Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristöyksikkö, palomestari, työavain SOTEPE-05-6-23

HEL 2023-005411
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Palomestari, Kaupunkiympäristöyksikkö, SOTEPE-05-6-23

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikönpäällikkö päätti ottaa Kaupunkiympäristöyksikössä avoinna olleeseen pelastustoiminnan ja ensihoidon edellytykset -tiimin palomestarin virkaan **********

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan. Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole Helsingin kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, tai hänellä ei ole tehty turvallisuusselvitystä päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja turvallisuusselvitys on tehty. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Ennen virkasuhteen alkamista valitun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto tehtävään soveltuvuudesta. Virkaan valinnan ehtona ovat hyväksytty turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan yksikönpäällikkö ottaa virkaan yksikkönsä henkilökunnan.

Virka oli julkisesti haettavana 6.4.-21.4.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi ja TE -palveluissa.

Viran kelpoisuusehdot:

- Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) tai aikaisempi vastaava koulutus (insinööri AMK - palopäällystön koulutusohjelma)
- Kokemusta pelastustoiminnasta
- Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
- B-luokan ajokortti

Virkaa täytettäessä on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kelpoisuusehtojen ja nimitysperusteiden lisäksi hakijalta odotettiin luovaa, innovatiivista ja yhteistyöhakuista työotetta sekä kykyä tarkastella laaja-alaisesti kehitettäviä asioita. Yhteistyöhakuista toimintatapaa ja kykyä verkostomaiseen työskentelyyn pidettiin erittäin tärkeänä. Erityisesti arvostettiin hyviä kirjallisia taitoja sekä hyviä esiintymis- ja ryhmätyötaitoja.

Eduksi katsottiin vankka kokemus pelastustoiminnasta kaupunkiympäristössä (palomies, paloesimies, palomestari), kokemus infra -ja rakennushankkeisiin liittyvästä viranomaisohjauksesta ja yhteistyöstä, kokemus sammutusveden saantiin ja suunnitteluun liittyvistä tehtävistä sekä perehtyneisyys energiamurrokseen ja liikenteen uusiin energiamuotoihin.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki määräaikaan mennessä kolme (3) hakijaa:

**********

Kaikki hakijat täyttivät muodolliset hakuehdot. Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin kaikki virkaa hakeneet. Haastattelut suoritettiin 27-28.4.2023. Hakijoita haastattelivat yksikönpäällikkö Janne Rautasuo ja apulaispalopäällikkö Toni Fohlin.

Arviointi

Valitulla

**********

**********

Hakija

**********

Hakija

**********

Päätös tullut nähtäväksi 28.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Toni Fohlin, apulaispalopäällikkö, puhelin: 0400459640

toni.fohlin@hel.fi

Janne Rautasuo, yksikön päällikkö, puhelin: 0401680284

janne.rautasuo@hel.fi

Päättäjä

Janne Rautasuo
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Palomestarirekry, hakijalistaus-lyhyt SOTEPE-05-6-23

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.