Meluaikalinjausten priorisointi vuodelle 2023

HEL 2023-005273
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Meluaikalinjausten priorisointipäätökset Suvilahden tapahtuma-alueelle 2023

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan brändi ja tapahtumat -yksikön valmisteleman ja tapahtumien koordinaatioryhmän linjauksen liittyen alla oleviin tapahtumajärjestäjiin ja tapahtumien pidennettyjen soittoaikojen priorisointiin.

Priorisointilinjauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön voimassa olevia tapahtumapaikkakohtaisia meluaikalinjauksia vuodelle 2023–2025. Ympäristöviranomainen tekee meluilmoituksesta päätöksen priorisointipäätöksen mukaisesti, mikäli päätöksen tekemättä jättämiselle ei löydy jotain perusteltua syytä. Tästä mahdollisesta syystä tulee ilmoittaa priorisointipäätöksen tehneelle työryhmälle viivytyksettä.

Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointilinjaukset pidennetyistä soittoajoista Suvilahdessa seuraavasti:

1. Warner Music Finland Oy, Vitun Leija 2.0 tapahtuma 2.–3.6.2023. Pidennetyt soittoajat seuraavasti: pe 2.6. klo 24.00 asti ja la 3.6. klo 22.00 (ei priorisointipäätöstä).

2. Loud’n Live Promotions Oy, Nova festivaali 16.–17.6.2023. Pidennetyt soittoajat seuraavasti: pe 16.6. ja la 17.6. klo 24.00 asti molempina päivinä.

3. Tuska Festival Oy, Tuska festivaali 30.6.–2.7.2023. Pidennetyt soittoajat seuraavasti: pe 30.6. ja la 1.7. klo 24.00 asti molempina päivinä ja su 2.7. klo 23.00 asti.

4. Anything Go-Go’ Oy, Jytäkesä Go-Go festivaali 28.–29.7.2023. Pidennetyt soittoajat seuraavasti: pe 28.7. ja la 29.7. klo 24.00 asti molempina päivinä.

5. Flow Festival Oy, Flow festivaali 11.–13.8.2023. Pidennetyt soittoajat seuraavasti: pe 11.8. ja la 12.8. klo 01.00 asti molempina päivinä ja su 13.8. klo 23.00 asti.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmassa toimintamallissa pidennetyt soittoajat jaettiin kaupungin ympäristöpalvelujen päätöksellä tapahtumajärjestäjien meluilmoitusten hakujärjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että se toimija joka ensimmäisenä ehti hakemaan pidennettyjä soittoaikoja, ne myönnettiin kyseiselle hakijalle.

Suosituimmilla tapahtumapaikoilla pidennetyille soittoajoille on enemmän kysyntää, kuin niitä on tarjolla. Siitä johtuen, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ei voi tehdä tapahtumien luonteeseen liittyvää arviointia melupäätöksiä tehdessään, melupäätöksen tueksi valmisteltiin niiden priorisointimalli.

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2020. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus kehotti noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä. Nykyiset meluaikalinjaukset ovat voimassa 2023–2025.

Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö on määritellyt pidennettyjen soittoaikojen kappalemäärät. Nämä tapahtuma-alueet ovat: Kansalaistori ja Töölönlahdenpuisto, Suvilahti, Olympiastadion, Kaisaniemi ja Malmin kenttä. Myös muille tapahtumapaikoilla meluviranomainen voi antaa pidennettyjä soittoaikoja harkintansa mukaan, ja näiden aikojen hallinta ja arviointi ei ole erillisen priorisointikäytännön piirissä olevaa toimintaa.

Yllä mainituilla tapahtuma-alueilla saattaa olla enemmän pidennettyjen soittoaikojen hakijoita kuin meluaikalinjauksissa on määriteltyjä tapahtumapäiviä, jolloin kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä tekee priorisointilinjauksen, jonka viestintäjohtaja virallisella päätöksellä vahvistaa.

Priorisointimallilla tavoitellaan voimassa olevan matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman mukaista tapahtumallisuuden kehitystä ja toteutumista Helsingissä. Priorisointimallin avulla ympäristöpalvelujen selkeä viranomaisrooli säilyy erillään asiassa ja meluaikojen jakamisessa tapahtumia pisteytetään suosituilla tapahtuma-alueilla toimintaohjelman kolmen strategisen päätavoitteen kautta:

A. Helsinki on elävä ja kansainvälisesti vetovoimainen matkailu- tapahtumakaupunki

B. Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla

C. Helsinki on älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki

Priorisointipäätöksen prosessi:

• Meluviranomaisen tiedot tehdystä meluilmoituksesta

• Tapahtumajärjestäjän tiedot priorisointipäätöstä varten

• Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointikäsittely arviointikriteeristön pohjalta

• Linjaus ja viestintäjohtajan virallinen päätös lähetetään tiedoksi tapahtumajärjestäjille, ympäristönseuranta- ja valvontayksikölle ja maanvuokraajille. Tämän jälkeen ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö aloittaa meluilmoituspäätöksen valmistelun viivytyksettä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja