024 talousarvioon. Harrastamisen Suomen mallin nykyisen laajuuden turvaaminen edellyttää 400 000 euron lisärahoitusta ja kulttuurin kummilapsitoiminnan jatkaminen 350 000 euron lisämäärärahaa. Lisäksi ikääntyvien vapaaehtoistoimintaa on käynnistetty ja vahvistettu kulttuurissa ja liikunnassa koronapalautumisvaroilla, tämän säilyttäminen vaatisi 250 000 euron lisämäärärahan.
Koronapalautumisrahoilla korotettiin kulttuurin-, liikunnan- ja nuorityön avustuksia yhteensä miljoonalla eurolla. Jotta myös vuonna 2024 voidaan säilyttää avustukset samalla tasolla kuin 2022 ja 2023, tarvitaan miljoona euroa lisärahoitusta. Palkka- ja muiden kustannusten nousu kuitenkin hankaloittaa merkittävästi avustusta saavien taloudellista tilannetta, joten lautakunta katsoo, että vuoden 2023 tason säilyttämisen päälle pitäisi avustuksiin tehdä myös tasokorotus.
Lisäksi lautakunta katsoo, että kaupunkistrategian mukaisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kirjastojen tilojen ylläpidon tason nostamiseen ja aineistohankintojen tason vastaamaan asukasmäärää yhteensä 400 000 euroa. Kasvava nuorten määrä ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyminen edellyttää nuoriso-ohjaajien lisäämistä 300 000 eurolla. Taiteen perusopetuksen laajentaminen erityisesti niille alueille, joissa sitä on vähemmän tarjolla, edellyttäisi 700 000 euron lisämäärärahaa. Liikuntapaikkojen määrän lisääntyminen ja käytön kasvu edellyttää kunnossapitomäärien kasvattamista miljoonalla eurolla.

Kannattaja: Outi Alanko-Kahiluoto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteiden 1–3 mukaisesti.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohjeet (liite 4)

Sulje

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet. Toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä todettiin, että lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 13.9.2023 mennessä.

Kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita, toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja. Kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, vaikutuksia ja haasteita seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Kaupunkistrategiaa toteutetaan osana kaupungin toimialojen ja palveluiden päivittäistä työtä.

Kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2024 raami perustuu valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen, jossa käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen. Strategian mukaisesti vuosittaiset talousarviot, ja tätä edeltävä talousarvioehdotuksen raami, eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.

Kaupunginhallitus ei ole ehdotuksessaan antanut toimialakohtaisia raameja, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 4,0 % verrattuna talousarvioon 2023.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on tehty perustuen kaupunkitason 4,0 % toimintamenojen kasvuun, joka on laskennallisesti noin 8 747 000 euroa lisää katteeseen. Raamin kasvu on laskettu vuoden 2023 talousarvion katteesta, josta on oikaistu Stadionsäätiön vuokravaikutus ja kirjastopalvelukokonaisuuden avustusmuutokset.

Talousarvioesitys on valmisteltu siten, että toimiala varautuu välttämättömään kustannustason nousuun ja sopimuksiin perustuvaan menojen kasvuun 8 527 000 eurolla. Näitä ovat ennakoidut menot palkankorotusten, palvelujen ostojen ja vuokrien kattamiseksi.

Tämän lisäksi toimiala varautuu Johanneksen kentän avautumiseen 220 000 eurolla.

Edellisten lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle tullaan teknisesti siirtämään 425 000 euroa, joka perustuu toiminnan siirtymisiin muilta toimialoilta, yhteiskäyttötilojen vuokrakustannusten jakamiseen muiden toimialojen kanssa ja laitosavustuksiin tehtävään muutokseen.

Edellä kuvatun mukaisesti talousarvioesityksen määrärahakasvu on yhteensä 9 172 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla investoinnit kohdentuvat irtaimen omaisuuden perushankintoihin. Talousarvioesityksessä esitetään 1 000 000 euron lisäystä irtaimen hankinnan määrärahoihin perustuen energiatehokkaiden investointien kasvavaan tarpeeseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli talousarvioesityksen kokouksessaan 31.8.2023.

Liite 1 sisältää:
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024−2026 perusteluteksti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 2 sisältää:
Palvelukustannukset ja muut tuottavuuden mittarit, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 3 sisältää:
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TAE2024 määrärahataulukot
kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yhteensä,
TA-kohdan 4 10 01 määrärahat,
TA-kohdan 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset ja
TA-kohdan 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset
sekä
Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2024–2033

Liite 4 sisältää:
Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohjeet

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 121

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi