Hankesuunnitelma, metron vaihteiden sähkölämmityksen uusinta, liikenneliikelaitos HKL

HEL 2023-005608
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 24 §

Metron vaihteiden sähkölämmityksen uusinta, hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi metron vaihteiden sähkölämmityksen uusinnan hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 1.252.000 euroa huhtikuun 2023 hintatasossa.

Käsittely

Asian esittelyn aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen. Asiantuntija poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeella ylläpidetään metron käyttövarmuutta uusimalla elinkaarensa päässä olevat vaihteiden sähkölämmitykset. Käyttövarmuuden lisäksi uusien lämmityksien säätömahdollisuudet ovat tarkemmat ja on arvioitu, että tämä uusinta tuo noin 20 % säästön sähkönkäytössä vaihteiden lämmityksen osalta vuositasolla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021) todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee tätä kaupunkistrategian tavoitetta ja on näin strategian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Metron avorataosuuden vaihteet tarvitsevat talvikaudella lämmitystä vaihteiden sulanapitoon. Ilman lämmitystä vaihteiden väliin pakkaantuu lunta, joka estää vaihteen toiminnan. Vaihteiden toimimattomuus aiheuttaa häiriöitä metroliikenteeseen. Myös lämmityksen vikaantuminen voi aiheuttaa häiriöitä liikennöinnille.

Vaihdelämmitysyksikköjä on uusittu vuodesta 2013 lähtien huonokuntoisimmista aloittaen. Lämmitysyksiköt on uusittu uudenmallisiin tarkemmin ohjattaviin keskuksiin. Kaikkia keskuksia ei vielä ole vaihdettu ja tämän hankkeen tavoitteena on vaihtaa loput 51 kappaletta 1980-luvulla asennetuista alkuperäisistä keskuksista uusiin sekä hankkia 3 kpl varakeskuksia. Uusien keskuksien ohjausjärjestelmän käyttöiäksi on arvioitu noin 15 vuotta ja ohjausjärjestelmän päivityksellä koko laitteiston käyttöiäksi on arvioitu noin 25-30 vuotta.

Uusien keskuksien myötä vaihteiden lämmityksen käyttö on tarkempaa, ohjaukset tapahtuvat yhdestä käyttöliittymästä, varaosasaatavuus paranee ja kaikista keskuksista saadaan tilatiedot toimivuudesta.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2026 aikana. Vuonna 2023 hankitaan hankkeessa tarvittavat materiaalit ja vuosina 2024–2026 vaihdetaan lämmityskeskukset. Lämmityskeskuksia vaihdetaan keskimäärin 16 kappaletta vuodessa. Metroradalla tehtävät asennus- ja muutostyöt suoritetaan yöaikaan, jolloin liikennöinnille ei aiheudu katkoja. Projektissa hyödynnetään myös tulevien vuosien muiden projektien liikennekatkoja siinä laajuudessa kuin se on mahdollisia.

Hankkeeseen liittyvistä lämmityslaitteiden hankinnoista tehdään hankintapäätökset HKL:ssä päätöshetkellä voimassa olevien toimivaltasäädösten mukaisesti.

HKL tilaa laitteiden asennukset metroradalle Kaupunkiliikenneyhtiöltä HKL:n ja Kaupunkiliikenneyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvonlisäverottomaksi kustannukseksi on arvioitu yhteensä enintään 1.252.000 euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti huhtikuun 2023) tarkempi indeksipohjainen määrittely tehdään hankintaratkaisun osana ja tätä indeksiä käytetään hankkeen kustannuksien seurannassa. Mikäli tarkempaa indeksiehtoa ei määritellä, käytetään kustannustason seurantaan rakennuskustannusindeksiä.

Hanke kustannukset koostuvat suunnittelukustannuksista, materiaalihankinnoista ja asennustöistä.

Hankkeessa tarvittavien materiaalien kustannusarvio perustuu suunnittelijan laskelmiin. Työn osuuden arviointi perustuu aiemman investoinnin toteutuneisiin asennuskustannuksiin. Kustannusten nousua on pyritty arvioimaan tämänhetkisen maailmantilanteen valossa, jossa etenkin materiaalien kustannuskehitys on ollut nousujohteista.

Hankkeelle on vuoden 2023 tulosbudjetissa varattu 400.000 euroa. Hankkeen kustannukset vuosina 2024-2026 otetaan huomioon talousarvioiden valmistelussa kyseisille vuosille.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 62.600 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista ja 50 % laskennallisista korkomenoista voidaan laskuttaa HSL:ltä.

Loppuosa poistoista jää suoraan HKL:n kaupungin infratukena maksettavaksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 1.252.000 euroa, HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi