Määrärahojen siirto, kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttaminen vuoden 2023 talousarviossa, kaupunginkanslia

HEL 2023-005201
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 297 §

V 14.6.2023, Määrärahojen siirtäminen kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi vuoden 2023 talousarviossa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2023 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 498 000 euroa kunta-Helsingin palkkakehitys-ohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut 3 912 000 euroa
3 10 01 Kaupunkirakenne 82 000 euroa
3 10 02 Rakennukset 136 000 euroa
3 10 03 Asuntotuotanto 56 000 euroa
3 10 08 Palvelut ja luvat 72 000 euroa
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika 240 000 euroa
Sulje

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamista on jatkettu vuonna 2023. Vuoden 2023 palkkakehitysohjelma on laadittu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin lisäksi laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia, sekä käytiin keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti tähän haasteeseen.

Vuodesta 2023 alkaen palkkakehitysohjelma on eriytetty kahteen osaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistuksen myötä. Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteutukseen on varattu vuoden 2023 talousarvioon 7 miljoonaa euroa vuositasolla. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman toteutukseen on käytettävissä myös 7 miljoonaa euroa vuositasolla ja korotukset rahoitetaan toimialan omasta budjetista.

Palkkakehitysohjelman kohdennukset

Vuonna 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmalla on haluttu erityisesti parantaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja kiertävien erityisopettajien saatavuutta ja palkkakilpailukykyä. Lisäksi korotuksia kohdennetaan kelpoisuusedellytykset täyttäville perusopetuksen opettajille tietyissä kouluissa alueellisen eriarvoistumisen ennaltaehkäisemiseksi. Korotuksia suunnataan myös toimialan erityiskoulunkäyntiavustajille.

Kaupunkiympäristön toimialalla korotuksia suunnattiin kiinteistölakimiehille sekä erilaisiin rakennuttamisen sekä katu- ja liikennesuunnittelun projektinjohto-, insinööri- ja esihenkilötehtäviin. Korotuksia kohdenttiin myös erilaisiin rakennustekniikan ja maanmittauksen insinööri- ja esihenkilötehtäviin sekä paikkatietoasiantuntijoille ja -suunnittelijoille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla korotuksia on kohdistettu näyttämö-, valaistus- ja äänimestareille, liikunnanohjaajille ja vastaaville liikunnanohjaajille sekä tiettyihin yksikkötason esihenkilötehtäviin.

Korotuksia kohdennettiin myös palvelukeskusliikelaitoksessa tietyille koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstölle sekä taloushallintopalveluliikelaitoksen vaativille palkanlaskennan asiantuntijatehtäville, pääkirjanpitäjille ja kirjanpitäjille. Rakentamispalveluliikelaitoksessa korotuksia kohdennettiin paikkatietoasiantuntijoille- ja suunnittelijoille, hankintainsinööreille ja -suunnittelijoille, tuotantoinsinööreille sekä erikoismittaajille.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla korotuksia kohdistettiin hoitotyön lähiesihenkilötehtäviin ja vastaaviin työnjohdollisiin esihenkilötehtäviin tietyissä palveluissa. Myös erilaisille lääkäritehtäville sekä palomiehille ja ylipalomiehille kohdennetaan korotuksia.

Vuoden 2023 palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset 1.4.2023 lukien on kohdennettu lähes 7 500 tehtävälle toimialoilla ja liikelaitoksissa. Yksityiskohtainen lista ammattiryhmistä on liitteissä 1 ja 2.

Lisäksi palkkakehitysohjelmasta kohdistettiin korotuksia niihin tehtäviin, joissa tehtäväkohtainen palkka on alle 2 000 euroa kuukaudessa. Korotukset toteutetaan siten, että kaikki alle 2 000 euron tehtäväkohtaiset palkat korotetaan 2 000 euron tasolle joko 1.4.2023 voimaan astuvan palkkakehitysohjelman tai viimeistään 1.6.2023 voimaan tulevan kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisen yleiskorotuksen myötä.

Päätöksen mukainen määrärahan siirto koskee yhdeksän kuukauden palkankorotuksia vastaava summaa vuodelta 2023. Vuonna 2024 ja siitä eteenpäin vuoden 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmassa päätetyt korotukset toimialojen tulee rahoittaa kokovuotisesti talousarvionsa mukaisista määrärahoista. Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman mukaiset korotukset ovat vuositasolla kustannuksiltaan noin 7 miljoonaa euroa.

Koska vuoden 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesken vuotta, jää palkkakehitysohjelmaan varatusta 7 000 000 euron määrärahasta käyttämättä noin
1 680 000 euroa vuonna 2023. Jäljellä jäävästä määrärahasta kohdennetaan tarvittava summa vuoden 2022 joulukuussa henkilöstölle myönnettyyn kulttuuri- ja liikuntaetuun, joka edistää osaltaan palkkakehitysohjelmalle asetettuja tavoitteita parantaen henkilöstön pito- ja vetovoimaa. Tämän määrärahan kohdentamisesta tehdään tarvittaessa erillinen päätös.

Vuoden 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteuttamista varten määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat yhteensä 4 498 000 euroa talousarviokohdille 2  10 01, Kaupungin tuottamat palvelut 3 912 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 82 000 euroa, 3 10 02, Rakennukset 136 000 euroa, 3 10 03, Asuntotuotanto 56 000 euroa, 3  10 08, Palvelut ja luvat 72 000 euroa, 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 240 000 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liite1_Palkkakehitysohjelma 2023_kunta-Helsinki
2. Liite2_Palkkakehitysohjelma_2023_sotepe

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.