Puistosuunnitelma, Ojapuisto, Mellunkylä, nro VIO 6108

HEL 2023-005347
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 133 §

Ojapuiston liikuntapuisto, puistosuunnitelma, Mellunkylä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Ojapuiston liikuntapuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6108/1.

Liikuntakentän käytävät tulisi toteuttaa ensivaiheesssa kivituhkapintaisina asfaltin sijaan. Vettä läpäisevien pintojen ja olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämiseen on pyrittävä mahdollisimman suurilta osin.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Camilla Lindroth ja projektipäällikkö Hannu Airola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisätään päätösehdotukseen: "Liikuntakentän käytävät tulee toteuttaa ensivaiheesssa kivituhkapintaisina asfaltin sijaan. Vettä läpäisevien pintojen ja olemassa olevan kasvillisuuden säilyttämiseen on pyrittävä mahdollisimman suurilta osin."

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Ojapuiston liikuntapuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6108/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Ojapuiston liikuntapuisto sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu eteläreunalta Länsimäentiehen, pohjoisreunalta Naulakalliontiehen, länsireunalta Vaarnatiehen ja asuintontteihin sekä itäreunalta Naulakallion koulun tonttiin. Suunnittelualue liittyy Mellunmäen kaupunginosapuistojen puistokokonaisuuteen, ja sen pohjoispuolella sijaitsee oleskelupuisto Naulakallionpuisto, Leikkipuiston Mellunmäki sekä Mellunmäen virkistysalue. Alueella on voimassa oleva asemakaava 12206, jossa suunnittelualue on urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU). Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1,5 hehtaaria.

Ojapuiston liikuntapuisto korvaa Naulakallionpuistossa olevan kivituhkakentän. Uudesta puistosta suunnitellaan monipuolinen urheilupuisto. Tällä hetkellä suunnittelualue on puustoista ja vesakkoista entistä avointa peltoa, jonka läpi kulkee avo-oja.

Suunnitelma

Ojapuiston liikuntapuistoon sijoitetaan yksi iso tekonurmikenttä, joka voidaan jäädyttää talvikaudella, sekä yksi monitoimikenttä. Lisäksi sinne sijoitetaan juoksurata ja yleisurheilun suorituspaikkoja. Kenttien läheisyydessä on ulkokuntoilualue. Liikuntapuistoon suunnitellaan huoltorakennus, johon sijoitetaan pukuhuoneita, henkilökunnan tiloja ja varastoja. Pysäköintialue sijoittuu Vaarnatien varteen. Nykyisin liikuntapuiston halkaiseva avo-oja putkitetaan.

Ojapuiston käytävät ovat asfalttipäällysteisiä. Suuri pelikenttä, sekä ulkokuntoilupaikat päällystetään hiekkatekonurmella. Monitoimikenttä toteutetaan massapäällysteisenä kenttänä ja yleisurheiluradat päällystetään urheilupäällyste tartanilla. Kuulantyöntöpaikka on kivituhkapintainen.

Urheilukenttiä rajaavat aidat. Monitoimikenttää rajaavat pitkiltä sivuilta 2 m korkuinen kolmilanka-aita, päädyistä 4 m korkuinen kolmilanka-aita. Suurta kenttää rajaa muilta sivuilta 3 m korkea aita, jonka päälle asennetaan 2 m korkea verkko.

Ojapuisto valaistaan pylväsvalaisimilla. Ison tekonurmikentän yhteydessä käytetään 15 m korkeita valaisinpylväitä ja valonheittimiä, jotta saavutetaan tavoiteltu valaistustaso. Pienpelikentän ja ulkokuntosalin yhteydessä 8 m korkeita valaisinpylväitä, reittien valaisukseen muissa kohdin 6 m pylväitä.

Puistikon suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys

Ojien ja hulevesipainanteiden yhteyteen perustetaan niittyä tukemaan alueen niittyverkostoa. Käytävien viereen on jätetty nurmipintaiset kaistaleet, joita käytetään lumitiloina. Paikoin kenttiä ja puistoa rajaavat monilajiset pensasistutukset. Puiston muuttuvan tasauksen vuoksi nykyisiä puita voidaan säilyttää rajoitetusti suunnittelualueen reunoilla. Näihin kohtiin sijoittuvat alueen kookkaimmat koivuryhmät. Uusia puita istutetaan nurmi- ja niittyalueille.

Ojapuistossa pääosa hulevesistä johdetaan painanteisiin, jotka viivyttävät hulevesiä. Puistoon rajautuvan asuintontin vastaiselle rajalle muotoillaan kumpare ohjaamaan puiston hulevesiä. Lisäksi osa puiston vesistä kuivatetaan sadevesikaivoin johtamalla vedet viemäriverkostoon.

Suunnitelman kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 6108/1 (Liite 1) ja suunnitelmapiirustuksesta VIO 6108/1 (Liite 2).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 12206 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnittelu on toteutettu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja ympäristöpalvelun kanssa.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 22.11. - 7.12.2023 välisen ajan.

Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta on lähetetty puistoon rajautuvien ja lähialueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä asukasyhdistykselle. Lisäksi suunnitelmista tiedotettiin paikallislehdessä.

Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin verkkotilaisuudessa 29.11.2023. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmia. Puistoa koskevia kommentteja ja kysymyksiä tuli 6 kappaletta.

Vuorovaikutuksen yhteydessä saatiin toiveita, jotka on otettu huomioon suunnitelmassa lisäämällä liikuntapuistoon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kasvillisuutta.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon. Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 3.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston esirakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 443 000 euroa. Varsinaiset puiston rakentamiskustannukset noin 1 594 000 euroa eli noin 106 euroa/m² (alv. 0%).

Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkiin R2 (toimintaviheralue), R4 (suoja- ja vaihettumisviheralue) ja A3 (maisemaniitty). Talvikunnossapidettävää puistokäytävää on 122 m.

Suunnittelualueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 11 468 euroa, 0,96 euroa/m² (alv. 0%).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 03, Esirakentaminen ja 8 04 01 01, Puistot ja liikunta-alueet.

Liikuntapuiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain vuosien 2024 - 2026 aikana. Ensimmäisenä toteutetaan esirakentamisvaihe.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston rakentamisen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2024 § 113

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Camilla Lindroth, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 22084

camilla.lindroth@hel.fi