Virkasuhteen täyttäminen, onnettomuuksien ehkäisyn palvelut, palotarkastaja, Pelastuslaitos, työavain SOTE-05-2-23

HEL 2023-005374
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

Palotarkastajan määräaikaisen viran sijaisuuden täyttäminen, onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö, työavain SOTE-05-2-23

Yksikön päällikkö

Päätös

Onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö vs. päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella tradenomi ********** palotarkastajan määräaikaiseen viran sijaisuuteen (vakanssinumero 018824, onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö) 3.5.2023 lukien 3443,04 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, sillä valittu on esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan aiemmin.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaanotto ilman erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Avoimen viran sijaisuuden määräaikaisuus ajalle 3.5.2023–31.12.2023 (vakanssinumero 017824) on ollut haettavana 13.2.2023 – 6.3.2023.

HL 51 § perusteella korjattu vakanssinumero, 9.5.2023 ERa

Avoimen viran sijaisuuden määräaikaisuus ajalle 3.5.2023–31.12.2023 (vakanssinumero 018824) on ollut haettavana 13.2.2023 – 6.3.2023.

Toimivalta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan palotarkastajan virkaan ottaa yksikön päällikkö.

Viran tehtävänkuvaus

Palotarkastajan tehtävänä on työskennellä asiantuntijana onnettomuuksien ehkäisyn yksikössä toimivassa onnettomuuksien ehkäisytoiminnan johtamisen tiimissä, joka vastaa onnettomuuksien ehkäisyn sisällön, menetelmien, vaikuttavuuden ja osaamisen kehittämisestä yhdessä yksikön palveluntuotannon kanssa.

Sijaisuuteen valittu työskentelee tiiviinä osana viiden henkilön tiimiä ja osallistuu asiantuntijana muun muassa onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvään suunnitteluun, kehittämiseen sekä verkostoyhteistyöhön. Keskeisimpiin tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelman valmistelu, sisäisten toimintamallien kehittäminen ja pelastusviranomaisten tekemän valvontatoiminnan yhdenmukaistaminen osana valtakunnallisia sekä HIKLU-alueen yhteistyöverkostoja. Valittu työskentelee tiiviissä yhteistyössä keskeisten verkostojen, sidosryhmien sekä valtakunnallisten tutkimushankkeiden kanssa. Lisäksi valitun työkoriin voidaan sisällyttää onnettomuuksien ehkäisyn palveluntuotantoon liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuus

Sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäedellytykset/arvostukset

Tehtävässä menestymiseen parhaat valmiudet antaa 3–5 vuoden soveltuva työkokemus, joista vähintään yksi vuosi on käytännön kokemusta onnettomuuksien ehkäisyn työstä. Lisäksi tehtävässä menestymistä edesauttaa kokemus ja tietotaito pelastusviranomaisten tekemästä verkostoyhteistyöstä ja valmiit yhteistyöverkostot.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Eduksi luettiin hyvät tietotekniset taidot, kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä muu kielitaito. Tehtävä on itsenäinen ja sisältää aktiivista osallistumista ja vaikuttamista yhteistyöverkostoissa, jonka takia eduksi katsotaan lisäksi projektihallinnan taidot, hyvä ja itsevarma esiintymiskyky sekä ymmärrys asiakaslähtöisestä palvelumuotoilusta ja asiantuntijayhteisöjen osallistamisesta.

Hakuprosessi

Palotarkastajan viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana 13.2.2023 – 6.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 29.03.2023 kaksi hakijaa: ********** **********

Haastattelun suorittivat **********

Kaikkien kärkihakijoiden kuvaus

Sijaisuuteen valittu henkilö on koulutukseltaan turvallisuusalan tradenomi. Hän on työskennellyt pelastuslaitoksen palveluntuotannossa sekä turvallisuusalalla. Hakija täyttää haettavan viran kelpoisuusehdot sekä osoitti hakemuksessa ja haastatteluissa tietämystä onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvästä käytännön työstä sekä sen suunnittelusta. Hakijan osalta painottuvat vahvat esiintymis-, viestintä ja yhteistyötaidot sekä selkeä näkemys asiantuntijayhteisöjen osallistamisesta. Lisäksi hakija täyttää erinomaisesti useita tehtävän hakuilmoituksessa eduksi katsottavista kyvyistä.

********** Toinen haastateltu hakija täyttää haettavan viran kelpoisuusehdot sekä osoitti hakemuksessa ja haastattelussa tietämystä onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvästä käytännön työstä sekä sen suunnittelusta. Hakijan osalta painottuvat hallinnollinen osaaminen sekä tietotaito pelastuslaitoksen palveluntuotannosta. Lisäksi haastatteluissa hakijan katsottiin täyttävän kiitettävästi osa eduksi katsottavista kyvyistä.

Kärkihakijoiden ansioiden peilaus

Sijaisuuteen valittu henkilö on koulutukseltaan turvallisuusalan tradenomi, joka on osallistunut palotarkastajan perehdytyskurssille. Hakija omaa työkokemusta turvallisuuskouluttajan, vartijan sekä yritysturvallisuusyksikön harjoittelijan, kesätyöntekijän ja nuoremman asiantuntijan tehtävistä. Hakija omaa ymmärrystä sekä kokemusta onnettomuuksien ehkäisyn työstä ja/tai sen suunnittelusta. Lisäksi hakijalla on kiitettävä ymmärrys onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvästä turvallisuusviestinnästä, yhteistyöstä sekä projektiluontoisesta työskentelystä. Hakijan taito arvioitiin virkaan ja sen tehtävään nähden kokonaisuutena kiitettäväksi. Hakija omaa lisäksi useita sijaisuudessa vaadittuja ja eduksi katsottuja kykyjä: kielitaito, aloitteellisuus ja motivoituneisuus, vuorovaikutus ja hyvä sekä itsevarma esiintymiskyky, asiantuntijayhteisöjen osallistaminen ja motivointi, kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, projektihallinnan taidot, tietotekninen osaaminen sekä työyhteisötaidot. Hakijan kyky arvioitiin virkaan ja sen tehtävään nähden kokonaisuutena erinomaiseksi.

********** Toinen haastateltu hakija omaa haettavaan virkaan ja siihen liittyvään tehtävään nähden hallintotieteellistä osaamista, pitkän uran pelastuslaitoksella sekä kokemusta onnettomuuksien ehkäisyn palveluntuotannosta ja/tai suunnittelusta. Hakijan taito arvioitiin virkaan ja sen tehtävään nähden kokonaisuutena kiitettäväksi. Hakija omaa hakemuksen sekä haastatteluiden perusteella lisäksi virassa vaadittuja ja eduksi katsottuja kykyjä: kielitaito, aloitteellisuus, työyhteisöjen huomioiminen, tietotekninen osaaminen sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Hakijan kyky arvioitiin virkaan ja sen tehtävään nähden kokonaisuutena kiitettäväksi.

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sami Maskulin, Yksikön päällikkö vs., puhelin: 09 310 31360

sami.maskulin(a)hel.fi

Päättäjä

Sami Maskulin
vs. yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus, SOTE-05-2-23

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.